OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

En godkänd lagerhållare får i vissa fall göra avdrag för tobaksskatten i deklarationen.

Bruttoredovisning – avdrag görs i deklarationen

Vid redovisning av tobaksskatt tillämpas bruttoredovisning. Det innebär att skatt ska redovisas för alla varor som skattskyldighet har inträtt för. Den godkända lagerhållaren kan dock i vissa fall göra avdrag i deklarationen. Om avdrag medges innebär det att skatt inte behöver betalas för varorna.

Tobaksvaror som skattskyldighet tidigare har inträtt för och som förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare

En godkänd lagerhållare får göra avdrag för tobaksskatt på snus och tuggtobak för vilka skattskyldighet enligt LTS tidigare har inträtt och som förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare (40 § tredje stycket 2 a LTS).

Genom denna bestämmelse förhindras dubbelbeskattning av varorna vid t.ex. återgång av köp från någon som inte är godkänd lagerhållare (jfr prop. 2009/10:40 s. 186).

Tobaksvaror som skattskyldighet tidigare har inträtt för och som innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet

En godkänd lagerhållare får göra avdrag för tobaksskatt på snus och tuggtobak för vilka skattskyldighet enligt LTS tidigare har inträtt och som innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet (40 § tredje stycket 2 b LTS).

Genom denna bestämmelse förhindras dubbelbeskattning av varor som innehas av den som godkänns som lagerhållare vid tidpunkten för godkännandet (jfr prop. 2009/10:40 s. 186).

Tobaksvaror som förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure

En godkänd lagerhållare får göra avdrag för tobaksskatt på snus och tuggtobak som har förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure (40 § tredje stycket 2 c LTS).

Tobaksvaror som exporterats eller förts till frizon för annat ändamål än att förbrukas där

En godkänd lagerhållare får göra avdrag för tobaksskatt på snus och tuggtobak som har exporterats till tredjeland eller förts till frizon för annat ändamål än att förbrukas där (40 § tredje stycket 2 d LTS).

Rättsfall: avdrag då varor förts till frilager i annat EU-land

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om avdrag kan medges för skatt på snus som förs från Sverige till ett frilager i ett annat EU-land för annat ändamål än att förbrukas där. Enligt domstolens mening saknas stöd för ståndpunkten att ett frilager måste vara beläget i Sverige för att avdrag ska kunna medges enligt 32 § första stycket 4 LTS (RÅ 2008 ref. 40). Motsvarande avdragsbestämmelse finns numera i 40 § tredje stycket 2 d LTS.

Tobaksvaror som levererats till utländska beskickningar, internationella organisationer diplomater m.fl. i andra EU-länder

En godkänd lagerhållare får göra avdrag för tobaksskatt på snus och tuggtobak som har levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 c § första stycket ML, d.v.s. till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl., i den omfattning som frihet från tobaksskatt gäller i det EU-landet (40 § tredje stycket 2 e LTS).

Tobaksvaror som tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg

Bestämmelserna i 32 § första stycket 2 LTS om avdrag för upplagshavare då varor tagits emot av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg ska tillämpas även för godkänd lagerhållare. Vad som gäller om upplagshavare ska i stället gälla den som är godkänd lagerhållare (40 § andra stycket LTS). Detta innebär att en godkänd lager­hållare får göra avdrag för tobaksskatt på snus och tuggtobak som har tagits emot för förbrukning ombord på ett fartyg eller ett luftfartyg på resa till utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg (jfr 32 § första stycket 2 och 40 § andra stycket LTS).

Här kan du läsa mer om upplagshavares avdrag för tobaksskatt på varor som har tagits emot av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg.

Tobaksvaror som tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg

Bestämmelserna i 32 § första stycket 3 LTS om avdrag för upplagshavare då varor tagits emot av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg ska tillämpas även för godkänd lagerhållare. Vad som gäller om upplagshavare ska i stället gälla den som är godkänd lagerhållare (40 § andra stycket LTS). Detta innebär att en godkänd lager­hållare får göra avdrag för tobaksskatt på snus och tuggtobak som har tagits emot för försäljning ombord på ett fartyg eller ett luftfartyg på resa till tredje land av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg (jfr 32 § första stycket 3 och 40 § andra stycket LTS).

Här kan du läsa mer om upplagshavares avdrag för tobaksskatt på varor som har tagits emot av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg.

Tobaksvaror som sålts i en exportbutik

Bestämmelserna i 32 § andra stycket LTS om avdrag för upplagshavare då varor sålts i exportbutik ska tillämpas även för godkänd lagerhållare. Vad som gäller om upplagshavare ska i stället gälla den som är godkänd lagerhållare (40 § andra stycket LTS). Detta innebär att en godkänd lager­hållare som bedriver verksamhet i en exportbutik får göra avdrag för tobaksskatt på snus och tuggtobak som har levererats till resenär som kan uppvisa en färdhandling för resa till tredje land (jfr 32 § andra stycket och 40 § andra stycket LTS).

Här kan du läsa mer om upplagshavares avdrag för tobaksskatt på varor som har sålts i en exportbutik.

Tuggtobak som levererats till en köpare i ett annat EU-land

En godkänd lagerhållare får göra avdrag för tobaksskatt på tuggtobak som har levererats till en köpare i ett annat EU-land (40 § tredje stycket 1 LTS).

Exempel: en lagerhållare levererar varuprover till annat EU-land

I marknadsföringssyfte levererar en godkänd lagerhållare tuggtobak i form av gratis varuprover till butiker och grossister i Danmark. Skattskyldigheten inträder för lagerhållaren i samband med att varuproverna tas i anspråk genom att lagerhållaren delar ut dem till butikerna eller grossisterna. Någon avdragsrätt uppkommer inte, eftersom lagerhållaren inte har levererat tuggtobaken till en köpare.

Exempel: en lagerhållare säljer tuggtobak till en köpare i ett annat EU-land genom avhämtningsköp

En godkänd lagerhållare säljer tuggtobak till en dansk kund, som hämtar tobaken hos lagerhållaren i Sverige. Skattskyldigheten inträder för lagerhållaren då denne levererar tuggtobaken till kunden. Avdragsrätten uppkommer först då lagerhållaren kan visa att tuggtobaken har förts ut från Sverige.

Inget avdrag för snus som levererats till en köpare i ett annat EU-land

Någon möjlighet att göra avdrag för tobaksskatt på snus som har levererats till en köpare i ett annat EU-land finns inte i LTS. De närmare skälen till att en sådan avdragsmöjlighet inte har införts i LTS återfinns i prop. 2004/05:149 s. 54.

Rättsfall: har en godkänd lagerhållare rätt att göra avdrag för tobaksskatt på snus som levereras till Danmark?

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om en godkänd lagerhållare i Sverige har rätt att göra avdrag för tobaksskatt på snus som levereras till bolag Y i Danmark. Högsta förvalt­nings­domstolen fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked. Skatterättsnämnden uttalade att i 32 § första stycket LTS jämfört med 40 § andra stycket LTS anges i vilka fall en godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på snus och tuggtobak (fr.o.m. den 1 april 2010 återfinns vissa av dessa avdrag i 40 § tredje stycket LTS). En sådan händelse som medför avdragsrätt är t.ex. att varor åter­tagits i samband med återgång av köp eller att varor exporterats till tredje land eller förts till frizon eller frilager för annat ändamål än att förbrukas där. Skatte­rätts­nämnden uttalade vidare att några sådana omständigheter som enligt 32 första stycket LTS medför rätt för lagerhållaren att göra avdrag för skatten på snus som lagerhållaren levererar till Y har inte visats föreligga. Vid tillämpningen av bestämmelsen har därför lagerhållaren inte rätt till avdrag för skatten (RÅ 2007 ref. 55).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2007 ref. 55 [1]
  • RÅ 2008 ref. 40 [1]

Lagar & Förordningar

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2004/05:149 Straffrättsliga åtgärder mot skatteundandraganden avseende alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter m.m. [1]
  • Proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet [1] [2]