OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Utvinning av olja och naturgas

I artikel 21 punkterna 2–4 finns bestämmelser om vad som utgör stadigvarande anordning i samband med utvinning av olja och naturgas. I artikel 21 punkt 5 finns bestämmelser om inkomst av viss verksamhet i samband med sådan utvinning. Artikel 21 har företräde framför artikel 14.

Förhållandet till OECD:s modellavtal

Artikel 14 i modellavtalet upphävdes år 2000. Artikel 14 i det nordiska skatteavtalet bygger på modellavtalets artikel 14 i dess lydelse före år 2000. Därför hänvisas i kommentaren nedan till denna äldre lydelse.

Punkt 1

Punkt 1 a överensstämmer i sak med artikel 14 punkt 1 i OECD:s modellavtal i dess lydelse före år 2000.

Punkt 1 b saknar motsvarighet i modellavtalet. Vid beräkningen av vistelsetiden i arbetsstaten avses, liksom i avtalet i övrigt, med ”dag” även del av dag (protokollspunkt VI punkt 4). Hur vistelsetiden i övrigt ska beräknas berörs i Skatteverkets kommentar till artikel 15 punkt 2 i modellavtalet.

Öresundsbron

I protokollet till avtalet och i lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna finns regler om inkomst som förvärvas från företag som deltar i byggandet och driften av Öresundsbron eller den därmed sammanhängande tunnelförbindelsen. Om en person med hemvist i Danmark eller Sverige förvärvar sådan inkomst, och arbetet avser byggandet och driften av bron eller tunnelförbindelsen, ska inkomsten utan hinder av artikel 14 punkt 1 beskattas endast i personens hemviststat. Detsamma gäller inkomst som sådan person förvärvar genom arbete med byggandet och underhållet av den konstgjorda ön (protokollspunkt II punkt 3).

Vad som föreskrivs om tunnelförbindelsen gäller också för den konstgjorda halvön i Danmark till den del denna är anlagd eller underhålls av eller för Öresundskonsortiet. Vad som föreskrivs om bron gäller också för betalstationen i Sverige till den del denna uppförs, underhålls eller drivs av eller för Öresundskonsortiet (5 § lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna).

De företag som avses i reglerna är endast sådana som aktivt bedriver verksamhet på eller i anslutning till Öresundsbron. Företag som exempelvis endast genomför leveranser till bygget omfattas inte (prop. 1996/97:44 s. 50).

Svinesundsbron

I ett avtal mellan Sverige och Norge 2002 finns regler om inkomst av byggande, underhåll och drift av gränsbron som ingår i Svinesundsförbindelsen (bilaga 3 till lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna).

Reglerna gäller inkomst på grund av anställning, självständig yrkesutövning eller annan verksamhet i samband med byggande, underhåll eller drift av bron. När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige eller Norge förvärvar sådan inkomst genom verksamhet i Sverige eller Norge ska inkomsten beskattas endast i den stat där personen har hemvist (artikel 5 a). Vad som avses med gränsbron definieras i artikel 3. Vad som avses med byggande, underhåll eller drift beskrivs i artikel 4.

Subject to tax-regel

För inkomst som enligt artikel 14 punkt 1 ska beskattas endast i yrkesutövarens hemviststat gäller artikel 26 punkt 3 om subsidiär beskattningsrätt.

Punkt 2

Punkt 2 överensstämmer i sak med artikel 14 punkt 2 i OECD:s modellavtal i dess lydelse före år 2000.

Legevakt

I Norge finns ett system för primärvårdens jourverksamhet där läkare arbetar som s.k. legevakter. Läkaren får ersättning för detta arbete av Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) i form av s.k. refusjon och får härutöver behålla patientavgifterna, som betalas direkt till läkaren. I förhållandet mellan Sverige och Norge tillämpas artikel 14 på dessa inkomster oavsett om de i det enskilda fallet beskattas i tjänst eller näringsverksamhet i Sverige.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Propositioner

  • Proposition 1996/97:44 Dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna [1]