OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

Den som i egenskap av godkänd upplagshavare hanterar bränsle enligt uppskovsförfarandet är skattskyldig.

I egenskap av godkänd upplagshavare

Den som, i egenskap av godkänd upplagshavare, hanterar bränsle enligt uppskovsförfarandet är skattskyldig (4 kap. 1 § 1 LSE).

Den som godkänts som upplagshavare är skattskyldig enligt de bestämmelser som gäller för uppskovsförfarandet enbart när denne agerar i egenskap av upplagshavare inom systemet för skatteuppskov (jfr prop. 2009/10:40 s. 162 jämförd med s. 190).

Om den som godkänts som upplagshavare hanterar bränsle vid sidan av ett uppskovsförfarande är denne skattskyldig enligt andra bestämmelser. Som exempel kan nämnas det fall där den som godkänts som upplagshavare för in beskattat bränsle till Sverige. Eftersom beskattat bränsle inte omfattas av uppskovsförfarandet, för upplagshavaren inte in sådant bränsle i egenskap av upplagshavare. Denne är då inte skattskyldig för bränslet enligt 4 kap. 1 § punkt 1 LSE utan enligt punkt 5. Det innebär att bränslet inte ska tas med i den skatteredovisning upplagshavaren regelbundet lämnar i sin punktskattedeklaration. I stället ska skatten redovisas i en särskild skattedeklaration när bränslet förs in (prop. 2009/10:40 s. 162).

En aktör kan alltså agera i olika skepnader beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet. I vissa fall kan aktören agera som godkänd upplagshavare och i andra fall kan han agera på ett sätt som gör att han blir skattskyldig enligt t.ex. 4 kap. 1 § 5 LSE.

Skattskyldighet då upplagshavare försätts i konkurs

Om en godkänd upplagshavare försätts i konkurs övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är då skattskyldigt för bränsle för vilket skattskyldighet enligt 5 kap. 1 § 1 LSE eller 5 kap. 1 b § LSE inträder efter konkursbeslutet (4 kap. 5 a § första stycket LSE).

Skattskyldighet för konkursboet kan t.ex. bli aktuellt om bränsle lämnar upplaget utan att flyttas under uppskovsförfarandet eller om bränsle tas i anspråk i skatteupplaget. Det kan också bli aktuellt vid tillämpning av bestämmelsen i 5 kap. 1 b § LSE om att skattskyldigheten i vissa fall inträder för upplagshavaren då denne tar emot bränsle i anslutning till skatteupplaget (jfr prop. 2013/14:10 s. 147 jämförd med s. 153).

Om bränslet ägs av någon annan än konkursgäldenären och bränslet inte ingår i konkursen är ägaren skattskyldig för bränslet istället för konkursboet (4 kap. 5 a § andra stycket LSE).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet [1] [2]
  • Proposition 2013/14:10 Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter [1]