OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Underlaget för avkastningsskatt tas upp i inkomstdeklarationen.

Pensionssparinstitut deklarerar underlag för avkastningsskatt för innehavare av ett pensionssparkonto (IPS).

Underlaget tas upp i inkomstdeklarationen

Underlaget för avkastningsskatt (skatteunderlaget) ska redovisas i inkomstdeklarationen och ska fastställas vid den årliga inkomstbeskattningen. Skatten tas ut i form av slutlig skatt och ska medräknas vid debitering av preliminär skatt.

För avkastningsskatt gäller bestämmelserna i skatteförfarandelagen vid uttag av skatten (10 § AvPL). Det innebär bl.a. att reglerna om omprövning och överklagande av inkomstbeskattningen också gäller för avkastningsskatten. Även reglerna om skattetillägg är tillämpbara.

Läs mer under Förvaltningsrätt & förfarande.

De termer och uttryck som används i avkastningsskattelagen har samma betydelse som i inkomstskattelagen (12 § första stycket AvPL).

Särskilt vad gäller bl.a. utländska pensions- och kapitalförsäkringar

Beskattningsåret är alltid kalenderår för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 6-10 AvPL (12 § andra stycket AvPL). För sådana skattskyldiga som enligt inkomstskattelagen har ett annat beskattningsår än kalenderår uppkommer frågan om när underlag för avkastningsskatt ska redovisas i inkomstdeklarationen. Detta eftersom den skattskyldiga då har två beskattningsår, ett för avkastningsskatten (alltid kalenderår) och ett för inkomsterna enligt inkomstskattelagen.

För andra juridiska personer än dödsbon bestäms deklarationstidpunkten av beskattningsåret (32 kap. 2 § SFL). För att den som har två beskattningsår p.g.a. innehav av t.ex. en utländsk kapitalförsäkring inte ska få två deklarationstidpunkter har en särbestämmelse införts i 13 § AvPL. Bestämmelsen innebär att underlag för avkastningsskatt i dessa fall ska tas upp i den inkomstdeklaration som innehavaren ska lämna närmast efter utgången av beskattningsåret för avkastningsskatten.

Exempel: ett aktiebolag med två beskattningsår

Ett aktiebolag med ett räkenskapsår som slutar den 30 juni 2023 innehar en utländsk kapitalförsäkring. Aktiebolaget är då skattskyldigt till avkastningsskatt och har ett beskattningsår för avkastningsskatten som är kalenderår och ett beskattningsår för verksamheten som är lika med räkenskapsåret. Underlaget för avkastningsskatten för 2022 ska tas upp i inkomstdeklarationen som ska lämnas för verksamheten närmast efter utgången av 2022, d.v.s. i inkomstdeklarationen som ska lämnas den 15 december 2023 eller den 15 januari 2024 om bolaget lämnar inkomstdeklarationen elektroniskt. Om bolaget lämnar inkomstdeklarationen elektroniskt innebär det inte att bolaget också ska ta upp underlag för avkastningsskatten för 2023 i inkomstdeklarationen som ska lämnas den 15 januari 2024.

Tabell med deklarationstidpunkter

Tabellen listar deklarationstidpunkten för avkastningsskatten för juridiska personer (inte dödsbon) som är skattskyldiga till avkastningsskatt enligt 2 § första stycket 6–10 AvPL.

Verksamheten

Räkenskapsår = beskattningsår enligt IL

Avkastningsskatten

Kalenderår = beskattningsår enligt AvPL

Deklarationstidpunkten

1/9 2021–31/8 2022

2022

1/3 2023

1/1 2022–31/12 2022

2022

3/7 2023

1/5 2022–30/4 2023

2022

1/11 2023

1/7 2022–30/6 2023

2022

15/12 2023

1/9 2022–31/8 2023

2023

1/3 2024

1/1 2023–31/12 2023

2023

1/7 2024

För den som lämnar inkomstdeklarationen elektroniskt förskjuts sista dagen för att lämna inkomstdeklarationen med en månad. Den som har ett räkenskapsår som avslutas vid en annan tidpunkt än de i tabellen ska lämna inkomstdeklaration vid den tidpunkt som gäller enlig tabellen för det räkenskapsår som avslutas närmast efter det egna räkenskapsåret (3 kap. 5 § SFL).

Undantag: vid likvidation och konkurs

Om en skattskyldig som avses i 2 § första stycket 6-10 AvPL upplöses genom t.ex. likvidation eller konkurs ska skatteunderlaget för avkastningsskatten för det kalenderår då innehavaren upplöses tas upp i inkomstdeklarationen för det beskattningsår som går ut när innehavaren upplöses (13 § tredje stycket AvPL).

Exempel: vid likvidation och konkurs

Ett aktiebolag med ett brutet räkenskapsår (1 juli 2022 – 30 juni 2023) upplöses genom likvidation den 15 april 2023. Bolaget är innehavare av en utländsk kapitalförsäkring. I och med att bolaget upplöses den 15 april 2023 ska det lämna sin inkomstdeklaration för det sista verksamhetsåret den 1 november 2023. I inkomstdeklarationen ska bolaget ta upp underlag för avkastningsskatt för två kalenderår. Dels ska underlaget för kalenderåret 2022 tas upp (se exempel ovan och tabellen). Dels ska underlaget för kalenderåret 2023 tas upp i och med att innehavaren upplöses. Om bolaget hade fortlevt skulle underlaget för kalenderåret 2023 ha tagits upp i inkomstdeklarationen som skulle ha lämnats 16 december 2024. I och med att bolaget upplöses och lämnar sin sista inkomstdeklaration under 2023 tidigareläggs deklarationstidpunkten för avkastningsskatten för kalenderåret 2023.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel [1] [2] [3] [4] [5]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]