OBS: Detta är utgåva 2018.13. Sidan är avslutad 2023.

Punktskattepliktiga varor

Med punktskattepliktiga varor förstås i mervärdesskattelagens bestämmelser

 • energiprodukter
 • alkohol
 • alkoholhaltiga drycker
 • tobaksvaror

såsom dessa definieras enligt EU:s punktskatteregler.

Undantag görs för gas som levereras genom ett naturgassystem beläget inom unionens territorium eller genom ett gasnät anslutet till ett sådant system (1 kap. 13 b § ML). Omsättning av gas beskattas enligt särskilda regler.

Bestämmelsen motsvaras av artikel 2.3 i mervärdesskattedirektivet.

Beskattning i Sverige

Punktskattepliktiga varor ska beskattas i Sverige genom unionsinternt förvärv om följande förutsättningar är uppfyllda (2 a kap. 2 § 1 och 3 § första stycket 2 ML):

 • varan förvärvas mot ersättning
 • varan transporteras till Sverige från annat EU-land
 • förvärvaren är en beskattningsbar person eller en juridisk person, som inte är en beskattningsbar person.

Bestämmelserna motsvaras i mervärdesskattedirektivet av artiklarna 2.1 b iii, 20 och 40.

Beskattning ska ske oavsett om transporten görs av säljaren, av köparen eller för någonderas räkning. Det är köparen som är skattskyldig för förvärvet.

Bestämmelsen innebär att om sådana varor sänds till Sverige från annat EU-land ska beskattning genom unionsinternt förvärv alltid ske i Sverige om köparen är någon av följande:

 • en beskattningsbar person
 • en juridisk person, som inte är en beskattningsbar person.

Även en beskattningsbar person som omfattas av de särskilda reglerna för skattebefrielse i 9 d kap. ML som infördes den 1 januari 2017 kan därför bli skyldig att förvärvsbeskatta sig.

Särskild skattedeklaration om endast skattskyldig på grund av förvärvet

En köpare som är skattskyldig till mervärdesskatt även för andra transaktioner ska vara registrerad till mervärdesskatt och redovisar sitt förvärv i mervärdesskattedeklarationen.

Om köparen är en beskattningsbar person eller annan juridisk person som bara är skattskyldig för mervärdesskatt på grund av förvärvet ska han eller hon inte registrera sig för mervärdesskatt (7 kap. 1 § första stycket 3 SFL). Den skattskyldige ska redovisa mervärdesskatten i en särskild skattedeklaration (26 kap. 7 § andra stycket SFL). Redovisningen görs på blanketten ”Moms på förvärv av punktskattepliktiga varor i annat EU-land” (SKV 5283). Beskattningen sker vid Skatteverket, Ludvikakontoret.

Köparen är en privatperson

Om en privatperson i Sverige förvärvar en punktskattepliktig vara, t.ex. tobak, i ett annat EU-land och varan transporteras hit av säljaren eller för dennes räkning blir transaktionen omsatt i Sverige enligt reglerna om distansförsäljning. Det är säljaren som är skattskyldig här i Sverige för omsättningen.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2]

Lagar & förordningar

 • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]