OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Den som i egenskap av godkänd upplagshavare hanterar bränsle enligt uppskovsförfarandet är skattskyldig.

I egenskap av godkänd upplagshavare

Den som, i egenskap av godkänd upplagshavare, hanterar bränsle enligt uppskovsförfarandet är skattskyldig (4 kap. 1 § 1 LSE).

Den som godkänts som upplagshavare är skattskyldig enligt de bestämmelser som gäller för uppskovsförfarandet enbart när denne agerar i egenskap av upplagshavare inom systemet för skatteuppskov (jfr prop. 2009/10:40 s. 162 jämförd med s. 190).

Om den som godkänts som upplagshavare hanterar varor vid sidan av ett uppskovsförfarande är denne skattskyldig enligt andra bestämmelser. Som exempel kan nämnas det fall där den som godkänts som upplagshavare för in beskattade varor till Sverige. Eftersom beskattade varor inte omfattas av uppskovsförfarandet, för upplagshavaren inte in sådana varor i egenskap av upplagshavare. Han eller hon är då inte skattskyldig för varorna enligt punkt 1 utan enligt punkt 5. Det innebär att dessa varor inte ska tas med i den skatteredovisning upplagshavaren regelbundet lämnar i sin punktskattedeklaration. I stället ska skatten redovisas i en särskild skattedeklaration när varorna förs in (prop. 2009/10:40 s. 162).

En aktör kan således agera i olika skepnader beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet. I vissa fall kan aktören agera som godkänd upplagshavare och i andra fall kan han agera på ett sätt som gör att han blir skattskyldig enligt t.ex. 4 kap. 1 § 5 LSE.

Skattskyldighet då upplagshavare försätts i konkurs

Om en godkänd upplagshavare försätts i konkurs övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är då skattskyldigt för bränsle för vilket skattskyldighet enligt 5 kap. 1 § i eller 1 b § LSE inträder efter konkursbeslutet (4 kap. 5 a § första stycket LSE).

Skattskyldighet för konkursboet kan t.ex. bli aktuellt om varor lämnar upplaget utan att flyttas under uppskovsförfarandet eller om varor tas i anspråk i skatteupplaget. Det kan också bli aktuellt vid tillämpning av bestämmelsen i 5 kap. 1 b § LSE om att skattskyldigheten i vissa fall inträder för upplagshavaren då denne tar emot bränsle i anslutning till skatteupplaget (jfr prop. 2013/14:10 s. 147 jämförd med s. 153).

Om varorna ägs av någon annan än konkursgäldenären och varorna inte ingår i konkursen är ägaren skattskyldig för bränslet istället för konkursboet (4 kap. 5 a § andra stycket LSE).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1994:1776) om skatt på energi [1] [2] [3]

Propositioner

  • Proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet [1] [2]
  • Proposition 2013/14:10 Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter [1]

Referenser inom energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt