OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Både skattesatserna och sättet att beräkna tobaksskatten skiljer sig åt mellan de olika kategorierna av skattepliktiga tobaksvaror.

Allmänt om skattesatser

Skatt tas ut enligt den skattesats som gäller vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde. Att så är fallet har bekräftats av Högsta förvaltningsdomstolen i HFD 2011 not. 77.

Tekniken för att räkna ut skatten skiljer sig åt mellan de olika kategorierna av skattepliktiga tobaksvaror.

Skattesatserna för cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak bestäms självständigt av varje EU-land. Dock ställer EU-reglerna krav på minimipunktskatter för respektive kategori och på att det tillämpas samma skattesats för alla produkter inom respektive kategori. För cigaretter ställer EU-reglerna även krav på att skatten ska bestå av två delar, en styckeskatt och en värderelaterad skatt (direktiv 2011/64/EU).

Cigaretter

Skatt på cigaretter tas för kalenderåret 2018 ut med 1,54 kr per styck och 1 procent av detaljhandelspriset (jfr 2 § första stycket och 42 § LTS).

För 2018 har skattesatsen fastställts genom förordning (2017:1022) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2018. Observera att den skattesats som anges i 2 § första stycket LTS gällde för kalenderåret 2015.

Cigaretter med en längd över 8 cm

Cigaretter med en längd, exklusive filter eller munstycke, som överstiger 8 cm men inte 11 cm ska anses som två cigaretter. Är cigaretten längre anses varje påbörjad ytterligare längd av 3 cm som en cigarett (2 § andra stycket LTS). Detta gäller dock enbart i förhållande till styckeskatten, den värderelaterade skattens procentsats påverkas inte.

Om cigarettens längd är 10 cm ska alltså dubbel styckeskatt tas ut men värdeskattedelens procentsats ska inte fördubblas.

Detaljhandelspris

Med detaljhandelspris avses varje cigarettprodukts högsta tillåtna detaljhandelspris, inklusive tobaksskatt och annan statlig skatt eller avgift. Detaljhandelspriset fastställs av tillverkaren eller hans representant eller i fråga om cigaretter som importeras från tredje land av importören (3 § första stycket LTS).

Om detaljhandelspris inte har fastställts får beskattningsmyndigheten uppskatta priset efter vad som kan anses skäligt (3 § tredje stycket LTS).

Rättsfall: ett bolag kan inte fastställa olika detaljhandelspris för samma produkt

Ett bolag som var godkänt som upplagshavare hade samförpackat två cigarettpaket av samma märke så att konsumentförpackningen bestod av två paket. Det ena cigarettpaketet hade märkts med märkets normalpris enligt prislistan och det andra paketet hade märkts med ett kraftigt reducerat pris. Kammarrätten fann på grundval av direktivet, den svenska lagtexten och förarbetena att avsikten är att en representant för tillverkaren av en viss produkt ska fastställa ett detaljhandelspris för marknaden i Sverige. Enligt kammarrätten kan bolaget således inte fastställa två olika detaljhandelspriser för samma produkt (KRSU 2008-01-07, mål nr 364-07, 365-07).

Rättsfall: detaljhandelspriset kan inte sättas till noll kronor

Ett bolag som var godkänt som upplagshavare hade delat ut cigaretter gratis. För dessa cigaretter hade bolaget endast redovisat tobaksskatt med den del av tobaksskatten som utgörs av en styckeskatt. Bolaget ansåg att genom att bestämma att cigaretterna skulle delas ut gratis hade de i praktiken åsatt cigaretterna ett detaljhandelspris om noll kronor. Kammarrätten gjorde följande bedömning (KRSU 2007-04-25, mål nr 3392–3394-06):

Enligt 2 § LTS skall tobaksskatt tas ut med 20 öre per cigarett och 39,2 % av detaljhandelspriset. Detaljhandelspriset utgör enligt 3 § första stycket LTS det högsta tillåtna försäljningspriset för cigarettprodukterna inklusive tobaksskatt och annan statlig skatt eller avgift. Det innebär att detaljhandelspriset inte kan sättas till noll kronor. Av detta följer att bolagets förstahandsyrkande inte kan bifallas.

När tillverkaren, dennes representant eller importören inte har fastställt något detaljhandelspris får enligt 3 § tredje stycket LTS Skatteverket uppskatta ett pris efter vad som kan anses skäligt. Eftersom det av bolaget angivna detaljhandelspriset inte är möjligt så har enligt kammarrätten cigaretterna inte haft något fastställt detaljhandelspris. Skatteverket har således haft fog för att uppskatta ett skäligt pris. Frågan blir härefter om det av Skatteverket uppskattade priset är skäligt.

