OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Elektroniska personalliggare ska föras på byggarbetsplatser där byggherren har tillhandahållit utrustning för sådana liggare. Skatteverket får göra oannonserade kontrollbesök för att kontrollera att byggherrar och entreprenörer fullgör sina skyldigheter när det gäller personalliggare.

Syftet med kontrollbesök

Syftet med kontrollbesöket är att kontrollera att byggherrar och entreprenörer fullgör sina skyldigheter när det gäller personalliggare.

Byggherren är skyldig att:

  • anmäla byggarbetsplatsen till Skatteverket
  • anmäla ändrade förhållanden till Skatteverket
  • tillhandahålla utrustning för personalliggare på byggarbetsplatsen
  • hålla den samlade personalliggaren tillgänglig för Skatteverket.

Den som bedriver byggverksamhet (entreprenören) är skyldig att:

  • föra personalliggare
  • hålla personalliggaren tillgänglig för Skatteverket och byggherren
  • bevara uppgifterna.

Var får kontrollbesök göras?

Kontrollbesök som avser personalliggare i byggbranschen får bara göras på byggarbetsplatser. Kontrollbesök på en byggarbetsplats får dock inte genomföras i en lägenhet som är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad (42 kap. 8 § andra stycket SFL).

Vem och vad får kontrolleras?

Skatteverket får besluta om kontrollbesök hos den som är eller kan antas vara skyldig att föra personalliggare eller tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras (42 kap. 8 § första stycket SFL). Uttrycket ”kan antas” innebär enligt Skatteverket inte något högt krav på bevisning.

Skatteverket ska alltid ta hänsyn till de grundläggande rättssäkerhetsprinciperna. Skatteverket får inte använda kontrollbesöket för få tillgång till andra uppgifter om verksamma personer än de som behövs för att kontrollera dokumentationsskyldigheten:

Om Skatteverket tror att det finns uppgifter i en personalliggare som behövs i en skatteutredning ska verket använda de generella utredningsbefogenheterna för att få del av uppgifterna. Kontrollbesöket kan därmed inte användas för att på ett enklare sätt få tillgång till uppgifter om syftet är ett annat än att kontrollera dokumentationsskyldigheten som sådan. (prop. 2010/11:165 s. 877)

Personalliggaren ska finnas tillgänglig på byggarbetsplatsen

Byggherren ska hålla personalliggaren tillgänglig för Skatteverket på byggarbetsplatsen. Entreprenören ska hålla personalliggaren tillgänglig för Skatteverket och byggherren på byggarbetsplatsen (39 kap. 12 § andra stycket SFL).

En personalliggare i byggbranschen ska föras i elektronisk form. Uttrycket ”hålla personalliggaren tillgänglig” definieras i förarbetena som ”att Skatteverket vid kontrollbesök omedelbart ska kunna se personalliggarens innehåll. Detta kan ske antingen genom att verket får tillgång till den elektroniskt i läsbar form eller att personalliggaren skrivs ut” (prop. 2014/15:6 s. 93).

Enligt Skatteverket omfattar personalliggaren i rättslig mening alla uppgifter som har bevarats enligt personalliggarereglerna. Detta gäller oavsett vilken typ av medium som uppgifterna lagras på. Det är den uppgiftssamling som ska bevaras som ska hållas tillgänglig för Skatteverket vid kontrollbesök (HFD 2016 ref. 70).

Kontroll av den som bedriver byggverksamhet

Vid kontrollen av personalliggaren får Skatteverket stämma av att personalliggaren innehåller uppgifter om näringsidkaren (entreprenören) och om de personer på byggarbetsplatsen som förefaller vara verksamma hos denne. Skatteverket får vid kontrollbesök på en byggarbetsplats även fråga sådana personer vilken näringsidkare de utför arbetsuppgifter för och fråga efter de aktuella personernas identitet (42 kap. 8 a § SFL). Det finns dock inget krav på att de verksamma personerna ska kunna legitimera sig.

Det är entreprenören som ytterst har ansvaret för att personerna i personalliggaren ska kunna identifieras. Om en verksam person inte kan eller vill legitimera sig bör det vara en anledning för Skatteverket att fördjupa sin kontroll, för att se om verksamheten bedrivs oseriöst (prop. 2014/15:6 s. 64).

Begränsad revision

Skatteverket kan besluta om en begränsad revision i samband med ett kontrollbesök enligt 42 kap. 8 § SFL. Verket får vid en sådan revision kontrollera de handlingar i en verksamhet som har anknytning till personalen. Underrättelse om beslut om bl.a. en sådan revision får ske i samband med att revisionen verkställs.

I praktiken kan det inträffa att Skatteverket vid en begränsad revision behöver förflytta kontrollen till en annan verksamhetslokal, om det är där handlingarna som ska kontrollernas vid den begränsade revisionen förvaras. Om Skatteverket fattar beslut om begränsad revision, är det bestämmelserna i 41 kap. SFL som avgör om kontrollen får göras i den verksamhetslokalen.

Kontroll av bevarandekravet

En fråga är om Skatteverket vid ett kontrollbesök får kontrollera om näringsidkaren har uppfyllt kravet på att bevara uppgifterna i personalliggaren. En annan fråga är om den som ska kontrolleras i så fall omedelbart måste hålla även äldre uppgifter omedelbart tillgängliga.

Skatteverket får vid kontrollbesöket kontrollera att skyldigheter som avser personalliggare följs. I skyldigheten att föra personalliggare ingår också att bevara de uppgifter som har förts in (prop. 2010/11:165 s. 959). Att Skatteverket kontrollerar kravet på att bevara uppgifter som har förts in i personalliggaren är därmed förenligt med syftet med kontrollbesöket (se ovan).

Kontroll av byggherren

Skatteverket ska kontrollera att byggherren tillhandahåller utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på byggarbetsplatsen. I detta ligger även att kontrollera att byggherren har anmält sig för registrering och lämnat uppgift om när byggverksamhet ska påbörjas och var den ska bedrivas.

Någon kontroll av kravet på att bevara uppgifter kan inte ske vid kontrollbesök hos byggherren eftersom skyldigheten att bevara uppgifter ligger på entreprenören.

Hur ska besöket utföras och när ska den kontrollerade underrättas om kontrollbeslutet?

Det finns gemensamma regler för hur kontrollbesöken ska utföras samt när Skatteverket ska underrätta den som ska kontrolleras om beslutet att göra ett besök. Dessa regler gäller även för kontrollbesök med anledning av personalliggare i byggbranschen.

Regeringen har påpekat i propositionen att Skatteverket, i samråd med byggbranschen, bör utarbeta rutiner för hur oannonserade kontrollbesök ska gå till. T.ex. sådana säkerhetsföreskrifter som finns på byggarbetsplatser ska då beaktas (prop. 2014/15:6 s. 64).

Föreläggande

Skatteverket får förelägga en entreprenör eller en byggherre som inte fullgör sina skyldigheter.

Kontrollavgift

Om entreprenören inte fullgör sina skyldigheter som avser personalliggare ska Skatteverket ta ut en kontrollavgift.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2016 ref. 70 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2]
  • Proposition 2014/15:6 Minskat svartarbete i byggbranschen [1] [2] [3]