OBS: Detta är utgåva 2018.13. Sidan är avslutad 2023.

Undantaget kan bli tillämpligt i två led dels vid försäljning eller uthyrning till ägaren, dels vid dennes försäljning eller vidareuthyrning till nyttjanderättshavaren. Undantaget gäller också införsel under förutsättning att varan förs in till landet för ägarens eller nyttjanderättshavarens räkning

Delar, tillbehör eller utrustning till luftfartyg

Försäljning och uthyrning av delar, tillbehör eller utrustning som avser luftfartyg som är undantagna från skatteplikt enligt 3 kap. 21 § 1 ML kan också undantas från skatteplikt. Detta framgår av 3 kap. 21 § första stycket 3 ML.

Undantaget motsvaras av artikel 148 f i mervärdesskattedirektivet.

Undantaget från skatteplikt gäller när försäljningen eller uthyrningen sker direkt till ägaren av luftfartyget eller till den som enligt avtal med ägaren stadigvarande nyttjar luftfartyget. Undantaget gäller även införsel av en sådan vara under förutsättning att varan förs in i landet för ägaren eller nyttjanderättshavarens räkning.

Delar, tillbehör och utrustning

Det är endast delar, tillbehör och utrustning till själva luftfartyget som undantas från skatteplikt. Som exempel kan nämnas

  • fast inredning såsom maskineri
  • tillbehör som har samband med luftfartygets flygsäkerhet och navigation
  • maskinförnödenheter, reservdelar, arbetshandskar, skyddsutrustning
  • lös inredning för passagerarnas och besättningens behov, köksutrustning, filtar och kuddar
  • kommunikationsutrustning
  • teknisk utrustning för wifi.

Material för underhåll och reparation

Varor som inte är nödvändiga för luftfartyget som sådant är inte undantagna från skatteplikt. Hit räknas varor som närmast har karaktär av förbrukningsvaror, som proviant, vatten och elektricitet samt uniformer för luftfartygets piloter och arbetskläder för luftfartygets personal.

Undantaget omfattar inte heller drivmedel till luftfartyg. Men flygbränsle är undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 23 § 4 ML. Lägg märke till att när det gäller leverans av varor till luftfartyg i utrikes trafik för bruk ombord på ett sådant är omsättningen att se som gjord utomlands och någon beskattning sker därför inte heller här. Läs mer på sidan om leverans av varor för bruk ombord.

Försäljning och uthyrning i flera led

Enligt Skatteverkets uppfattning gäller undantaget från skatteplikt inte bara i ett led. Bestämmelsen i ML är inte utformad så att det är möjligt att begränsa undantaget till endast ett led. Undantaget är tillämpligt vid försäljning till ägaren även om det är den som hyr luftfartyget av ägaren som bedriver den internationella flygtrafiken. Det innebär att undantaget kan bli tillämpligt i två led: dels vid försäljning eller uthyrning till ägaren, dels vid dennes försäljning eller vidareuthyrning till nyttjanderättshavaren (Skatteverkets ställningstagande Undantag från skatteplikt och omsättningsland för luftfartyg när omsättning sker i flera led).

Rätt till återbetalning av ingående skatt

Undantaget enligt 3 kap. 21 § ML är ett s.k. kvalificerat undantag, vilket innebär att den som omsätter varan eller tjänsten har rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 11 § första stycket ML. Se även sidan Vid vissa undantagna omsättningar.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Undantag från skatteplikt och omsättningsland för luftfartyg när omsättning sker i flera led, mervärdesskatt [1]