OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Föräldrapenning och vissa andra ersättningar enligt socialförsäkringsbalken i samband med vård är skattepliktiga.

Föräldrapenning, närståendepenning, särskilt pensionstillägg och vårdbidrag

Föräldrapenningsförmåner, närståendepenning och vårdbidrag enligt SFB som betalas ut i samband med vård är skattepliktiga (11 kap. 31 § första stycket IL).

Om viss del av vårdbidraget är ersättning för merutgifter är denna del skattefri (11 kap. 31 § andra stycket IL).

Särskilt pensionstillägg enligt 73 kap. SFB är skattefritt (11 kap. 32 § första stycket IL).

Jämställdhetsbonus enligt den upphävda lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus är skattefri enligt övergångsbestämmelser i SFS 2016:1296.

Andra ersättningar och bidrag

Vissa andra ersättningar och bidrag är inte skattepliktiga, t.ex. hemsjukvårdsbidrag och hemvårdsbidrag som utgår till vårdbehövande från kommun och landsting.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]
  • Lag (2016:1296) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) [1]
  • Socialförsäkringsbalk (2010:110) [1]