OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Uppgifter i äktenskapsregistret

Skatteverket för ett för hela landet gemensamt äktenskapsregister (16 kap. 1 § ÄktB). Äktenskapsregistret innehåller bl.a. uppgifter om

Nytt: 2019-01-28

Fr.o.m. den 29 januari 2019 kommer äktenskapsregistret även att innehålla uppgifter om registrerade lagvalsavtal (artikel 23 i EU-förordningarna om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden).

Familjerättsliga avtal som Skatteverket handlägger och registrerar

I äktenskapsregistret handlägger och registrerar Skatteverket äktenskapsförord, gåvor mellan makar, anmälningar om bodelning under äktenskap och bodelningshandlingar.

Nytt: 2019-01-28

Skatteverket registrerar lagvalsavtal fr.o.m. den 29 januari 2019

Om makar gifter sig eller ingår ett lagvalsavtal den 29 januari 2019 eller därefter så blir bestämmelsen om formell giltighet för lagvalsavtal i EU-förordningen om makars förmögenhetsförhållanden tillämplig (artikel 23 och 69.3 i EU-förordningen om makars förmögenhetsförhållanden, samt rättelsen till förordningen). Detsamma gäller för registrerade partner (artikel 23 och 69.3 i EU-förordningen om registrerade partners förmögenhetsförhållanden, samt rättelsen till förordningen).

Ett lagvalsavtal ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda makarna eller partnerna (artikel 23.1 i EU-förordningarna om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden). Om vissa omständigheter föreligger ska ett lagvalstavtal även registreras av Skatteverket (artikel 23.2-23.4 i EU-förordningarna om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden).

Samma bestämmelser för registrerade partner som för makar

Vid handläggning och registrering i äktenskapsregistret gäller samma bestämmelser för registrerade partner som för makar (2 § lagen [2009:260] om upphävande av lagen [1994:1117] om registrerat partnerskap och 3 kap. 1 § lagen [1994:1117] om registrerat partnerskap).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • Rådets förordning (EU) 2016/1103 av den 24 juni 2016 om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om makars förmögenhetsförhållanden [1]
  • Rådets förordning (EU) 2016/1104 av den 24 juni 2016 om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap [1]

Lagar & förordningar

  • Förordning (1987:1022) om äktenskapsregistret [1]
  • Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap [1]
  • Lag (2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap [1]
  • Äktenskapsbalk (1987:230) [1]