OBS: Detta är utgåva 2018.1. Visa senaste utgåvan.

Godkänd lagerhållares skattskyldighet för andra bränslen än uppskovsbränslen. Vad som krävs för att kunna godkännas som lagerhållare.

Skattskyldighet

Den som godkänts som lagerhållare enligt 4 kap. 15 § LSE är skattskyldig för energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för

Godkänd lagerhållare

Som lagerhållare får godkännas den som avser att

  1. utvinna, tillverka eller bearbeta bränsle, eller
  2. i större omfattning
    1. hålla bränsle i lager, eller
    2. återförsälja eller förbruka gasformiga kolväten

om han eller hon med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som lagerhållare (4 kap. 15 § första stycket LSE).

Godkännande av lagerhållare ska återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett sådant beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet (4 kap. 15 § andra stycket LSE).

I likhet med vad som gäller för upplagshavare, registrerade varumottagare och skattebefriade förbrukare ska det alltså göras en lämplighetsprövning innan lagerhållaren kan godkännas av Skatteverket, se sidan om förutsättningar för godkännande angående bedömningskriterier.

Kammarrätten har i ett mål som gällde om innehavare av transmissionsledningar kan godkännas som lagerhållare för naturgas funnit att den som endast distribuerar bränsle utan att äga det inte kan anses lagra bränsle (KRSU 2008-10-27, mål nr 15-08).

Skattskyldighet då lagerhållare försätts i konkurs

Om en lagerhållare försätts i konkurs övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är då skattskyldigt för bränsle för vilket skattskyldighet enligt 5 kap. 3 § 3 LSE inträder efter konkursbeslutet (4 kap. 16 § LSE).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KRSU 2008-10-27, mål nr 15-08 [1]

Lagar & förordningar

Referenser inom energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt