OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Fordonsskatt ska betalas av fordonets ägare under månaden före ingången av skatteåret eller skatteperioden. Fordonsskatten ska betalas till Transportstyrelsen.

Hur ska fordonsskatten betalas?

Fordonsskatten ska betalas in till ett särskilt konto för skatteinbetalningar hos Transportstyrelsen. Betalningen anses ha skett den dag då den har bokförts på kontot (5 kap. 1 § VSL).

Transportstyrelsen skickar ett inbetalningskort

Transportstyrelsen ska skicka ett inbetalningskort för fordonsskatten till den som är skattskyldig så fort som möjligt. Om det är fråga om skatt för ett skatteår eller en skatteperiod ska inbetalningskortet skickas ut senast den 12:e i betalningsmånaden (8 § första stycket VSF).

Om en fordonsägare inte har fått inbetalningskortet, ska hen anmäla detta till Transportstyrelsen senast en vecka innan skatten ska vara betald (8 § andra stycket VSF).

När ska fordonsskatten betalas?

Fordonsskatten för ett skatteår eller en skatteperiod ska betalas under månaden före ingången av skatteåret eller skatteperioden (betalningsmånaden) (5 kap. 3 § första stycket VSL). Detta innebär att fordonsskatten ska vara betald senast den sista dagen i betalningsmånaden.

Om ett fordon har blivit skattepliktigt efter ingången av betalningsmånaden ska fordonsskatten betalas senast tre veckor efter det att skatteplikten började gälla (5 kap. 3 § andra stycket VSL).

Om ett fordon har blivit skattepliktigt efter ingången av betalningsmånaden och fordonsskatt ska betalas för högst en kalendermånad, ska fordonsskatten för det närmast följande skatteåret eller skatteperioden betalas samtidigt (5 kap. 3 § tredje stycket VSL).

Om fordonets beskaffenhet eller användningssätt ändras

Om fordonsskatten blir högre p.g.a. att fordonets beskaffenhet ändras, ska den tillkommande skatten betalas senast tre veckor efter utgången av den kalendermånad då registreringsbesiktningen gjordes eller senast skulle ha varit gjord (5 kap. 4 § 1 VSL).

Om fordonsskatten blir högre p.g.a. att fordonets användningssätt ändras, ska den tillkommande skatten betalas senast tre veckor efter den dag då ändringen gjordes (5 kap. 4 § 2 VSL).

Om vägtrafikskattelagen ändras

Om fordonsskatten blir högre p.g.a. en ändring i VSL, ska den tillkommande skatten betalas senast 30 dagar efter det att ändringen i lagen har trätt i kraft (5 kap. 5 § första stycket VSL).

Om en traktor eller en tung terrängvagn i skatteklass II tillfälligt ändras till skatteklass I

Om en traktor eller tung terrängvagn i skatteklass II tillfälligt ska användas som en traktor eller tung terrängvagn i skatteklass I (s.k. traktorbiljett), ska fordonsskatten betalas inom tre veckor från det att användningen anmäldes (5 kap. 5 § andra stycket VSL).

Om fordonsskatten fastställs genom omprövning

Fordonsskatt som fastställs av Skatteverket genom beslut om omprövning enligt 4 kap. VSL ska betalas inom 30 dagar från beslutsdagen (5 kap. 7 § VSL).

Vad händer om fordonsskatt inte betalas in i rätt tid?

Om fordonsskatten inte betalas i rätt tid, ska den lämnas till Kronofogden för indrivning. Indrivning får inte begäras för ett belopp som omfattas av anstånd (8 kap. 4 § VSL).

Det är Transportstyrelsen som begär indrivning av fordonsskatt för Skatteverkets räkning. Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt (5 § VSF).

En begäran om omprövning eller ett överklagande av ett beslut inverkar inte på skyldigheten att betala den fordonsskatt som omprövningen eller överklagandet avser (8 kap. 3 § VSL).

Dröjsmålsavgift

En dröjsmålsavgift tas ut om fordonsskatten betalas för sent (5 kap. 17 § VSL).

Användningsförbud

Om fordonsskatten inte betalas i rätt tid får fordonet inte användas. Användningsförbudet gäller till dess att fordonsskatten har betalats (6 kap. 1 § första stycket VSL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar