OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare ska betala SLP på avdrag för eget pensionssparande i näringsverksamheten. Här finns information om skattens storlek, var underlaget för SLP ska redovisas och andra förfaranderegler.

Underlaget för SLP och skattens storlek

Fysiska personer och dödsbon som driver näringsverksamhet i enskild firma eller handelsbolag har rätt att göra avdrag i näringsverksamheten för eget pensionssparande. Dessa ska betala SLP med 24,26 procent på avdraget (3 § första och andra stycket SLPL). Även om pensionssparavdraget leder till underskott i näringsverksamheten ska det ingå i underlaget för SLP.

Om betalda pensionsförsäkringspremier eller inbetalningar till ett pensionssparkonto under beskattningsåret överstiger avdragsutrymmet för det året, kan den överskjutande delen av utgiften i vissa fall utnyttjas för avdrag närmast följande beskattningsår. Vid en sådan förskjutning kommer utgifterna att ingå i underlaget för SLP för det andra beskattningsåret till den del man då får avdrag för dessa i näringsverksamheten. Läs mer om pensionssparavdrag ett senare beskattningsår än det år då t.ex. en premie har betalats.

Avdrag för ett pensionssparande som görs som allmänt avdrag eller i inkomstslaget kapital ska inte räknas in i underlaget för SLP.

De termer och uttryck som används i SLPL har samma betydelse som i inkomstskattelagen (4 § SLPL).

Undantag: när avdraget för pensionssparande inte ska ingå i underlaget

SLP ska inte betalas till den del avdraget för pensionssparandet ska göras från sådan ersättning som utgjort underlag för uttag av arbetsgivaravgifter eller SLF (3 § tredje stycket SLPL). Denna regel gäller främst näringsidkare som inte är godkända för F-skatt, men som ändå haft näringsinkomst av utfört arbete. Avsikten är att förhindra dubbla avgifter och skatter.

Om näringsidkaren har haft både inkomster som redan tidigare belastats med arbetsgivaravgifter eller SLF och inkomster som han ska betala egenavgifter på ska avdraget, när man beräknar SLP, i första hand minska den del av inkomsten från näringsverksamheten som utgör underlag för egenavgifter.

Exempel: när avdraget för pensionssparande inte ska ingå i underlaget

Tim bedriver aktiv näringsverksamhet men är inte godkänd för F-skatt. Tim har dels inkomster från sin konsultverksamhet, dels från varuförsäljning. För ersättningar i konsultverksamheten betalar uppdragsgivaren arbetsgivaravgifter. För inkomsten av varuförsäljningen betalar Tim själv egenavgifter.

Inkomsten av näringsverksamheten är 250 000 kr efter avdrag för en pensionsförsäkringspremie med 105 000 kr.

Inkomster från konsultverksamheten är 255 000 kr efter avdrag för kostnader i denna verksamhet exklusive pensionsförsäkringspremier.

Inkomster från varuförsäljningen är 100 000 kr efter avdrag för kostnader i denna verksamhet exklusive pensionsförsäkringspremier.

Avdragsgrundande inkomst av näringsverksamhet är 355 000 kr (250 000 + 105 000). Pensionssparavdrag medges med maximalt 124 500 kr (355 000 x 35 procent). Tim kan alltså dra av hela pensionsförsäkringspremien med 105 000 kr.

Underlaget för SLP beräknas på följande sätt:

Näringsinkomsten före avdraget för premien är 355 000 kr (250 000 + 105 000).

Av detta belopp är 255 000 kr sådan näringsinkomst som uppdragsgivaren betalat arbetsgivaravgifter på och återstående belopp 100 000 kr (355 000 - 255 000) är sådan näringsinkomst som kan bli underlag för egenavgifter. Av pensionssparavdraget på 105 000 kr kan därför bara 100 000 kr dras av från den inkomst Tim själv betalar egenavgifter på.

Underlaget för SLP blir alltså 100 000 kr och SLP ska betalas med 24 260 kr (24,26 procent av 100 000 kr).

Resterande pensionssparavdrag 5 000 kr (105 000 - 100 000) anses avdragen mot sådan näringsinkomst som uppdragsgivaren betalat arbetsgivaravgifter för (255 000 kr). Tim ska därför inte betala SLP på avdraget 5 000 kr.

Hur underlaget för SLP ska redovisas och andra förfaranderegler

För SLP gäller bestämmelserna i SFL för förfarandet (5 § första stycket SLPL). Det innebär bl.a. att underlaget för SLP redovisas i inkomstdeklarationen och fastställs vid beslut om slutlig skatt och att reglerna om omprövning, överklagande samt skattetillägg är tillämpliga på SLP. Det innebär också att SLP ska beaktas vid debiteringen av den preliminära skatten. Läs mer under Förvaltningsrätt & förfarande.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader [1] [2] [3] [4]