OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Godkänd lagerhållares skattskyldighet för andra bränslen än uppskovsbränslen. Vad som krävs för att kunna godkännas som lagerhållare.

Skattskyldighet

Den som har godkänts som lagerhållare enligt 6 kap. 2 § LSE är skattskyldig (6 kap. 5 § LSE). Det framgår av 6 kap. 1 § LSE att skattskyldigheten omfattar:

 1. energiskatt för råtallolja,
 2. energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt för
  1. bränslen enligt 2 kap. 1 § första stycket 5 och 6 LSE,
  2. andra bränslen enligt 2 kap. 3 § LSE än sådana som avses i 1 kap. 3 a § LSE,
  3. bränslen enligt 2 kap. 4 § LSE, och
 3. svavelskatt för bränslen enligt 3 kap. 1 § 1 LSE.

Godkänd lagerhållare

Som lagerhållare får den godkännas som (6 a kap. 2 § första stycket LSE)

 1. avser att
  1. utvinna, tillverka eller bearbeta bränsle, eller
  2. i större omfattning
   • hålla bränslen i lager, eller
   • återförsälja eller förbruka gasformiga kolväten, och
 2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som lagerhållare.

Skatteverket beslutar i fråga om godkännande av lagerhållare efter särskild ansökan (6 kap. 2 § andra stycket LSE).

Godkännande av lagerhållare ska återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet (6 kap. 3 § LSE).

I likhet med vad som gäller för upplagshavare, registrerade varumottagare och skattebefriade förbrukare ska det alltså göras en lämplighetsprövning innan lagerhållaren kan godkännas av Skatteverket, se sidan om förutsättningar för godkännande angående bedömningskriterier.

Den som endast distribuerar gas i transmissionsledningar utan att äga gasen kan inte anses lagra bränsle och kan därmed inte godkännas som lagerhållare med stöd av 6 kap. 2 § första stycket 1 b första strecksatsen LSE. Detta överensstämmer med kammarrättens bedömning i ett mål som avsåg tillämpningen av den tidigare lydelsen av 4 kap. 15 § första stycket 2 a LSE (KRSU 2008-10-27, mål nr 15-08). Den bestämmelsen motsvaras numera av 6 kap. 2 § första stycket 1 b första strecksatsen LSE (prop. 2021/22:61 s. 473).

En godkänd lagerhållare kan inte under skatteuppskov hantera varor som civilrättsligt tillhör någon annan (jfr prop. 2013/14:10 s. 123).

Skattskyldighet då lagerhållare försätts i konkurs

Om en lagerhållare försätts i konkurs övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är då skattskyldigt för bränsle för vilket skattskyldighet enligt 6 kap. 6 § LSE inträder efter konkursbeslutet (6 kap. 4 § LSE).

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • KRSU 2008-10-27, mål nr 15-08 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2013/14:10 Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter [1]