OBS: Detta är utgåva 2018.12. Sidan är avslutad 2023.

Här får du veta vad som gäller för avdragsrätt i vissa situationer för arbetsgivarorganisationer, ideella föreningar, elproducerande företag, skattebefriade företag med liten omsättning, vid myndighetsutövning och vid betalning från tredje man.

Arbetsgivarorganisationer

Arbetsgivare får vid inkomstbeskattningen inte avdrag för vissa avgifter till arbetsgivarorganisationer (16 kap. 13 § IL). Anledningen till förbudet är att en likformighet med vad som gäller för löntagare eftersträvats. Kostnaden kan dock inte anses rörelsefrämmande. Till den del avgiften är belagd med mervärdesskatt bör avdragsrätt därför finnas enligt ML:s allmänna bestämmelser.

Rättsfall: myndighetsutövning

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked som innebär att rätt till avdrag inte finns för ingående skatt på inköp som görs för myndighetsutövning. De omsättningar det var fråga om i förhandsbeskedet var klart avskiljbara från den övriga verksamheten och var enligt 4 kap. 6 § ML inte en ekonomisk verksamhet (RÅ 2003 not. 3).

Ideella föreningar

En ideell förening kan bli skyldig att betala utgående skatt för förvärv av tjänster från utlandet i vissa fall, även om verksamheten inte är ekonomisk enligt bestämmelserna i 4 kap. 8 § ML, 5 kap. 4 § ML, 1 kap. 2 § 2 p tredje strecksatsen ML. Rätt till avdrag för motsvarande belopp som ingående skatt finns dock bara i de fall inköpet görs för en ekonomisk verksamhet som föreningen bedriver och som medför skattskyldighet, RÅ 2007 ref. 57 och SRN 2009-03-30, dnr 2-08/I.

I en förening kan förekomma flera verksamheter. Läs mer om avdragsrätt vid blandad verksamhet för bl.a. idrottsföreningar.

Elproducerande företag

Skatterättsnämnden har uttalat att ett elproducerande företag har rätt till avdrag för den ingående skatt som gäller inköp för leverans av s.k. frikraft. Avdragsrätten gäller enligt Skatterättsnämnden oavsett om kraften är egenproducerad eller förvärvad från en utomstående leverantör (SRN 2004-06-24).

Skattebefriade företag med liten omsättning

Den som omfattas av skattebefrielse för företag med omsättning på högst 30 000 kronor har inte rätt till avdrag för eller återbetalning av ingående skatt för omsättningar som omfattas av skattebefrielsen (prop. 2016/17:1 s. 406).

Avdragsrätt vid betalning från tredje man

Om ett bidrag anses direkt kopplat till priset för en vara eller tjänst ska bidraget räknas in i beskattningsunderlaget för varan eller tjänsten.

Skatteverket anser att köparen ska ha möjlighet att dra av hela den skatt som debiterats av säljaren även när en tredje part har betalat en del av denna. Den tredje parten har tillskjutit medel för köparens räkning och därför ska betalningen tillgodoföras köparen. Se Skatteverkets ställningstagande om köparens avdragsrätt när ett bidrag är direkt kopplat till priset på en leverans.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2003 not. 3 [1]
  • RÅ 2007 ref. 57 [1]
  • SRN dnr 2-08/I [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2] [3] [4]

Propositioner

  • Proposition 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 [1]

Rättsfallskommentarer

  • Riksskatteverkets rättsfallsprotokoll 20/04 (utdrag), SRN 24 juni 2004 [1]

Ställningstaganden

  • Begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet – Mervärdesskattekonsekvenser för Ideella föreningar [1]
  • Fakturas utseende när bidrag är direkt kopplat till priset på en leverans och bidraget därför ska ingå i beskattningsunderlaget samt köparens avdragsrätt [1]