Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden som har beslutats, även de som inte längre ska tillämpas. Om fliken för 2024 saknas när du filtrerar på område visas för närvarande sådana ställningstaganden som fortfarande kan vara tillämpliga under årsfliken då det senaste ställningstagandet beslutades. Arbete pågår med att alltid visa det senaste året.

2006-03-21 Faktura som består av handlingar såväl i pappersform som i elektronisk form
2007-12-05 Faktura vid försäljning och distribution av telefonkort
2009-12-07 Skattepliktiga tjänster i andra medlemsländer
1999-06-28 RSV:s skrivelse: Förtydligande angående exportbutiker
2007-01-30 Livsmedel – skattesats för jordbruksgrödor
2010-04-19 Övertagande av rättighet och skyldighet att jämka vid förvärv av fastighet från ideell förening
2007-12-14 Jämkning av mervärdesskatt avseende förvärv innan frivillig skattskyldighet inträtt
2002-02-01 Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på processkostnader i skatteärenden
1999-05-06 Mervärdesskatt – bokslutsmetoden
2017-12-21 Fartyg som går på öppna havet, mervärdesskatt
2007-12-12 Mervärdesskatt, skatteplikt för s.k. böteskassor
2010-12-21 Vinstmarginalbeskattning och god tro vid inköp av begagnade bilar och motorcyklar från annat EU-land, mervärdesskatt
2007-05-07 Kommunerna och de nya reglerna om omvänd skattskyldighet till mervärdesskatt vid inköp av byggtjänster
2009-12-08 Försäljning till annat EU-land eller till tredjeland av varor som ska genomgå bearbetning
2004-01-28 Frågor och svar på grund av nya faktureringsregler m.m. när det gäller mervärdesskatt
2017-12-20 Startpeng till alla i tävlingssammanhang, mervärdesskatt
2016-11-29 Idrottsutövande i kombination med en restaurangtjänst m.m., mervärdesskatt
2007-04-23 Avdrag för mervärdesskatt på ett aktiebolags kostnader för aktiekapitalet m.m.
2016-11-29 Hotell- och campingverksamhet, ett eller flera tillhandahållanden, mervärdesskatt
2008-06-09 Beslut att redovisningsperioden för mervärdesskatt ska vara en kalendermånad i stället för tre
2009-12-07 Mervärdesskatt; Bedömning av vem som är näringsidkare i Sverige eller i ett annat land
2014-11-04 Återbetalning alternativt inbetalning av mervärdesskatt hänförlig till inventarier
2017-04-21 Undantaget från skatteplikt för förvaltning av särskilda investeringsfonder, mervärdesskatt
2008-01-30 Utvecklingsarvode till facklig verksamhet
2017-01-30 Internetbaserade onlinespel, mervärdesskatt
2016-11-08 Mervärdesskatt för egenanställningsföretag
2014-09-30 Estetiska operationer och behandlingar – mervärdesskatt
2010-06-30 Underlag för att styrka rätt till ersättning för ingående skatt som avser boende med särskild service
2006-02-13 Rätt till avdrag för ingående skatt vid leasing av personbil
2012-07-04 Avregistrering på Skatteverkets initiativ; mervärdesskatt
2008-06-17 Mervärdesskatt vid upplåtelse av bostadsrätt för fritidsboende
2018-09-06 Tillgång till lokal för kortare tid som en del av ett enda sammansatt tillhandahållande; mervärdesskatt
2008-12-18 Gemenskapsinternt förvärv och förvärvströskeln vid s.k. blandad verksamhet
2002-02-05 Exportbutikers försäljning
2012-12-18 Skattetillägg vid avdrag för felaktigt debiterad mervärdesskatt
2017-01-27 Artistframträdanden, mervärdesskatt
2014-12-04 Försäljning av elektroniska tjänster via marknadsplatser och andra förmedlare på Internet, mervärdesskatt
2015-04-02 Omsättningsland för omsättning i samband med import, mervärdesskatt
2017-05-10 Skattskyldighet för mikroproducenter av el, mervärdesskatt
2011-01-25 Omsättningsland - tränartjänster m.m.
2005-04-14 Identitet mellan åberopat VAT-nr och köparen
2009-10-21 Spelrätter i golfklubb
2015-08-31 Beskattningsbar person – gränsdragning mellan ekonomisk verksamhet och privat verksamhet; mervärdesskatt
2017-12-20 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet
2003-12-04 Nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt
2007-12-10 Yrkesmässighet för krematorieverksamhet och annan begravningsverksamhet m.m.
2018-08-24 Överlåtelse av tillgångar som har köpts utan rätt till avdrag för ingående skatt, mervärdesskatt
2005-10-11 Begreppet ändrad användning vid jämkning av ingående mervärdesskatt
2012-01-26 Skatterättsnämndens förhandsbesked från den 10 februari 2004 avseende skattskyldighet till mervärdesskatt för bolagsmän i kommanditbolag
2005-05-13 Uppskjuten återbetalning av överskjutande mervärdesskatt och punktskatt
2013-07-05 Social omsorg
1999-02-03 Avdragsrätt för ingående moms som avser kostnader av personalvårdskaraktär
2008-09-24 Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av en lokal till flera hyresgäster samtidigt
2007-05-07 Staten och de nya reglerna om omvänd skattskyldighet till mervärdesskatt vid inköp av byggtjänster
2015-06-10 Rätt till avdrag för mervärdesskatt på utbildningskostnader
2008-04-09 Gemenskapsinternt förvärv av nytt transportmedel
2016-12-15 Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt
2016-11-01 Idrottslig verksamhet, mervärdesskatt
2010-07-05 Mervärdesskatt - stödrätter för gårdsstöd inom jordbruksområdet
2013-11-21 Begreppet särskilda skäl vid frivillig skattskyldighet under ett uppförandeskede; mervärdesskatt
2006-10-18 Jämkning av ingående mervärdesskatt när särskild handling inte utfärdats eller är ofullständig
2007-11-19 Export när transporten ut ur EG sker av köparen eller för köparens räkning
2014-09-30 Utfärdande av intyg och utlåtanden samt vissa andra sjukvårdstjänster – mervärdesskatt
2015-05-18 Inträde till anläggning eller evenemang, mervärdesskatt
1999-12-07 Mervärdesskatt - upplåtelse av torg- och marknadsplatser m.m.
2010-12-10 Vinstmarginalbeskattning av begagnade varor som överförs från andra EU-länder
2008-01-23 Mervärdesskatt; en kommuns utdebitering av kostnad vid grävningstillstånd för allmän platsmark
2008-12-16 Kommuners möjlighet till ersättning för mervärdesskatt vid förvärv av byggnad inrättad för vissa boendeformer med särskild service.
2017-10-27 Avgifter vid kortbetalningar, mervärdesskatt
2005-11-22 Redovisningsperiod avseende retroaktivt avdrag för ingående skatt
2005-03-17 Beskattningsunderlag vid uttagsbeskattning för mervärdesskatt avseende privat användning av båt som tillhör en verksamhet
2011-03-23 Skyldighet att betala mervärdesskatt - medverkan av ett svenskt fast etableringsställe
2017-01-10 Beräkning av omsättning vid bedömning av skattebefrielse, mervärdesskatt
2005-05-18 Investeringsguld omarbetas till dentalguld
2006-03-21 Bonusförskott/förskottsrabatt
1998-08-17 Hemdatorer, stat och kommun
2016-04-26 Skattskyldig vid import när Skatteverket är beskattningsmyndighet, mervärdesskatt
2008-12-09 Uttrycket inte endast tillfälligt vid omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2007-12-17 Vinstmarginalbeskattning; försäljning av levande djur
2007-12-20 Särskilda skäl för redovisning av mervärdesskatt för en redovisningsperiod om en kalendermånad
2017-06-14 Frågor och svar (C) - omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn vid arbete och uppförande på mark
2018-01-22 Undantag från skatteplikt för fartyg när omsättning sker i flera led, mervärdesskatt
2006-11-17 Principen om förfarandemissbruk m.m.
2012-06-11 Erbjudande om grupprabatter på dealföretags webbplats, s.k. deal-koncept
2010-09-22 Mervärdesskatt, inventarier i stadigvarande bostad
2000-03-13 Promemoria rörande vissa skatterättsliga frågor med anledning av slopade s.k. stoppregler
2018-02-09 En hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten; mervärdesskatt
2016-05-20 Skatteplikt vid olika former av fakturaköp och lån med kundfordringar som säkerhet, mervärdesskatt
2018-10-25 Social omsorg, mervärdesskatt
2017-06-14 Frågor och svar (A) - allmänna förutsättningar för omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2005-04-15 Förvaltning och löpande drift av prästlönetillgångar
2014-11-13 Presumtioner för var köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas, mervärdesskatt
2010-06-30 Ansökningar om återbetalning av mervärdesskatt från mervärdesskattegrupper
2017-06-22 Begreppet stadigvarande användning vid frivillig skattskyldighet; mervärdesskatt
2004-04-02 Skrivelse nr. 3 beträffande frågor och svar på grund av nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt m.m.
