OBS: Detta är utgåva 2018.13. Sidan är avslutad 2023.

Leverans av varor till luftfartyg i utrikes trafik är i vissa fall omsättning utomlands (export).

Grundläggande om leverans av varor till luftfartyg i utrikes trafik

Bestämmelser om leverans av varor till luftfartyg i utrikes trafik för bruk eller försäljning ombord finns i 5 kap. 3 a § första stycket 4 och 4 a ML.

Motsvarigheten till dessa bestämmelser finns i artikel 148 e och f mervärdesskattedirektivet.

Vad menas med luftfartyg i utrikes trafik?

Med luftfartyg i utrikes trafik menas luftfartyg som landar på utländsk flygplats inom eller utom EU.

Luftfartyget går i utrikes trafik även om det mellanlandar i Sverige på väg till en utrikes ort. Detta gäller under förutsättning att det från den första avgångflygplatsen finns varor eller passagerare ombord som ska transporteras till utrikes ort.

För luftfartyg gäller att det ska vara fråga om luftfartyg för yrkesmässig person- eller godsbefordran, d.v.s. sådana luftfartyg som omfattades av 3 kap. 21 § ML i dess lydelse före 1 januari 2014. Begreppet ”yrkesmässig person- eller godsbefordran” inom luftfartsområdet innebär att det ska vara fråga om en yrkesmässigt bedriven flygtrafik med person- eller godsbefordran mot ersättning. Begreppet får därmed anses motsvara flygbolag som bedriver flygtrafik mot betalning.

Luftfartyg som används för privat bruk kan alltså inte anses utgöra luftfartyg i utrikes trafik.

EU-domstolen har uttalat att undantaget från skatteplikt i artikel 148 e–g i direktivet även avser flygplan som flyger i inrikestrafik men som används av flygbolag som driver flygtrafik mot betalning, huvudsakligen på internationella linjer (C-382/02, Cimber Air, punkt 30). Det skiljer sig från bestämmelserna i ML som uppställer som krav att det enskilda luftfartyget ska användas i utrikes trafik. Bestämmelserna i ML är därmed mer begränsade än motsvarande bestämmelser i direktivet. Skatteverket anser dock att artikel 148 e–g i mervärdesskattedirektivet är så pass klar, precis och ovillkorlig i det avseendet att det kan ges direkt effekt under förutsättning att det är till fördel för den enskilde.

Leverans av varor för bruk ombord

En vara som levereras för bruk ombord på luftfartyg i utrikes trafik är omsatt utomlands, även om den finns i Sverige när transporten till köparen påbörjas eller när den tas om hand av köparen (5 kap. 3 a § första stycket 4 första ledet ML).

Leverans måste ske direkt till den som bedriver utrikestrafiken

Skatteverket anser mot bakgrund av EU-domstolens avgörande i C-185/89, Velker, att bestämmelsen i 5 kap 3 a § första stycket 4 första ledet ML är tillämplig endast vid en omsättning som sker direkt till den som bedriver flygtrafiken och ska avse det sista ledet i en transaktionskedja. Det är däremot inget krav att varorna ska lastas direkt ombord på luftfartyget. Det är fråga om en omsättning utomlands även om lagring sker före ombordlastning under förutsättning att omsättningen sker till den som bedriver utrikestrafiken (Skatteverkets ställningstagande Undantag från skatteplikt och omsättningsland för luftfartyg när omsättning sker i flera led). Se även C-526/13, Fast Bunkering Klaipéda.

Vad menas med varor för bruk ombord?

Varor som behövs för luftfartygets egna behov eller för konsumtion ombord är varor ”för bruk ombord”. Som exempel kan nämnas delar eller utrustning till luftfartyget eller livsmedel som ska användas vid servering till passagerare ombord.

Omsättning av flygbränsle är undantaget från beskattning enligt 5 kap. 23 § 4 ML (se Material för underhåll och reparation).

