OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Underlaget för avkastningsskatt tas upp i inkomstdeklarationen.

Underlaget tas upp i inkomstdeklarationen

Underlaget för avkastningsskatt (skatteunderlaget) ska redovisas i inkomstdeklarationen och ska fastställas vid den årliga inkomstbeskattningen. Skatten tas ut i form av slutlig skatt och ska medräknas vid debitering av preliminär skatt.

För avkastningsskatt gäller bestämmelserna i skatteförfarandelagen vid uttag av skatten (10 § AvPL). Det innebär bl.a. att reglerna om omprövning och överklagande av inkomstbeskattningen också gäller för avkastningsskatten. Även reglerna om skattetillägg är tillämpbara.

Läs mer under Förvaltningsrätt & förfarande.

De termer och uttryck som används i avkastningsskattelagen har samma betydelse som i inkomstskattelagen (12 § första stycket AvPL).

Särskilt vad gäller bl.a. utländska pensions- och kapitalförsäkringar

Beskattningsåret är alltid kalenderår för skattskyldiga som avses i (12 § andra stycket AvPL). För sådana skattskyldiga som enligt inkomstskattelagen har ett annat beskattningsår än kalenderår uppkommer frågan om när underlag för avkastningsskatt ska redovisas i inkomstdeklarationen. Detta eftersom den skattskyldiga då har två beskattningsår, ett för avkastningsskatten (alltid kalenderår) och ett för inkomsterna enligt inkomstskattelagen.

För andra juridiska personer än dödsbon bestäms deklarationstidpunkten av beskattningsåret (32 kap. 2 § SFL). För att den som har två beskattningsår p.g.a. innehav av t.ex. en utländsk kapitalförsäkring inte ska få två deklarationstidpunkter har en särbestämmelse införts i 13 § AvPL. Bestämmelsen innebär att underlag för avkastningsskatt i dessa fall ska tas upp i den inkomstdeklaration som innehavaren ska lämna närmast efter utgången av beskattningsåret för avkastningsskatten.

Exempel: ett aktiebolag med två beskattningsår

Ett aktiebolag med ett räkenskapsår som slutar den 30 juni 2018 innehar en utländsk kapitalförsäkring. Aktiebolaget är då skattskyldigt till avkastningskatt och har ett beskattningsår för avkastningsskatten som är kalenderår och ett beskattningsår för verksamheten som är lika med räkenskapsåret. Underlaget för avkastningsskatten för 2017 ska tas upp i inkomstdeklarationen som ska lämnas för verksamheten närmast efter utgången av 2017, d.v.s. i inkomstdeklarationen den 15 december 2018.

Tabell med deklarationstidpunkter

Tabellen listar deklarationstidpunkten för avkastningsskatten för juridiska personer (inte dödsbon) som är skattskyldiga till avkastningsskatt enligt 2 § första stycket 6–10 AvPL.

Verksamheten

Räkenskapsår = beskattningsår enligt IL

Avkastningsskatten

Kalenderår = beskattningsår enligt AvPL

Deklarationstidpunkten

1/9 2016–31/8 2017

2017

1/3 2018

1/1 2017–31/12 2017

2017

2/7 2018

1/5 2017–30/4 2018

2017

1/11 2018

1/7 2017–30/6 2018

2017

17/12 2018

1/9 2017–31/8 2018

2018

1/3 2019

1/1 2018–31/12 2018

2018

1/7 2019

För den som lämnar inkomstdeklarationen elektroniskt förskjuts sista dagen för att lämna inkomstdeklarationen med en månad. Den som har ett räkenskapsår som avslutas vid en annan tidpunkt än de i tabellen ska lämna inkomstdeklaration vid den tidpunkt som gäller enlig tabellen för det räkenskapsår som avslutas närmast efter det egna räkenskapsåret (3 kap. 5 § SFL).

Undantag: vid likvidation och konkurs

Om en skattskyldig som avses i 2 § första stycket 6-10 AvPL upplöses genom t.ex. likvidation eller konkurs ska skatteunderlaget för avkastningsskatten för det kalenderår då innehavaren upplöses tas upp i inkomstdeklarationen för det beskattningsår som går ut när innehavaren upplöses (13 § tredje stycket AvPL).

Exempel: vid likvidation och konkurs

Ett aktiebolag med ett brutet räkenskapsår (1 juli 2017 – 30 juni 2018) upplöses genom likvidation den 15 april 2018. Bolaget är innehavare av en utländsk kapitalförsäkring. I och med att bolaget upplöses den 15 april 2018 ska det lämna sin inkomstdeklaration för det sista verksamhetsåret den 1 november 2018. I inkomstdeklarationen ska bolaget ta upp underlag för avkastningsskatt för två kalenderår. Dels ska underlaget för kalenderåret 2017 tas upp (se exempel ovan och tabellen). Dels ska underlaget för kalenderåret 2018 tas upp i och med att innehavaren upplöses. Om bolaget hade fortlevt skulle underlaget för kalenderåret 2018 ha tagits upp i inkomstdeklarationen som skulle ha lämnats 15 december 2019. I och med att bolaget upplöses och lämnar sin sista inkomstdeklaration under 2018 tidigareläggs deklarationstidpunkten för avkastningsskatten för kalenderåret 2018.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel [1] [2] [3] [4] [5]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]