Skatteverket har förordat att cigaretterna åsätts ett pris som är jämförbart med liknande cigarettmärkens pris och som ligger på eller strax under de priser som produkterna senare kom att säljas för. Bolaget har hävdat att det är orimligt att basera priset på en senare försäljning av cigaretter av samma märke och för sin del yrkat att priset skall sättas till 6,58 kr som motsvarar det lägsta pris ett cigarettpaket teoretiskt kan ha exklusive mervärdesskatt. Anledning till att mervärdesskatten inte skall ingå beror enligt bolaget på att cigaretterna aldrig omsatts på det sätt som avses i ML.

Av förarbetena till LTS (prop. 1994/95:56 s. 81) framgår att det uppskattade priset skall vara ett uppskattat detaljhandelspris. Detta pris skall som angetts tidigare inkludera skatter och avgifter. Syftet med detaljhandelspriset är att få fram en faktor som avspeglar cigaretternas värde och som i sin tur ligger till grund för beräkningen av den proportionella delen av punktskatten. Av den anledningen bör även mervärdesskatten ingå i det uppskattade detaljhandelspriset. Mot bakgrund av det anförda och att Skatteverkets uppskattade detaljhandelspris inte kan anses som oskäligt skall tobaksskatt utgå på det sätt som Skatteverket beslutat. Bolagets andrahandsyrkande skall följaktligen avslås.

Cigaretter får inte säljas till högre pris än detaljhandelspriset

Cigaretter får inte säljas till högre pris än detaljhandelspriset (3 § andra stycket LTS).

Om någon trots det säljer cigaretter till ett högre pris än detaljhandelspriset ska Skatteverket påföra denne ett belopp som motsvarar den ytterligare skatt som skulle ha betalats om detaljhandelspriset varit fastställt till det pris som cigaretterna sålts för (5 § första stycket LTS).

Beslut om påförande av belopp enligt 5 § första stycket LTS omfattas inte av SFL:s bestämmelser om överklagande utan överklagas i stället med stöd av 41 § LTS.

Förpackningen ska märkas med detaljhandelspriset

Cigaretter får inte tillhandahållas för försäljning annat än i originalförpackning försedd med särskild märkning med uppgift om detaljhandelspriset. Detta gäller dock inte cigaretter som tillhandahålls för försäljning i en exportbutik (4 § LTS).

Priset ska tryckas direkt på förpackningen eller anges med prisetikett på förpackningen innanför det genomskinliga omslaget, så att det är väl synligt för konsumenten före köp (1 § RSFS 1996:10). Priset ska vidare anges klart och tydligt med lätt läsbara siffror (2 § RSFS 1996:10).

Uppgiftsskyldighet för tillverkare, representanter och importörer

Senast den 31 januari varje år ska en tillverkare, dennes representant eller en importör som importerar cigaretter från tredje land lämna uppgifter till Skatteverket om försäljningen av cigaretter i olika priskategorier under det föregående kalenderåret (2 § första stycket LTS).

En representant för en tillverkare är uppgiftsskyldig endast om denne har fastställt detaljhandelspris för cigaretter (2 § i Skatteverkets föreskrifter om uppgiftslämnande avseende försäljning av cigaretter, RSFS 2003:27).

Tillverkaren, representanten eller importören ska lämna uppgifter om antalet cigaretter i varje priskategori som sålts i Sverige under det tidigare kalenderåret. Har detaljhandelspriset ändrats under året ska priset före respektive efter ändringen framgå tillsammans med datum för prisändringen och antal sålda cigaretter före och efter denna (1 § RSFS 2003:27).

Cigarrer och cigariller

Skatt på cigarrer och cigariller tas för kalenderåret 2018 ut med 1,36 kr per styck (jfr 8 § första stycket och 42 § LTS).

För 2018 har skattesatsen fastställts genom förordning (2017:1022) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2018. Observera att den skattesats som anges i 8 § första stycket LTS gällde för kalenderåret 2015.

Röktobak

Skatt på röktobak tas för kalenderåret 2018 ut med 1 884 kr per kg (jfr 8 § första stycket och 42 § LTS).

För 2018 har skattesatsen fastställts genom förordning (2017:1022) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2018. Observera att den skattesats som anges i 8 § första stycket LTS gällde för kalenderåret 2015.

Skatteomräkning

De skattesatser som anges i LTS gällde för kalenderåret 2015. Skattesatserna ska för 2016 och efterföljande kalenderår räknas om utifrån den allmänna prisutvecklingen. För cigaretter räknas endast styckeskatten om.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som ska tas ut påföljande kalenderår (42 § LTS).

För år 2018 anges de omräknade skattesatserna i förordning (2017:1022) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2018.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2011 not.77 [1]
  • KRSU 2007-04-25, mål nr 3392–3394-06 [1]
  • KRSU 2008-01-07, mål nr 364-07, 365-07 [1]

EU-författningar

  • Rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror [1]

Föreskrifter

  • Riksskatteverkets föreskrifter om märkning av cigarettförpackningar enligt 4 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt [1]
  • Skatteverkets föreskrifter om uppgiftslämnande avseende försäljning av cigaretter; [1] [2]

Lagar & förordningar