OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Uppskovsförfarandet skjuter upp skattskyldighetens inträde vid tillverkning, bearbetning, förvaring eller flyttning av skattepliktiga tobaksvaror inom EU.

Uppskovsförfarandet skjuter upp skattskyldighetens inträde

Med uppskovsförfarande menas att skattskyldighetens inträde skjuts upp vid tillverkning, bearbetning, förvaring eller flyttning av skattepliktiga tobaksvaror inom EU (8 a § LTS). Definitionen är hämtad från artikel 4.7 i direktiv 2008/118/EG, det s.k. punktskattedirektivet.

Uppskovsförfarandet innebär att skattepliktiga varor kan tillverkas, bearbetas, förvaras och flyttas mellan medlemsstaterna inom ramen för ett system med skatteupplag, utan att detta medför några beskattningskonsekvenser (prop. 2009/10:40 s. 121 f).

Först när en vara lämnar uppskovsförfarandet inträder beskattningskonsekvenser. Denna händelse kallas i punktskattedirektivet för att varan ”släpps för konsumtion”. Att en vara släpps för konsumtion är därför av grundläggande betydelse för när, och i vilket land, beskattning ska ske (prop. 2009/10:40 s. 158).

Flyttningar som inte påbörjats i Sverige

Varor som flyttas enligt artiklarna 17-28 i direktiv 2008/118/EG omfattas av bestämmelserna i LTS om flyttning under uppskovsförfarande när varorna befinner sig på svenskt territorium även om flyttningen inte påbörjats i Sverige (8 e § LTS). Detta gäller alltså flyttningar av varor både till och via Sverige.

En vara släpps för konsumtion

Med att varor släpps för konsumtion menas att de

  • avviker från ett uppskovsförfarande
  • innehas utanför ramen för ett uppskovsförfarande
  • tillverkas utanför ramen för ett uppskovsförfarande
  • importeras utan att omedelbart efter importen hänföras till ett uppskovsförfarande (8 a § LTS).

En vara har släppts för konsumtion även om avvikelsen, innehavet, tillverkningen eller importen skett på ett otillåtet sätt (prop. 2009/10:40 s. 158). Exempelvis innebär en stöld från skatteupplaget att de stulna varorna släppts för konsumtion.

Definitionen av begreppet ”släpps för konsumtion” har sin grund i artikel 7.2 i direktiv 2008/118/EG.

Beskattade varor

Med beskattade tobaksvaror avses tobaksvaror som släppts för konsumtion i ett EU-land och för vilka skattskyldighet för punktskatt därigenom inträtt i det landet (8 a § LTS).

Varor som släppts för konsumtion i ett EU-land och därefter förs in till Sverige är alltså att betrakta som beskattade varor. Det saknar betydelse om punktskatt faktiskt tagits ut. Att beskattning inte rent faktiskt skett påverkar alltså inte det faktum att varan släppts för konsumtion och att skattskyldighet inträtt (prop. 2009/10:40 s. 158).

Förutsättningar för flyttning under uppskovsförfarande

I 8 b och 8 c §§ LTS finns bestämmelser om förutsättningar för att en flyttning av skattepliktiga tobaksvaror ska kunna ske under uppskovsförfarande. Dessa bestämmelser innebär att varor kan flyttas enligt ett uppskovsförfarande endast mellan vissa uttalade platser. Dessutom krävs att varorna som flyttas omfattas av ett elektroniskt administrativt dokument och att säkerhet är ställd för varorna. Läs mer om dessa förutsättningar nedan.

Bestämmelserna grundar sig på artikel 17, artikel 21.1 och artikel 18.1 i direktiv 2008/118/EG.

Uppskovsflyttningar kan endast ske till vissa platser

Varor kan flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller, om de avsänds av en registrerad avsändare, från platsen för import till nedan angivna platser.

Med platsen för import avses den plats där varorna befinner sig när de övergår till fri omsättning enligt artikel 79 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (prop. 2009/10:40 s. 159). Bestämmelserna i artikel 79 i förordning (EEG) nr 2913/92 finns från och med den 1 maj 2016 i artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013.

Flyttning till skatteupplag

Varor får flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag till ett annat skatteupplag (8 b § första stycket 1 a LTS).

Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från platsen för import till ett skatteupplag om varorna avsänds av en registrerad avsändare (8 b § första stycket 2 LTS).

Flyttning till varumottagare i ett annat EU-land

Varor får flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag till en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare i ett annat EU-land (8 b § första stycket 1 b LTS).

Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från platsen för import till en registrerad eller tillfälligt registrerad varumottagare om varorna avsänds av en registrerad avsändare (8 b § första stycket 2 LTS).

Flyttning till en plats där varorna lämnar EU

Varor får flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag till en plats där de skattepliktiga varorna lämnar EU (8 b § första stycket 1 c LTS).

Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från platsen för import till en plats där varorna lämnar EU om varorna avsänds av en registrerad avsändare (8 b § första stycket 2 LTS).

