OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Skattskyldig till kupongskatt är den som är begränsat skattskyldig och som är utdelningsberättigad. Svensk beskattningsrätt kan bland annat begränsas av skatteavtal.

Grundläggande information om kupongskatt

Kupongskatten är en statlig, definitiv källskatt på utdelning på svenska aktier och på svenska värdepappersfonder och specialfonder som huvudsakligen tas ut i de fall utdelningen betalas till en begränsat skattskyldig. Kupongskatten ersätter i dessa fall såväl inkomstskatt som den tidigare förmögenhetsskatten.

Kupongskatt tas ut med 30 procent av utdelningen. I de flesta skatteavtal med andra länder har Sverige emellertid reducerat sitt skatteanspråk eller helt avstått från rätten att beskatta utdelning.

Du kan läsa mer om förfarandet vid kupongskatt här. Skatteavdrag, inbetalning m.m. av kupongskatt kan du läsa om här.

Skattskyldighet för kupongskatt

Skattskyldig är i första hand en utdelningsberättigad fysisk eller juridisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige. Information om vilka personer som är begränsat skattskyldiga hittar du på sidorna Begränsad skattskyldighet för fysiska personer respektive Begränsad skattskyldighet för juridiska personer.

Vem är utdelningsberättigad?

Med utdelningsberättigad menas den som har rätt att ta emot utdelning för egen del vid utdelningstillfället.

Nytt: 2018-11-06

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en person som överfört aktier i ett svenskt aktiebolag till en av honom bildad trust på Jersey inte kunde anses ha avskilt sig från aktierna då han enligt trusthandlingarna förfogar över hela trustegendomen efter egen vilja. Personen ska därför anses om ägare till aktierna. Genom att personen ska anses som ägare till aktierna får han också anses berättigad att lyfta utdelning för egen del och är därmed skattskyldig till kupongskatt under den tid han är begränsat skattskyldig (Skatteverkets rättsfallskommentar HFD, mål nr 2771-17. Fråga om stiftarens skattskyldighet till inkomstskatt och kupongskatt för utdelning efter det att aktier överförts till en trust).

Vad avses med utdelningstillfälle?

Med utdelningstillfälle avses enligt 2 § första stycket KupL

 • för avstämningsbolag – dagen för avstämning
 • för kupongbolag, värdepappersfonder och specialfonder – den dag då utdelningen blir tillgänglig för lyftning.

Skattskyldighet inträder den dag då utdelningen blivit tillgänglig för lyftning, oavsett om den skattskyldige faktiskt lyft utdelningen vid denna tidpunkt eller senare.

Beslut om utdelning fattas vid bolagsstämman. Vid stämman förs protokoll och stämmans beslut införs i detta.

Har datum för när utdelning ska vara tillgänglig för lyftning inte fastställts ska den dag då bolagsstämman fattat beslut om utdelning anses utgöra utdelningstillfället.

Ska utdelning i kupongbolag tillgodoföras den utdelningsberättigade på annat sätt än genom utbetalning av utdelat belopp, anses utdelningen ha blivit tillgänglig för lyftning omedelbart efter det att beslut om utdelningen fattats, d.v.s. på bolagsstämman (3 § KupL).

Utländskt dödsbo

Ett utländskt dödsbo ska betala kupongskatt för utdelning på aktier och andelar i svenska aktiebolag, värdepappersfonder och specialfonder. Med ett utländskt dödsbo menas dödsbo efter en person som var begränsat skattskyldig vid dödsfallet. En obegränsat skattskyldig person i Sverige ska beskattas för utdelning och utskiftning från ett utländskt dödsbo. Detta gäller dock inte om dödsboet är skattskyldigt för inkomsten i Sverige (42 kap. 23 § IL). Om dödsboet har betalat kupongskatt får den kupongskatten dras av från den inkomst som dödsbodelägaren beskattas för i Sverige (Riksskatteverkets förhandsbesked RSV/FB Dt 1985:13).

Handelsbolag m.fl.

Handelsbolag, kommanditbolag, rederier och europeiska ekonomiska intressegrupperingar är skattskyldiga till kupongskatt för den del av utdelningen som inte är hänförlig till inkomst av näringsverksamhet som bedrivs från fast driftställe i Sverige. Detta gäller för utdelning som betalas till en delägare eller till en medlem som är begränsat skattskyldig. Motsvarande gäller vid samäganderätt t.ex. om flera personer gemensamt äger vissa aktier eller har rätt till viss utdelning. Kupongskatt ska då betalas på den del av utdelningen som betalas till de delägare som är begränsat skattskyldig.

Utländska juridiska personer

Utländska juridiska personer är skattskyldiga till kupongskatt för utdelning som inte är hänförlig till inkomst av näringsverksamhet som bedrivs från fast driftställe i Sverige. Utländska juridiska personer är dock inte skattskyldiga för den del av utdelningen som ska beskattas hos en obegränsat skattskyldig delägare. Kupongskatt tas ut vid utdelningstillfället och bör hållas inne fram till dess att delägaren beskattas för utdelningen. Först därefter får den utländska juridiska personen begära återbetalning av kupongskatten.

