OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Inkomst från upplåtelse av rättigheter som uppkommit genom att organisationen främjat ett eller flera allmännyttiga ändamål kan under vissa förutsättningar undantas från beskattning.

Undantag från inkomstbeskattning

All inkomst i en självständig näringsverksamhet är, enligt 7 kap. 3 § IL, undantagen från beskattning om inkomsten till huvudsaklig del kommer från

  • verksamhet som avser upplåtelse av rättigheter som uppkommit genom främjandet av allmännyttiga ändamål (upplåtelse av rättigheter)
  • verksamhet som avser handel med skänkta varor och som utnyttjats som finansieringskälla för ideellt arbete (second hand)
  • verksamhet som av hävd utnyttjats som finansieringskälla för ideellt arbete (hävdvunna finansieringskällor)
  • verksamhet som har naturlig anknytning till föreningens ändamål (naturlig anknytning)
  • verksamhet som består av en kombination av sådana inkomster.

Här benämns sådana verksamheter för kvalificerade näringsinkomster. Om inkomsten till mindre än huvudsaklig del kommer från sådana verksamheter, är all inkomst i den självständiga näringsverksamheten skattepliktig.

Förutsättningar för upplåtelse av rättigheter

Om en inkomst av upplåtelse av rättighet kvalificerar för skatte­frihet eller inte beror på hur rättigheten har upparbetats (7 kap. 3 § IL).

Vilka rättighetsupplåtelser kvalificerar för skattefrihet?

Exempel på sådana rättigheter som kvalificerar för skattefrihet är organisationens namn, varumärke och logotype – förutsatt att de används i organisationens allmännyttiga ideella verksamhet. I förarbetena anges att upplåtelse av rättighet att via tv och andra medier sända en ideell organisations allmännyttiga evenemang eller rättighet att sälja programblad till en ideell organisations allmännyttiga evenemang via s.k. appar kvalificerar för skattefrihet (prop. 2016/17:192 s. 13).

Vilka rättighetsupplåtelser kvalificerar inte för skattefrihet?

Exempel på sådana rättigheter som inte kvalificerar för skattefrihet är rättigheter som har upparbetats i finansieringsverksamhet. Ersättning för upplåtelse av patent saknar med andra ord i normalfallet anknytning till allmännyttig verksamhet. Rättigheter som har förvärvats från någon annan, t.ex. genom en testamentsgåva, kan inte kvalificera för skattefrihet eftersom rättigheten inte har upparbetats av organisationen.

Inkomsterna bildar i de flesta fall en självständig näringsverksamhet

Inkomst från upplåtelse av rättigheter bildar i de flesta fall en självständig näringsverksamhet i förhållande till organisationens övriga näringsverksamhet.

Reglerna tillämpas på beskattningsår fr.o.m. 2018

De nya bestämmelserna om upplåtelse av rättigheter tillämpas för första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2017 (övp. 2 till SFS 2017:907).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2016/17:192 Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser [1]