2018-12-03 Undantag från skatteplikt för krigsfartyg; mervärdesskatt
2016-01-15 Skatteverkets fortsatta handläggning i tryckerimomsärendena efter Högsta domstolens beslut i mål nr Ö 2708-15
2017-12-19 Avdragsrätt för mervärdesskatt på inköp i samband med försäljning av aktier i dotterbolag
2018-11-26 Vouchrar, mervärdesskatt
2017-10-13 Omprövningsbeslut är alltid att anse som efterbeskattningsbeslut när de sker på initiativ av Skatteverket till nackdel för den som beslutet gäller och meddelas efter tvåårsfristen
2018-01-22 Undantaget från skatteplikt för utbildning, mervärdesskatt
2007-05-15 Transaktioner mellan delägare och HB/KB
2010-06-09 Mervärdesskatt när hyresgäst erhåller kompensation för ombyggnad av hyrd lokal
2007-10-19 Återbetalningsrätt till företag med fast etableringsställe i Sverige
2016-11-29 Konferensarrangemang, mervärdesskatt
2006-06-29 Beskattning vid överlåtelse av vissa tillgångar
2014-09-30 Undantaget från skatteplikt för tandvård – mervärdesskatt
2013-01-31 Mervärdesskatt; Undantag från skatteplikt för fartyg och luftfartyg vid omsättning i flera led
2014-05-23 Stöd och ersättningar från Arbetsförmedlingen; Mervärdesskatt
2017-06-29 I vilken form fakturor ska bevaras, mervärdesskatt
2004-11-12 Mervärdesskattebeloppet i faktura
2014-07-11 Överlåtelse av projekteringsunderlag och vindkraftverk; mervärdesskatt
2002-08-15 Mervärdesskatt vid ersättning för rättegångskostnader
2017-01-27 Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av gruppbostäder
2009-06-16 Mervärdesskatt – barnomsorg
2008-01-31 Turistförsäljning
2005-09-16 Vidareförsäljning av köpt leasingbil ej skattepliktig; mervärdesskatt
2006-12-13 Faktura vid exekutiv försäljning
2007-12-18 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid tillhandahållande av tjänst avseende montering/installation av egentillverkade varor
2003-05-26 Retroaktivt avdrag vid uthyrning av verksamhetslokal samt jämkning
2006-07-06 Fakturas utseende när bidrag är direkt kopplat till priset på en leverans och bidraget därför ska ingå i beskattningsunderlaget samt köparens avdragsrätt
2016-11-29 Restaurangtjänst i kombination med annan tjänst, mervärdesskatt
2011-11-24 Restaurangtjänster, mervärdesskatt
2006-03-27 Vissa frågor om mervärdesskatt i museiverksamhet
2008-06-10 Utfärdande av jämkningshandling avseende mervärdesskatt vid överlåtelse av fastighet
2011-12-15 Svar till Sveriges Hotell och Restaurangföretagare på frågor om den sänkta momsen på restaurang- och cateringtjänster
2016-05-20 Crowdfunding (gräsrotsfinansiering), mervärdesskatt
2007-12-05 God tro vid försäljning av varor till annat land samt krav på dokumentation
2004-10-15 Medlemsavgifter
2001-11-06 Produktionsutläggning, rättighetsupplåtelse eller inte?
2015-11-23 Tidning med medföljande vara, mervärdesskatt
2008-07-03 Mervärdesskatt; tillämpningsområdet för fakturadatummetoden
2017-12-19 Skattesats vid tillträde till visningar av kulturella föreställningar och idrottsliga evenemang, mervärdesskatt
2015-04-15 Undantag från skatteplikt – bikostnad vid import
2010-06-10 Marknads- och tivolinöjen – mervärdesskatt
2010-10-29 Mervärdesskatt - Samordnare av familjehem
2007-05-07 Mervärdesskatt vid återuthyrning av lokal från hyresgäst till fastighetsägare
2015-04-24 Beskattning vid mining av bitcoin och andra virtuella valutor m.m.