Högsta förvaltningsdomstolen har, efter att ha frågat EU-domstolen (C-252/14), klargjort att det inte strider mot kapitalets fria rörlighet att ta ut kupongskatt på utdelning från svenska aktiebolag till utländska pensionsfonder, som är utländska juridiska personer, när motsvarande utdelning till pensionsfonder med hemvist i Sverige beskattas med avkastningsskatt (HFD 2017 ref. 9 I).

Högsta förvaltningsdomstolen har även klargjort att det inte strider mot EU-rätten att ta ut kupongskatt på utdelning till ett finländskt aktiebolag, som är en utländsk juridisk person och som bedriver försäkringsrörelse, avseende den i Finland obligatoriska och lagstadgade arbetspensionsförsäkringen samtidigt som de svenska AP-fonderna är undantagna från skattskyldigheten (HFD 2017 ref. 9 II).

Båda domarna är refererade och kommenterade i Skatteverkets rättsfallskommentar om kupongskatt på utdelning till utländska pensionsstiftelser.

Bulvanförhållande

Skattskyldig till kupongskatt är även utdelningsberättad som innehar aktier under sådana förhållanden att någon annan genom innehavet obehörigen får en förmån vid beslut om inkomstskatter eller får befrielse från kupongskatt, den s.k. bulvanregeln (4 § andra stycket KupL).

Vid tillämpning av bulvanregeln ska kupongskatt betalas på utdelning av bulvanen oavsett om bulvanen är begränsat eller obegränsat skattskyldig. Vid bulvanförhållande kan därför en dubbelbeskattning ske. Denna dubbelbeskattning är avsiktlig och syftar till att hindra ett kringgående av beskattningsbestämmelserna.

Ett förtydligande av bulvanregelns tillämpningsområde har införts i 4 a § KupL från 2016. Som förutsättning för skattefrihet enligt 4 § fjärde till nionde stycket KupL gäller även där att det inte är fråga om bulvanförhållande (4 a § KupL).

Undantag: utländska diplomater

Utländska diplomater är begränsat skattskyldiga. Dessa personer är undantagna från skattskyldighet för kupongskatt. Undantaget gäller även make eller maka, barn under 18 år och personliga tjänare om de bor hos henne eller honom och inte är svenska medborgare.

Vad som avses med utländsk diplomat, se sidan Begränsad skattskyldighet för fysiska personer.

Undantag: näringsverksamhet

En begränsat skattskyldig fysisk eller juridisk person som får utdelning som är hänförlig till inkomst av näringsverksamhet som bedrivs från fast driftställe i Sverige är inte skattskyldig till kupongskatt. En sådan person är istället skattskyldig till inkomstskatt enligt IL.

Undantag: Utländska kontraktsrättsliga fonder

Skatteverket anser att utländska kontraktsrättsliga fonder kan vara utdelningsberättigade i kupongskattelagens mening. Eftersom de inte är utländska juridiska personer är de inte skattskyldiga för kupongskatt.

Undantag: utländska värdepappersfonder och specialfonder

Utländska värdepappersfonder och utländska specialfonder är inte skattskyldiga till kupongskatt under förutsättning att något av följande villkor är uppfyllda

 • att fonden hör hemma i en stat inom EES
 • att fonden hör hemma i en stat med vilken Sverige har ett skatteavtal som innehåller regler om informationsutbyte
 • att fonden hör hemma i en stat med vilken Sverige har ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden.

Undantag: moder- och dotterbolagsdirektivet

En utländsk juridisk person som hör hemma i en medlemsstat i EU är inte skattskyldig till kupongskatt under förutsättning att den utländska juridiska personen

 • innehar 10 procent eller mer av andelskapitalet i det utdelande bolaget
 • uppfyller villkoren i artikel 2 i moder- och dotterbolagsdirektivet (artikel 2 i direktivet 2011/96/EU).

Undantag: näringsbetingad andel

Ett utländskt bolag, enligt definitionen i 2 kap. 5 a § IL, är inte skattskyldigt till kupongskatt på utdelning på aktie under förutsättning att

Handelsbolag, europeisk ekonomisk intressegruppering, kommanditbolag eller i utlandet delägarbeskattade juridiska personer är inte skattskyldiga till kupongskatt på utdelning under förutsättning att

 • motsvarande utdelning hade varit skattefri enligt vad som angetts ovan avseende inom EU eller näringsbetingad andel
 • delägaren själv hade varit utdelningsberättigad.

Referenser på sidan

Domar & beslut

EU-författningar

 • Rådets direktiv 2011/96/EU av den 30 november 2011 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater [1]

Lagar & förordningar

Rättsfallskommentarer

 • HFD, mål nr 2771-17. Fråga om stiftarens skattskyldighet till inkomstskatt och kupongskatt för utdelning efter det att aktier överförts till en trust [1]
 • HFD, mål nr 2868-12 – Kupongskatt på utdelning till utländska pensionsstiftelser [1]

Ställningstaganden

 • Är utländska kontraktsrättsliga fonder skattskyldiga för kupongskatt? [1]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster