OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Även om ägarförhållandena inom en koncern har ändrats under beskattningsåret öppnar 35 kap. 7 § IL för att koncernbidrag kan dras av. Paragrafen innebär en utvidgning av möjligheten att med skattemässig verkan ge koncernbidrag enligt såväl 35 kap. 3, 4 och 6 §§ IL. Bestämmelsen tillkom i anslutning till införandet av inkomstskattelagen och innebär att tidigare gällande praxis lagstiftats (prop. 1999/2000:2 del 2, s. 427).

Av bestämmelsen framgår det att om en ägarförändring sker inom en koncern, och koncernbidrag hade kunnat lämnas med avdragsrätt mellan det givande och det mottagande företaget om de tidigare ägarförhållandena hade bestått under hela deras beskattningsår, så jämställs detta med ägande hela året. Däremot har ett företag ingen avdragsrätt för koncernbidrag när det inträder i en ny koncerntillhörighet under beskattningsåret. I RÅ 1994 not. 655 kunde koncernbidrag inte lämnas med skatterättslig verkan mellan två dotterföretag med samma moderföretag när dotterbolagen under beskattningsåret fått ett nytt moderbolag, och därmed en ny koncerntillhörighet. I det aktuella målet hade det tidigare moderföretaget gått i konkurs under beskattningsåret och ett nytt företag, som tidigare inte ingått i koncernen, förvärvade aktierna i de båda dotterföretagen. Dotterföretagen fick inte bara ett nytt moderföretag under beskattningsåret utan även en ny koncerntillhörighet.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1994 not. 655 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 1999/00:2 Inkomstskattelagen del 2 [1]