2005-09-06 Utlägg vid betalningsförpliktelse enligt lag
2016-12-21 Avdrag för mervärdesskatt på utgifter för förtäring i samband med representation
2018-03-19 Upphävande av två ställningstaganden som rör social omsorg
2010-12-10 Förenklad redovisning - överföring i stället för gemenskapsintern försäljning?
2018-12-05 Principen om förbud mot förfarandemissbruk, mervärdesskatt
2014-05-12 Mervärdesskatt; beskattningsunderlag vid rättelse i efterhand
2017-06-14 Frågor och svar (B) - omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn vid arbete på och i byggnader
2017-10-30 Tillhandahållanden av tjänster mellan ett företags etablering i Sverige och en utländsk mervärdesskattegrupp där företaget är medlem
2008-09-12 Redovisning av mervärdesskatt vid omvänd skattskyldighet när fakturadatummetoden tillämpas
2004-09-23 Mervärdesskattelagens krav på uppgifter i kreditnota - hänvisning till ursprungsfakturor
2011-02-10 Ersättning för mervärdesskatt vid utbetalning av skolpeng och tillämpning av schablonen 18 procent för lokalkostnader
2018-01-30 Upphävande av ställningstagandet ”Från mervärdesskatt undantagna tjänster i Sverige som vid bedömning av omsättningsland omfattas av huvudregeln”
2017-07-12 Omsättning med mera vid idrottstävlingar, mervärdesskatt
2010-12-17 Omsättningsland – persontransporttjänster
2018-12-06 Fakturering och redovisning av vouchrar, mervärdesskatt
2014-01-13 Kommunens ersättning för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen - mervärdesskatt
2008-04-21 Mervärdesskatt på tjänster som avser installation av lås m.m.
2017-05-30 Beräkning av omsättningsgränsen för skattebefrielse för konstnärer som samtidigt inte är skattskyldiga för omsättning av konstverk, mervärdesskatt
2006-02-14 Fakturering av flera säljares omsättning i samma handling
2012-06-01 Avdragsrätt för mervärdesskatt på konkursförvaltararvode m.m.
2002-12-13 Statliga myndigheters försäljning av vissa tillgångar
2016-11-29 Lägerarrangemang eller liknande, mervärdesskatt
2011-01-26 Mervärdesskatt - Förmedling eller marknadsföring av finansiella produkter
2010-12-13 Omvärdering av beskattningsunderlag för personalmåltider i restaurangföretag
2016-05-31 Stöd till trafikoperatörer som bedriver interregional persontrafik; mervärdesskatt
2012-03-22 Fiskelag, mervärdesskatt
2008-06-12 Betydelsen av god tro för avdragsrätten för ingående skatt när säljarens omsättning inte medför skattskyldighet till mervärdesskatt
2010-12-06 Mervärdesskatt; skattesats vid korttidsuthyrning av hytter i fartyg
2014-02-13 Avgifter vid avbokning och utebliven närvaro (no show), mervärdesskatt
2011-01-28 Praktisk information rörande överföring och gemenskapsintern försäljning
2017-12-19 Beskattningsland för varutransporter, mervärdesskatt
2011-09-12 Skattesats på böcker m.m.; mervärdesskatt
2005-03-31 Utgör insatskapital omsättning eller inte?
2009-12-07 Omsättningsland för tjänster på fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik
2016-07-05 Portföljförvaltning, ett eller flera tillhandahållanden, mervärdesskatt
2013-02-27 Krav på en särskild uppgift eller hänvisning i fakturan; mervärdesskatt
2018-12-05 Brister i fakturans innehåll, mervärdesskatt
2012-01-13 Innebörden av begreppet Slutlig användning eller förbrukning i reglerna om varor i vissa lager
2005-12-20 Tredimensionell fastighetsindelning och avdragsrätt för mervärdesskatt
2009-06-23 Mervärdesskatt vid mottagande av bidrag från EU:s strukturfonder
2010-06-23 Avdrags- eller återbetalningsrätt för mervärdesskatt när beskattning har skett enligt den s.k. reservregeln
2008-06-18 Mervärdesskatt - Tidpunkt för enmånadsperiod efter begäran
2008-10-24 Ersättningar vid marknadsföringsaktiviteter
1999-10-21 RSV:s skrivelse: Diplomaters rätt att göra punktskatte- och mervärdeskattefria inköp på EU-interna resor och i exportbutiker, m.m.