Särskilt om leverans av punktskattepliktiga varor

Vid leverans av punktskattepliktiga varor (alkohol- och tobaksvaror) för bruk ombord på luftfartyg i utrikes trafik, ska varan anses som omsättning utomlands endast om leveransen uppfyller de villkor som gäller för proviantering i 7–9 §§ lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg (5 kap 3 a § tredje stycket ML). Det innebär att leverans av alkohol- och tobaksvaror endast kan ske mervärdesskattefritt till någon som har särskilt tillstånd enligt provianteringslagen. Vidare får proviantering ske endast i skälig omfattning och endast till luftfartyg av viss minsta storlek.

Leverans av varor för försäljning ombord

Bestämmelser som på olika sätt berör leverans av varor för försäljning ombord på luftfartyg i utrikes trafik finns i 5 kap. 3 a § första stycket 4 andra ledet och 4 a ML samt i 5 kap. 3 a § tredje stycket ML. Bestämmelserna avser i första hand passagerartrafik. Nedan redogörs för innebörden av dessa bestämmelser.

Leverans till luftfartyg i passagerartrafik mellan Sverige och tredjeland

Leverans av varor för försäljning ombord på luftfartyg i passagerartrafik mellan Sverige och ett tredjeland är omsatt utomlands (5 kap. 3 a § första stycket 4 andra ledet ML).

Vid leverans av punktskattepliktiga varor till luftfartyg i passagerartrafik mellan Sverige och ett tredjeland för försäljning ombord, ska dock varorna anses omsatta utomlands endast om leveransen uppfyller de villkor som gäller för proviantering i 7–9 §§ lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg (5 kap 3 a § tredje stycket ML). Det innebär att leverans av alkohol- och tobaksvaror endast kan ske mervärdesskattefritt till någon som har särskilt tillstånd enligt provianteringslagen. Vidare får proviantering ske endast i skälig omfattning och endast till luftfartyg av viss minsta storlek.

Leverans till luftfartyg i passagerartrafik mellan EU-länder

Leverans av en vara för försäljning ombord på luftfartyg i passagerartrafik mellan EU-länder är omsatt utomlands förutsatt att varan utgör sådant livsmedel eller livsmedelstillsats som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002, dock inte om varan är punktskattepliktig (5 kap. 3 a § första stycket 4 a ML).

Leverans måste ske direkt till den som bedriver utrikestrafiken

Skatteverket anser mot bakgrund av EU-domstolens avgörande i C-185/89, Velker, att bestämmelserna i 5 kap 3 a § första stycket 4 andra ledet och 4 a ML är tillämpliga endast vid en omsättning som sker direkt till den som bedriver flygtrafiken och ska avse det sista ledet i en transaktionskedja. Det är däremot inget krav att varorna ska lastas direkt ombord på luftfartyget. Det är fråga om en omsättning utomlands även om lagring sker före ombordlastning under förutsättning att omsättningen sker till den som bedriver utrikestrafiken (Skatteverkets ställningstagande Undantag från skatteplikt och omsättningsland för luftfartyg när omsättning sker i flera led). Se även C-526/13, Fast Bunkering Klaipéda.

Vad menas med varor för försäljning ombord?

Med ”varor för försäljning ombord” menas varor som är avsedda för försäljning till passagerarna ombord på flygplanet. Exempel på sådana varor är alkoholhaltiga drycker, parfym, skönhets- och hudvårdsprodukter, elektronik, smycken m.m. Varor som ska användas vid servering ombord är varor för bruk ombord.

Dokumentation vid leverans av varor till luftfartyg i utrikes trafik

Säljaren ska ha dokumentation som visar, d.v.s. gör sannolikt, att varorna har levererats till ett luftfartyg i utrikes trafik. Det kan t.ex. vara en kopia av en utgående luftfartygsanmälan eller andra uppgifter om luftfartyget såsom luftfartygets registreringsbeteckning samt destination och flightnummer. Även det förhållandet att luftfartyget används av ett flygbolag som huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik kan vara ett led i att visa att luftfartyget används i utrikes trafik.

Referenser på sidan

Domar & beslut

EU-författningar

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet [1]
  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Undantag från skatteplikt och omsättningsland för luftfartyg när omsättning sker i flera led, mervärdesskatt [1] [2]