OBS: Detta är utgåva 2018.12. Sidan är avslutad 2023.

Vid omvänd skattskyldighet är beskattningsunderlaget detsamma som ersättningen.

Allmänt om bestämmelserna

Vid skattepliktig omsättning inom landet av varor och tjänster beräknas beskattningsunderlaget normalt utifrån ersättningen för de sålda varorna eller tjänsterna minskat med den mervärdesskatt som ingår i ersättningen.

I följande fall är beskattningsunderlaget detsamma som ersättningen. Någon minskning för mervärdesskatt ska inte göras. Det beror på att ersättningen i dessa fall inte inkluderar mervärdesskatt.

Om leverantörsfakturan är i utländsk valuta ska omräkning till svenska kronor göras innan mervärdesskatten beräknas.

Vissa varor och tjänster

För vissa varor och tjänster är beskattningsunderlaget detsamma som ersättningen (7 kap. 2 § första stycket och 3 § 1 ML). Detta gäller sådana tjänster för vilka beskattningsland bestäms utifrån huvudregeln i 5 kap. 5 § ML (1 kap. 2 § första stycket 2 ML).

Detsamma gäller för omsättning av gas genom ett naturgassystem beläget inom unionens territorium och som omsätts till återförsäljare respektive köpare med etablering i Sverige (1 kap. 2 § 3 ML).

Samma synsätt gäller även för vissa andra varor och tjänster under förutsättning att köparen är registrerad till mervärdesskatt i Sverige (1 kap. 2 § första stycket 4 c ML).

Vid tillhandahållande av bygg- och anläggningstjänster där köparen är skattskyldig bestäms beskattningsunderlaget utifrån den ersättning som säljaren och köparen kommit överens om vid avtalet om köpet.

Unionsinternt förvärv

När det gäller unionsinterna förvärv av varor vid tvåpartshandel består beskattningsunderlaget av ersättningen för varan och eventuell punktskatt som köparen påförts i ett annat EU-land (7 kap. 2 § första stycket och 3 § 3 ML). Detta gäller även den som förvärvar en vara i det sista ledet i en trepartshandel.

Skatteverket anser att lydelsen i 7 kap. 2 § första stycket ML medför att även punktskatt som påförs köparen i Sverige ska ingå i beskattningsunderlaget.

Om en företagare inte har åberopat sitt VAT-nummer i samband med ett förvärv till sin verksamhet och av den anledningen blivit debiterad mervärdesskatt i ett annat EU-land, ska förvärvet ändå beskattas och redovisas som ett unionsinternt förvärv i Sverige. Det innebär att beskattningsunderlaget vid ett unionsinternt förvärv även ska inkludera eventuell utländsk mervärdesskatt som säljaren har debiterat köparen (artikel 16 i rådets genomförandeförordning [EU] nr 282/2011). Rättelse av denna skatt får sökas i det land från vilket varorna transporterades. Läs mer om beskattningsgrundande händelse.

Exempel: utländsk mervärdesskatt

En advokat reser till Tyskland och köper en personbil som han har för avsikt att ta in i sin advokatverksamhet. Han åberopar inte sitt svenska VAT-nummer utan får betala tysk mervärdesskatt för förvärvet. Beskattningsunderlaget ska beräknas på hela fakturabeloppet inklusive den tyska mervärdesskatten. Då förvärvet avser en personbil saknas rätt till avdrag/återbetalning för den ingående skatten (8 kap. 15 § ML).

Överföring av vara

När det gäller varuöverföringar enligt 2 a kap. 2 § 3 eller 4 ML från ett annat EU-land till Sverige består beskattningsunderlaget av varornas eller liknande varors inköpspris. Om ett sådant pris saknas består beskattningsunderlaget i stället av självkostnadspriset vid tidpunkten för överföringen av varorna (7 kap. 3 § 4 ML).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 282/2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (omarbetning) [1]

Lagar & förordningar