2004-02-23 Ytterligare frågor och svar på grund av nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt m.m.
2002-11-08 Fråga om avdragsrätt för mervärdesskatt vid s.k. vidarefakturering till andra bolag i en koncern
2010-01-27 Handel med utsläppsrätter, elcertifikat och liknande rättigheter
2016-12-14 Utskrift eller kopiering och distribution av tryckta produkter, mervärdesskatt
2011-03-09 Redovisning av mervärdesskatt vid byggnation som påbörjas i egen regi men avslutas som entreprenad
2004-12-01 Avdragsrätt för mervärdesskatt på mäklararvode vid förvärv av fastighet
2016-12-22 Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet
2010-12-22 Avdragsrätt för mervärdesskatt hänförlig till mäklararvode vid fastighetsförsäljning
2012-02-21 Frågor med anledning av Skatteverkets ställningstagande om företagsförmedling
1999-06-08 Ändringar med anledning av att taxfree-försäljningen inom Europeiska unionen upphör den 1 juli 1999, m.m.
2012-06-15 Skattesats på spritdrycker, vin och starköl, mervärdesskatt
2016-04-28 Beskattningsunderlag vid import, mervärdesskatt
2004-07-08 Innehåll på faktura vid kassarabatter
2007-12-04 Avdragsrätt för mervärdesskatt vid import när ett indirekt ombud anlitas
2008-04-07 Mervärdesskatt – nedskrivning av kundfordringar
2005-09-30 Hänvisning till ursprunglig faktura i kreditnota
2016-05-26 Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang, mervärdesskatt
2017-01-24 Beskattningsland för tjänster med anknytning till fastighet, mervärdesskatt
2014-02-04 Frivilligt skattskyldig för uthyrning av verksamhetslokaler genom att utfärda en faktura med utgående mervärdesskatt
2015-05-18 Ett eller flera tillhandahållanden, mervärdesskatt
2015-03-20 Anstånd med betalning i tryckerimomsärenden
2006-07-06 Begreppet "nära anslutning till" vid varuleveranser till beskickningar, konsulat och väpnade styrkor
2010-12-13 Undantagen för periodiska medlemsblad och periodiska personaltidningar
2005-03-01 Skatteplikt vid tillhandahållande av logi i elevhem och uthyrning av elevhem åt en kommun
2004-07-23 Skrivelse nr. 4 beträffande frågor och svar på grund av nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt m.m.
2018-10-25 Uthyrning av vårdpersonal, mervärdesskatt
2011-03-21 Uttagsbeskattning av tjänster för privat bruk eller rörelsefrämmande ändamål (mervärdesskatt)
2010-06-30 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt på tjänster avseende lyftarbeten på byggarbetsplats
2010-12-09 Omsättningsland för omsättning och förmedling av resetjänster
2010-06-24 Till vilken redovisningsperiod ska, vid tillämpning av 11 kap. 2 § andra stycket skattebetalningslagen, en mervärdesskattehöjning för skattskyldig med tremånadersredovisning och räkenskapsår 1 maj - 30 april hänföras?
2013-02-27 Valutan i fakturan och omräkning av mervärdesskattebeloppet när skatten ska betalas i Sverige
2017-08-21 Lotteri- och spelverksamhet som bedrivs i enkelt bolag, mervärdesskatt
2008-10-21 Inköp/vidareförsäljning eller tillhandahållande av kredit mot bakgrund av C-185/01, Auto Lease Holland
1999-04-15 Tidpunkt för redovisning av mervärdesskatt
2002-03-25 Mervärdesskatt vid en arbetsgivares försäljning av s.k. hemdatorer
2008-02-29 Mervärdesskatt vid montering av byggnadsställningar
2004-12-22 Skatteplikt vid upplåtelse av platser för parkering av fordon
2009-12-07 Omsättningsland - förmedling för annans räkning i dennes namn
2009-12-07 Omsättningsland - näringsidkare agerar i denna egenskap; Mervärdesskatt
2018-02-21 Upphävande av ställningstagandet ”Identitet mellan åberopat VAT-nr och köparen”
2018-02-27 Tredjemansersättningar som ett värdepappersinstitut enligt lag inte får behålla, mervärdesskatt
2007-12-20 Begreppen omsättning och leverans m.m.
2017-12-21 Förevisning av naturområden, mervärdesskatt
2006-10-18 Livsmedel - gränsdragning mot läkemedel
2006-01-13 Löpnummer vid självfakturering och vid utläggning av faktureringsfunktionen (s.k. outsourcing)
2012-03-02 Undantaget för skatteplikt för utbildning, mervärdesskatt
2008-12-11 Utfärdande av F-skattsedel efter ändrat näringsbegrepp
2009-06-29 Mervärdesskatt, pensionsstiftelser
2009-12-22 Månadsrapportering i den periodiska sammanställningen på grund av särskilda skäl
2009-12-08 Överföring av varor för värdering eller bearbetning
2014-02-14 Tjänst på vara i tullager eller skatteupplag, mervärdesskatt
2008-04-15 Mervärdesskatt vid uthyrning av bygg- och anläggningsmaskin med förare
2006-04-19 Samlarföremål och undantaget från skatteplikt för sedlar och mynt
2004-12-01 Hyresgaranti - skattskyldighet för mervärdesskatt
2006-12-19 Tillämpning av avdragsbegränsningarna för mervärdesskatt avseende personbilar och motorcyklar på fordon avsedda för tävlingsverksamhet
2007-09-18 Tillhandahållande av vissa tjänster i samband med uthyrning av utrustning för byggarbetsplatser
2005-06-03 Uthyrning av lokaler utrustade med viss utrustning för vårdverksamhet
2010-07-06 Förvärvsbeskattning enligt den s.k. reservregeln
2006-01-18 Personbilsbegreppet i mervärdesskattelagen - skåpkarosseri med separat förarhytt och lätta lastbilar med dubbelhytt.
2017-01-20 Försäljning i exportbutiker, mervärdesskatt
2005-06-27 Uppgift för identifiering av säljaren i förenklad faktura
2016-11-29 Verksamhet med turfiskebåtar, mervärdesskatt
2005-10-03 Omsättning av s.k. giltighetsmärken för camping
2013-06-25 Begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet – Mervärdesskattekonsekvenser för Ideella föreningar
2005-02-14 Mervärdesskatt vid utbyggnad av bredband
2009-10-19 Skadestånd; mervärdesskatt
2005-09-02 Skattskyldighet och avdragsrätt till mervärdesskatt för föreningar, stiftelser m.fl. som har till syfte att stimulera entreprenörskap och nyföretagande
2006-04-04 Återbetalning av felaktigt inbetald mervärdesskatt, en kommentar till Regeringsrättens dom 2005-12-27, mål nr 4010-03
2011-05-18 Periodisk publikation - minst fyra nummer per år; mervärdesskatt
2004-09-22 Skattskyldighet vid upplåtelse av parkeringsplats i flera led
2010-12-16 Avdragsrätt för mervärdesskatt på byggåtgärder avseende fastighet i samband med byte av hyresgäst
2015-12-18 Skatteplikt vid rumsuthyrning i hotellrörelse, mervärdesskatt
2010-12-01 Skattetillägg vid avdrag för felaktigt debiterad mervärdesskatt
2000-11-23 Kvittning mellan utgående och ingående mervärdesskatt vid bestämmande av underlag för skattetillägg
2011-02-09 Tjänst som programledare, kommentator, bisittare etc. - skattesats för mervärdesskatt
2002-01-24 Frågor om mervärdesskatt i anknytning till EG-domen Stockholm Lindöpark AB, C-150/99
2017-01-17 Konsumtion ombord, mervärdesskatt
2015-12-01 Avdragsrätten vid inköp och installation av en solcellsanläggning för mikroproduktion av el; Mervärdesskatt
2018-03-01 Avdragsrätt för mervärdesskatt vid inköp och installation av en solcellsanläggning för mikroproduktion av el
2008-03-20 Mervärdesskatt vid privat bruk av personbil i bilhandelsföretag, en kommentar med anledning av Regeringsrättens beslut 2008-01-30, mål nr 1133-0Skriv innehåll.