Flyttning till beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i andra EU-länder

Varor får flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag till:

  • en beskickning eller ett konsulat i ett annat EU-land, en medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat
  • en internationell organisation med säte i ett annat EU-land, en medlemsstats ombud vid en sådan organisation eller en person med tjänst hos eller uppdrag av en sådan organisation (8 b § första stycket 1 d LTS).

För att flyttningen ska omfattas av uppskovsförfarandet krävs dock att frihet från tobaksskatt gäller i det andra EU-landet (8 b § andra stycket LTS).

Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från platsen för import till beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i andra EU-länder enligt ovan om varorna avsänds av en registrerad avsändare (8 b § första stycket 2 LTS).

En utländsk beskickning, internationell organisation, diplomat m.fl. i Sverige kan inte ta emot tobaksvaror under uppskovsförfarande från en svensk upplagshavare eller svensk registrerade avsändare. I stället har man möjlighet att få återbetalning av tobaksskatten i efterhand efter ansökan hos Skatteverket.

Flyttning till en direkt leveransplats

Varor får flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller, om varorna avsänds av en registrerad avsändare, från platsen för import till en s.k. direkt leveransplats, om denna plats i förväg har anmälts till den behöriga myndigheten av den mottagande upplagshavaren eller den registrerade varumottagaren (8 b § tredje stycket LTS).

Med direkt leveransplats avses en annan plats än den mottagande upplagshavarens skatteupplag eller den registrerade varumottagarens ordinarie mottagningsplats.

Bestämmelserna om direkt leveransplats grundar sig på artikel 17.2 i direktiv 2008/118/EG.

Den eller de platser mottagaren önskar använda som direkt leveransplats ska i förväg anmälas till den behöriga myndigheten i respektive EU-medlemsstat. För svenska godkända upplagshavare och registrerade varumottagare innebär det att anmälan ska göras till Skatteverket (prop. 2009/10:40 s. 159).

Tillfälligt registrerade varumottagare omfattas inte av bestämmelserna om direkt leveransplats, och kan alltså inte använda sig av förfarandet med direkt leveransplats (prop. 2009/10:40 s. 160).

Flyttning till fartyg eller luftfartyg

Varor får flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag i ett annat EU-land eller, om varorna avsänds av en registerad avsändare, från en importplats i ett annat EU-land till ett fartyg eller luftfartyg i Sverige. Motsvarande gäller vid flyttning av varor från ett skatteupplag eller en importplats i Sverige till ett fartyg eller luftfartyg i ett annat EU-land.

Detta gäller endast om varorna får tas emot för skattebefriad förbrukning eller försäljning ombord på fartyget eller luftfartyget enligt nationell lagstiftning i det EU-land där varorna tas emot (8 b § fjärde och femte stycket LTS).

Detta innebär att i Sverige får sådan proviantering med obeskattade alkoholdrycker och tobaksvaror endast ske om tillstånd har beviljats enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg.

Observera att varor som flyttas för proviantering inom Sverige inte flyttas under uppskovsförfarande. Den upplagshavare som flyttar varorna får i stället göra avdrag för skatten på varorna, när dessa tagits emot av någon som har provianteringstillstånd.

Krav på elektroniskt administrativt dokument

För flyttning under uppskovsförfarande krävs att de varor som flyttas omfattas av ett sådant elektroniskt administrativt dokument som avses i 22 b § LTS (s.k. e-AD som upprättas i EMCS) eller av ett sådant ersättningsdokument som avses i 23 a § LTS (det ersättningsdokument som ska användas då EMCS inte är tillgängligt) (8 c § 1 LTS). Före den 1 april 2014 omfattades inte flyttningar som enbart skedde på svenskt territorium och där slutdestinationen var belägen på svenskt territorium av detta krav.

Kravet på elektroniskt administrativt dokument innebär i praktiken att avsändaren (upplagshavaren eller den registrerade avsändaren) inför avsändandet av varor ska upprätta ett elektroniskt administrativt dokument i EMCS. Avsändaren ansvarar för att uppgifterna om mottagaren fylls i korrekt. Genom att avsändaren ska ange mottagarens punktskattenummer i det elektroniska administrativa dokumentet, och då EMCS utifrån detta nummer genererar adressen till mottagaren, säkerställs detta i princip med hjälp av EMCS (prop. 2009/10:40 s. 160).

Krav på säkerhet

För flyttning under uppskovsförfarande krävs att de varor som flyttas omfattas av sådan säkerhet för skatten som avses i 11 § första och andra styckena LTS (s.k. flyttningssäkerhet för upplagshavare) eller 15 § LTS (s.k. flyttningssäkerhet för registrerad avsändare) (8 c § 2 LTS).

Avslut av uppskovsförflyttning

En flyttning under uppskovsförfarande avslutas när varorna tagits emot på en sådan destination som avses i 8 b § LTS. Vid export avslutas flyttningen när varorna lämnat EU (8 d § LTS).

Den mottagningsrapport respektive exportrapport som ska lämnas i EMCS utgör bevis för att flyttningen avslutats (prop. 2009/10:40 s. 161).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG [1] [2] [3] [4] [5]

Lagar & förordningar

Propositioner