OBS: Detta är utgåva 2018.13. Sidan är avslutad 2023.

Undantagets omfattning

Från skatteplikt undantas omsättning av program och kataloger för egen verksamhet som inte i sig medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9 eller 11–13 §§ ML (3 kap. 18 § ML). Mervärdesskatt ska alltså inte redovisas på försäljning av program och kataloger när dessa säljs av museer och andra vars omsättning är helt eller delvis skattefri.

Från skatteplikt undantas även omsättning av tjänster som avser införande av annonser i sådana program och kataloger som avses i 3 kap. 18 § ML (3 kap. 19 § andra stycket ML).

Undantaget gäller när den som bedriver den undantagna verksamheten omsätter program och kataloger. Ett tryckeri ska alltid ta ut mervärdesskatt vid leverans av en tryckt upplaga av ett program eller en katalog som avses i 3 kap. 18 § ML.

Skatteplikt föreligger för import och unionsinterna förvärv av program eller kataloger som avses i 3 kap. 18 § ML.

Även omsättning av tjänster som avser ackvisition (d.v.s. anskaffning eller förmedling) av annonserna är skattepliktig.

Förhandsbesked: Matchtidning var ett programblad

Matchtidning som ges ut av en idrottsförening har av Skatterättsnämnden ansetts utgöra programblad och inte en periodisk publikation (SRN 1992-07-16).

Ingen avdrags- eller återbetalningsrätt

Undantagen i 3 kap. 18 § och 3 kap. 19 § andra stycket ML är s.k. okvalificerade undantag och ger därför inte rätt till återbetalning enligt 10 kap. 11 § ML.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • SRN 1992-07-16 [1]

Lagar & förordningar