2011-07-07 Inkomstbeskattning av tryckerier som begär återbetalning av utgående mervärdesskatt
2017-02-15 Reducerad skattesats på reparationer av vissa varor
2017-06-21 Begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet, mervärdesskatt
2016-12-22 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid tillhandahållande av tjänst avseende montering/installation av utrustning och maskiner
1995-11-22 Resetjänster enligt mervärdeskattelagen
2007-10-05 Mervärdesskatt i samband med att en hyresgäst får ersättning av hyresvärd för att avstå från hyresrätten
2010-06-02 Avdragsrätt för ingående skatt hänförlig till förvärv av projekteringstjänster
2017-01-31 Transaktioner med virtuella valutor, mervärdesskatt
2011-06-13 Avdrags- och återbetalningsrätt för mervärdesskatt vid import av varor för reparation
2008-12-17 Felaktigt debiterad mervärdesskatt och tidpunkt för redovisning av ändring om särskilda skäl föreligger
2009-12-22 Redovisningsskyldighetens inträde för omsättning av tjänster som ska redovisas i en periodisk sammanställning
2009-01-28 Förströelsespelsautomater
2004-12-22 Jämkning och återbetalning när uppförandeskede upphör
1998-11-20 Hemtjänster
2018-02-19 Förevisning av naturområden, mervärdesskatt
2016-02-01 Uthyrning av lokal och anläggning för idrottsutövning, mervärdesskatt
2017-04-21 Särskilda investeringsfonder, mervärdesskatt
2017-12-18 Överlåtelse av s.k. blandad verksamhet, mervärdesskatt
2009-12-08 Förvärvströskeln när en näringsidkare är registrerad till mervärdesskatt endast för förvärv eller omsättning av tjänster
2007-05-30 Tillämpning av bestämmelsen i 8 a kap. 5 § 2 ML vid uthyrning av lokaler med frivillig skattskyldighet
2008-01-24 Mervärdesskatt vid installationer för fjärrvärme
2006-05-05 Måltider och logi som led i skattefri utbildning
2017-04-20 Undantag från skatteplikt för vissa interna tjänster, mervärdesskatt
2009-12-15 Ändring av redovisningsmetod till bokslutsmetod
2004-03-16 Fråga om rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt föreligger då det i fakturan har angetts ett felaktigt namn på köparen eller när inköp gjorts av anställd för arbetsgivarens räkning
2007-01-11 Försäkringsersättning när en krockskadad bil som ska repareras lämnas som inbyte vid köp av ny bil
2004-10-18 Tillämpningen av avdragsförbudet för ingående mervärdesskatt avseende stadigvarande bostad
2001-05-04 Avdragsrätt för ingående skatt på förvärv för de anställdas privata bruk - direkt eller genom personalstiftelse
1995-03-02 Beträffande mervärdesskatt avseende kundfordringar och leverantörskulder dels under löpande år dels i samband med årsbokslut m.m.
2007-11-19 Mervärdesskatt och hyresgästanpassningar av bostäder eller lokaler
2005-10-04 Export vid omsättning i flera led
2015-02-17 Beskattning av ersättningar för markintrång m.m.
2009-01-30 Restaurang- och cateringtjänster/serveringstjänster
2009-11-11 Premier inom trav och galopp; mervärdesskatt
2010-12-21 Avdragsrätt för mervärdesskatt på investeringsvaror som används både i verksamheten och för privat bruk
2005-06-17 Mervärdesskatt vid upplåtelser av uppläggningsplatser för båtar och uppställningsplatser för husvagnar
2010-07-09 Framställning av tryckta produkter; mervärdesskatt
2008-05-30 Överföring av varor i samband med försäljning till ett annat EG-land eller till ett tredjeland
2005-03-11 Förenklad faktura vid vinstmarginalbeskattning
2006-12-20 Mervärdesskatt vid upplåtelse av parkeringsplats till boende då avtal inte ingåtts mellan samma parter som avtalat om bostadsupplåtelsen
2013-07-01 Myndigheter och begreppet ekonomisk verksamhet, mervärdesskatt
2004-11-01 Mervärdesskatt vid upplåtelse av parkeringsplatser till lokal- och bostadshyresgäster
2003-10-23 Bokföring av elektroniskt inkomna fakturor och avdrag för ingående mervärdesskatt
2017-06-14 Frågor och svar (D) - bedömning av om vissa tjänster omfattas av omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2015-03-10 Tillhandahållande av försäkring i samband med försäljning av varor och tjänster, mervärdesskatt
2017-06-01 Omsättning av blod eller organ från människor, mervärdesskatt
2008-05-05 Bytestransaktioner
2015-08-25 Avdragsrätt för mervärdesskatt – fördelning efter skälig grund
2013-06-25 Mervärdesskatt för så kallade övningsföretag
2016-06-17 Verksamhetsöverlåtelse
2006-01-31 Tilldelning av redovisningsmetod för delägare i enkla bolag
2012-06-26 Olika former av voucher (värdebevis), mervärdesskatt
2009-12-29 Redovisningsskyldighetens inträde vid gemenskapsintern handel med varor
2011-05-04 Omsättningsland för tjänst - till företag med flera etableringar eller som omfattas av olika globala avtal; mervärdesskatt
2017-01-24 Betaltjänster och förmedling av sådana tjänster, mervärdesskatt
2002-04-23 Biblioteksersättning; omsättning eller bidrag
2011-08-23 Mervärdesskatt; Företagsförmedling, skatteplikt
2011-03-23 Fast etableringsställe; mervärdesskatt
2003-05-26 Mervärdesskatt och elcertifikat
2018-01-29 Undantag från skatteplikt och omsättningsland för luftfartyg när omsättning sker i flera led, mervärdesskatt
2018-01-25 Skattesats för olika uppdrag i samband med film- eller tv-produktion, mervärdesskatt
2015-10-20 Förmedling vid uthyrning av tillfällig bostad, mervärdesskatt
2007-06-29 Gemenskapsintern omsättning i flera led
2009-02-05 Uttagsbeskattning för mervärdesskatt vid privat användning av en tillgång som hör till verksamheten
2014-06-02 Redovisning av mervärdesskatt per beskattningsår - EU-handel
2010-01-25 Liknande rättigheter; mervärdesskatt
2016-12-22 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid tillhandahållande av tjänst avseende reparation eller underhåll av fastighet
2017-12-19 Holdingbolag - avdragsrätt för mervärdesskatt
2010-06-30 Avdragsbegränsningen för ingående skatt som avser representation
2013-01-28 Tillämpningsområdet för mervärdesskattelagens faktureringsregler
2010-03-09 Underlag för ersättning för ingående skatt för kommuner och landsting
2016-02-02 Ekonomisk verksamhet och innehav av fastighet­ – mervärdesskatt
2014-10-07 Begreppet ”faktisk användning och utnyttjande”, mervärdesskatt
2016-03-31 Uthyrning av personal till erkänd aktör av social karaktär, mervärdesskatt
2016-05-26 Insatser vid insatslopp inom trav och galopp, mervärdesskatt
2016-12-22 Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet – frågor och svar nr 1
2015-06-05 Undantaget från skatteplikt för sjuktransporter; mervärdesskatt
2018-01-25 Beskattningsland för tjänster och bevisbördans placering, mervärdesskatt
2018-11-29 Transaktioner med virtuella valutor, mervärdesskatt
2009-04-22 Övergångsbestämmelser till SFS 2008:909 och justering av ersättning vid överlåtelse av investeringsvara i vissa fall
2009-12-16 Jämkning och förenklingsregeln i 8 a kap. 5 § 2 ML när rättighet och skyldighet att jämka övertas
2006-12-18 Mervärdesskatt vid uthyrning av loger i idrottsanläggning
2006-05-12 Avdragsrätt för mervärdesskatt vid rivning av byggnad och oljesanering av mark
2004-10-04 Avdragsrätt för ingående skatt på ombyggnadskostnader när säljaren redan frånträtt en fastighet som omfattas av frivillig skattskyldighet’
2010-09-22 Jämkning när investeringsvaror används i rörelsen både för ekonomisk och för icke-ekonomisk verksamhet
2018-06-20 Mervärdesskatt vid import som tagits ut av Tullverket då Skatteverket är rätt beskattningsmyndighet; avdragsrätt
2017-12-20 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad
2018-11-29 Presumtioner för var köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas, mervärdesskatt
2004-08-18 Purchasing Card
2015-11-23 Tillhandahållande av tjänster mellan två etableringar inom ett företag när den ena etableringen ingår i en svensk mervärdesskattegrupp
2005-04-26 Arbetsgivares avdragsrätt för ingående skatt på förvärv för skattefri motions- eller friskvårdsförmån
2006-06-29 Begreppet huvudsaklig del vid tillämpning av förenklad vinstmarginalbeskattning
2004-09-23 Frågor om tillämpning av EG-domstolens dom i målet C-152/02 Terra Baubedarf-Handel
2009-12-07 Från mervärdesskatt undantagna tjänster i Sverige som vid bedömning av omsättningsland omfattas av huvudregeln