OBS: Detta är utgåva 2018.10. Visa senaste utgåvan.

Skattskyldighet inträder vid överföring eller förbrukning av el.

Producent, nätinnehavare och frivilligt skattskyldig

För den som är skattskyldig som producent, nätinnehavare eller frivilligt skattskyldig inträder skattskyldigheten vid överföring eller förbrukning av el.

Överföring till någon som inte är skattskyldig

För den som är skattskyldig som producent, nätinnehavare eller frivilligt skattskyldig enligt 11 kap. 5 § första stycket 1, 2 eller 3 LSE inträder skattskyldigheten när skattepliktig el överförs till någon som inte är skattskyldig enligt 11 kap. 5 § första stycket 1, 2 eller 3 LSE (11 kap. 7 § första stycket 1 a LSE). Skattskyldighet inträder alltså när skattepliktig el överförs till någon som inte är producent, nätinnehavare eller frivilligt skattskyldig.

Med överföring av el menas inmatning av el på elnätet, oavsett om det är fråga om stamnätet eller ett regionalt eller ett lokalt nät, liksom kundernas uttag av el från elnätet (jfr prop. 2016/17:1 s. 300). Med överföring menas även överföring av el i nät som inte omfattas av koncessionsplikt (jfr prop. 2016/17:1 s. 455).

Skattskyldighet inträder för el som överförs för förbrukning vid elframställning eftersom elen när överföringen sker ännu inte använts för framställning av el (jfr prop. 2016/17:1 s. 455).

Nytt: 2018-09-19

När man ska bedöma om elen är överförd enligt 11 kap. 7 § första stycket 1 a LSE saknar det betydelse om en skattskyldig hyresvärd fakturerar elen som uppmätt eller uppskattad elförbrukning eller låter elen ingå ospecificerad i hyran. Hyresvärden anses alltså överföra el även om den ingår ospecificerad i hyran (Skatteverkets ställningstagande 202 321727-18/111).

Undantag för Svenska kraftnät

Skattskyldighet enligt första stycket 1 a inträder inte vid överföring av el till det elnät som ägs av den myndighet som är systemansvarig enligt 8 kap. 1 § ellagen (11 kap. 7 § andra stycket LSE). Det innebär att skattskyldighet inte inträder vid överföring av el till stamnätet som ägs och förvaltas av Svenska kraftnät, trots att Svenska kraftnät inte ingår i gruppen av skattskyldiga. El som överförs för förbrukning i t.ex. Svenska kraftnäts kontorslokaler omfattas dock inte av detta undantag (jfr prop. 2016/17:1 s. 456).

Egen förbrukning

För den som är skattskyldig som producent, nätinnehavare eller frivilligt skattskyldig enligt 11 kap. 5 § första stycket 1, 2 eller 3 LSE inträder skattskyldigheten när skattepliktig el förbrukas av den skattskyldiga (11 kap. 7 § första stycket 1 b LSE).

Vad som åsyftas här är, liksom idag, den skattskyldigas egen förbrukning av el. Det rör sig alltså om att producenten förbrukar sin egenframställda el eller att nätinnehavaren själv förbrukar den el som denne överför från sitt nät. Här avses även sådan el som producenten eller den frivilligt skattskyldiga förbrukar efter att elen överförts till denne (jfr prop. 2016/17:1 s. 455).

Undantag för att undvika dubbelbeskattning

Skattskyldighet enligt första stycket 1 b inträder inte om skattskyldighet redan har inträtt (11 kap. 7 § tredje stycket LSE). Skattskyldighet inträder alltså inte med anledning av förbrukning när skattskyldighet inträtt redan innan elen förbrukas hos den skattskyldiga (jfr prop. 2016/17:1 s. 456).

Exempel: överföring i flera led

Skattskyldighet inträder när en nätinnehavare överför el till ett industrinät som är undantaget från koncessionsplikt och innehas av någon som inte är skattskyldig. Om elen överförs vidare till en kund som är skattskyldig medför undantagsbestämmelsen att skattskyldighet inte inträder när kunden förbrukar av elen (jfr prop. 2016/17:1 s. 300).

Införsel av el till Sverige via elnät för vilket koncession inte meddelats

För den som är skattskyldig enligt 11 kap. 5 § första stycket 4 LSE inträder skattskyldigheten när elen förs in till Sverige (11 kap. 7 § första stycket 2 LSE). Skattskyldig enligt 11 kap. 5 § första stycket 4 LSE är den som innehar ett elnät för vilket koncession inte meddelats och som via detta elnät för in el till Sverige.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

Ställningstaganden

  • En hyresvärd ska anses överföra el som denne låter ingå ospecificerad i hyran [1]

Referenser inom energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt