OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Här kan du läsa om när skattskyldigheten inträder för den som är skattskyldig för energiskatt på el.

När inträder skattskyldighet?

Bestämmelserna om skattskyldighetens inträde finns i 11 kap. 7 § LSE, 11 kap. 7 a LSE och 11 kap. 7 b § LSE.

Producent, leverantör och frivilligt skattskyldig

För den som är skattskyldig som producent, leverantör eller frivilligt skattskyldig enligt 11 kap. 5 § första stycket 1, 2 eller 5 LSE inträder skattskyldigheten när el

  • levereras till en förbrukare som inte är skattskyldig enligt 11 kap. 5 § första stycket 1, 2 eller 5 LSE
  • tas i anspråk för annat ändamål än försäljning (11 kap. 7 § 1 LSE).

Skattskyldigheten för producenter, leverantörer och frivilligt skattskyldiga inträder inte vid leverans till andra som är skattskyldiga enligt 11 kap. 5 § första stycket 1, 2 eller 5 LSE. Detta framgår motsatsvis av 11 kap. 7 § första stycket punkten 1 a LSE (jfr prop. 2016/17:1 s. 451).

Vid skattepliktig leverans av el inträder skattskyldigheten när elen passerar mätaren hos den som förvärvar elen (jfr prop. 1994/95:54 s. 140).

Den som förvärvat el utan skatt mot försäkran

För den som är skattskyldig enligt 11 kap. 5 § första stycket 3 LSE (d.v.s. den som köpt el skattefritt mot försäkran) inträder skattskyldigheten när el levereras till en köpare eller tas i anspråk för annat ändamål än försäljning (11 kap. 7 § 2 LSE).

Den som deltar i program för energieffektivisering

För den som är skattskyldig enligt 11 kap. 5 § första stycket 4 LSE inträder skattskyldigheten när el tas i anspråk för annat ändamål än sådan industriell verksamhet i tillverkningsprocessen som omfattas av ett godkännande att delta i PFE (11 kap. 7 a § LSE).

För den som är skattskyldig enligt 11 kap. 5 § andra stycket LSE inträder skattskyldigheten vid tidpunkten för tillsynsmyndighetens (Energimyndigheten) beslut att

  1. åtagandena enligt programmet inte uppfyllts
  2. återkalla godkännandet att delta i PFE.

Skatt ska betalas för den el som förbrukats under den tid som den skattskyldige deltog i programmet. Skatten ska bestämmas till belopp som motsvarar vid varje tidpunkt gällande skattesats och med beaktande av vid tidpunkten gällande bestämmelser om befrielse från skatt. Redovisningsperioden ska omfatta den tid som deltagandet pågått (11 kap. 7 b § LSE).

Observera att PFE upphörde att gälla vid utgången av 2012. Det innebär att företag inte längre kan anmäla sig till programmet. Den upphävda lagen gäller för de företag som har godkänts att delta före utgången av 2012. De flesta deltagare avslutar programmet den 30 juni 2014 och de sist anmälda företagen är klara 2017.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1994/95:54 Ny lag om skatt på energi, m.m. [1]

Referenser inom energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt