OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Fordonsskatt ska normalt betalas av fordonets ägare månaden före ingången av skatteåret eller skatteperioden.

När ska fordonsskatten betalas?

Fordonsskatten för ett skatteår eller en skatteperiod ska betalas månaden före ingången av skatteåret eller skatteperioden (betalningsmånaden) (5 kap. 3 § första stycket VSL). Skatten ska vara betald senast den sista dagen i betalningsmånaden.

Om ett fordon har blivit skattepliktigt efter ingången av betalningsmånaden ska fordonsskatten betalas senast tre veckor efter att skatteplikten började gälla (5 kap. 3 § andra stycket VSL).

Om ett fordon har blivit skattepliktigt efter ingången av betalningsmånaden och fordonsskatt ska betalas för högst en kalendermånad, ska fordonsskatten för det närmast följande skatteåret eller skatteperioden betalas samtidigt med den månaden (5 kap. 3 § tredje stycket VSL).

Fordonsskatt ska betalas av den skattskyldige.

Om fordonets beskaffenhet ändras

Har ett fordons beskaffenhet har ändrats så att en högre skatt ska tas ut, ska den högre skatten betalas senast tre veckor efter utgången av den kalendermånad då registreringsbesiktningen ägde rum eller senast skulle ha ägt rum. (5 kap. 4 § 1 VSL).

Om fordonets användningssätt ändras

Har ett fordons användningssätt ändrats så att en högre skatt ska tas ut, ska den högre skatten betalas senast tre veckor efter den dag då ändringen ägde rum (5 kap. 4 § 2 VSL).

Om vägtrafikskattelagen ändras

Tillkommande fordonsskatt som debiterats till följd av en ändring i VSL, ska betalas senast 30 dagar efter det att ändringen trädde i kraft (5 kap. 5 § första stycket VSL).

Tillfällig ändring av traktor och tung terrängvagn från skatteklass II till skatteklass I

Om en traktor eller en tung terrängvagn som tillhör skatteklass II tillfälligt ska användas som traktor skatteklass I eller tung terrängvagn skatteklass I (s.k. traktorbiljett), ska fordonsskatten betalas inom tre veckor efter anmälan om ändrad användning (5 kap. 5 § andra stycket VSL).

Fordonsskatt som fastställs av Skatteverket genom beslut om omprövning

Fordonsskatt som fastställts av Skatteverket genom beslut om omprövning enligt 4 kap. VSL ska betalas inom 30 dagar från beslutsdagen (5 kap. 7 § VSL).

Hur ska fordonsskatten betalas?

Fordonsskatten ska betalas in till ett särskilt konto för skatteinbetalningar hos Transportstyrelsen. Skatten anses ha betalats den dag betalningen bokfördes på kontot (5 kap. 1 § VSL).

Transportstyrelsen skickar ett inbetalningskort

Transportstyrelsen ska skicka ett inbetalningskort för skatten till den skattskyldige så fort som möjligt. Om det är fråga om skatt för helt skatteår eller hel skatteperiod ska inbetalningskortet skickas ut senast den 12 i betalningsmånaden (8 § första stycket VSF).

Om en fordonsägare inte fått inbetalningskortet, ska han eller hon anmäla detta till Transportstyrelsen senast en vecka innan skatten ska vara betald (8 § andra stycket VSF)

Vad händer om fordonsskatt inte betalas in i rätt tid?

Om fordonsskatten inte betalas i rätt tid, ska den lämnas för indrivning. Indrivning får dock inte begäras för ett belopp som omfattas av anstånd (8 kap. 4 § VSL).

Det är Transportstyrelsen som begär indrivning av fordonsskatt för Skatteverkets räkning. Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kr så länge indrivning inte krävs från allmän synpunkt (5 § VSF).

En begäran om omprövning eller ett överklagande av ett beslut inverkar inte på skyldigheten att betala den skatt som omprövningen eller överklagandet gäller (8 kap. 3 § VSL).

Dröjsmålsavgift

En dröjsmålsavgift tas ut om fordonsskatten betalas för sent (5 kap. 17 § VSL).

Användningsförbud

Om fordonsskatten inte betalas i rätt tid får fordonet inte användas. Användningsförbudet gäller till dess att skatten har betalats (6 kap. 1§ första stycket VSL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar