OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Både enskilda näringsidkare samt fysiska personer och svenska dödsbon som är delägare i handelsbolag gör räntefördelning.

Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag

Reglerna om räntefördelning tillämpas enligt 33 kap. 1 § IL av enskilda näringsidkare och av svenska dödsbon som driver näringsverksamhet.

Reglerna tillämpas också av fysiska personer samt av svenska dödsbon som är delägare i handelsbolag och som därmed redovisar resultat av näringsverksamhet. Räntefördelningen görs för varje delägare för sig och inte för handelsbolaget som helhet.

Reglerna om räntefördelning tillämpas i både aktiv och passiv näringsverksamhet.

Delägare i utländska juridiska personer eller i EEIG

Räntefördelning ska inte göras av personer som är delägare i utländska juridiska personer eller i europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) (33 kap. 1 § andra stycket IL).

Skatteverket anser dock att en svensk andelsägare med bestämmande inflytande i en delägarbeskattad juridisk person i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kan få tillämpa reglerna om räntefördelning. Detta med hänsyn till etableringsfriheten och under förutsättning att personen är en fysisk person som är obegränsat skattskyldig. Kapitalunderlaget för räntefördelning ska beräknas som för delägare i svenska handelsbolag.

Resultatet av näringsverksamheten ska redovisas i Sverige

En förutsättning för räntefördelning är att resultatet av näringsverksamheten redovisas i Sverige. Det innebär att begränsat skattskyldiga fysiska personer kan göra räntefördelning om de har ett fast driftställe, en näringsfastighet eller bedriver artistisk eller idrottslig verksamhet här i Sverige.

Undantag: exemptmetoden

Däremot tillämpas inte reglerna om räntefördelning i verksamhet som en obegränsat skattskyldig fysisk person bedriver genom ett fast driftställe i ett land med vilket Sverige ingått skatteavtal och där exemptmetoden används för att undvika dubbelbeskattning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Periodiseringsfond, expansionsfond och räntefördelning för en obegränsat skattskyldig svensk fysisk person som är andelsägare i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person (utländskt handelsbolag) med fast driftställe i Sverige [1]