OBS: Detta är utgåva 2018.3. Sidan är avslutad 2023.

Under vissa förutsättningar är det Skatteverket som är beskattningsmyndighet för mervärdesskatten vid import.

Begreppet import

Med import menas att en vara förs in till Sverige från en plats utanför EU. Varan ska rent fysiskt transporteras till Sverige från ett land utanför EU. Varan kan dock vid transitering transporteras genom ett annat EU-land (2 kap. 1 a § ML). Alla varor som förs in till Sverige från ett land utanför EU ska tullklareras. Med tullklarering avses de åtgärder Tullverket vidtar i fråga om en vara som anmäls till godkänd tullbehandling. Ett av de vanligaste tullförfarandena är övergång till fri omsättning. Övergång till fri omsättning, s.k. förtullning, innebär att importören betalar tull och kan därefter fritt förfoga över de importerade varorna. Genom övergången till fri omsättning förändras varornas status till att behandlas som unionsvaror. Med importör avses deklarant för en import eller den för vars räkning ombudet handlar, d.v.s. ombudets huvudman.

Mervärdesskatt ska betalas vid sådan import av varor till Sverige som är skattepliktig (1 kap. 1 § första stycket 3 ML). Mervärdesskatt ska däremot inte betalas vid import för sådana varor för vilka omsättningen är undantagen från skatteplikt enligt någon bestämmelse i 3 kap. eller i 9 c kap. ML.

Beskattningsmyndighet

Skatteverket är beskattningsmyndighet för mervärdesskatten vid importen när en importör är registrerad till mervärdesskatt i Sverige och agerar i egenskap av beskattningsbar person vid en import (prop. 2013/14:16). Från och med den 1 januari 2016 är Skatteverket även beskattningsmyndighet för mervärdesskatten vid import som görs av en juridisk person som är registrerad till mervärdeskatt men som inte agerar i egenskap av beskattningsbar person. Det är Tullverket som ansvarar för att fastställa tullvärdet som ligger till grund för beskattningsunderlaget och det är även de som fattar tulltaxeringsbeslut för import.

För att Skatteverket ska kunna vara beskattningsmyndighet krävs att importören är registrerad till mervärdesskatt vid den tidpunkt då Tullverket fattar tulltaxeringsbeslutet för den aktuella importen (2 kap. 2 § tullagen).

Tullverket är beskattningsmyndighet för mervärdesskatten vid importen när den som importerar varan är ett företag som inte är registrerat till mervärdesskatt eller en privatperson. Som privatperson räknas också en fysisk person som är registrerad till mervärdesskatt, men inte agerar i egenskap av beskattningsbar person vid importen.

När det gäller olaglig införsel är det alltid Tullverket som är beskattningsmyndighet. I 2 kap. 2 § tullagen används begreppet deklarant vilket innebär att Skatteverket endast kan vara beskattningsmyndighet för importer där det finns en deklarant, d.v.s. vid legal införsel. Det innebär att i de fall det inte anses finnas någon deklarant, såsom vid olaglig införsel, är det Tullverket som är beskattningsmyndighet.

Uttag ur tullager, anläggning för tillfällig lagring eller frizon

Skatteverket är beskattningsmyndighet i samband med uttag av varor ur tullager, anläggning för tillfällig lagring eller frizon. Det gäller om varan har omsatts under lagringstiden. Det gäller även om varan inte har omsatts under lagringstiden under förutsättning att importören (den som gör uttaget) är registrerad till mervärdesskatt i Sverige och agerar i egenskap av beskattningsbar person vid importen (18 a § MF, prop. 2013/14:16 s. 33). Från och med den 1 januari 2016 är Skatteverket också beskattningsmyndighet för alla sådana uttag när importören är en juridisk person som är registrerad till mervärdesskatt i Sverige.

När uppstår skattskyldighet för mervärdesskatt vid import?

Tidpunkten för skattskyldighetens inträde vid import är kopplad till tullagstiftningens regler. Skattskyldigheten till mervärdesskatt uppkommer vid samma tillfälle som skyldigheten att betala tull eller tull som skulle ha betalats om varorna varit tullpliktiga vid importen (1 kap. 5 § ML). Bestämmelsen motsvaras av artiklarna 70–71 i mervärdesskattedirektivet.

Läs mer om redovisning av utgående och ingående skatt vid import.

En beskattningsgrundande händelse måste ha ägt rum

För att mervärdesskatt ska betalas vid import krävs att en beskattningsgrundande händelse har ägt rum, d.v.s. en faktisk import som är skattepliktig ska ha skett. Om t.ex. en vara förts in till Sverige under ett särskilt tullförfarande och varan kvarstår under detta förfarande så föreligger ingen import även om en tullskuld uppkommit p.g.a. bristande uppfyllelse av vissa förpliktelser. Det är först när varan inte längre omfattas av det särskilda tullförfarandet som en import kan föreligga. Samma bedömning bör också göras i andra fall när en tullskuld påförs av annan anledning än en faktisk import.

EU-domstolen har prövat frågan om mervärdesskatt ska tas ut på varor som återexporterats som icke-gemenskapsvaror, men för vilka en tullskuld har uppkommit p.g.a. att bolaget har åsidosatt en förpliktelse enligt tullkodex. I det ena fallet hade ingen anteckning skett i lagerbokföringen då varorna lämnade tullagret. I det andra fallet visade fraktföraren aldrig upp varorna för något behörigt tullkontor innan varorna transporterades till ett land utanför EU.

EU-domstolen konstaterar i båda fallen att någon faktisk import inte har ägt rum. Därmed saknas den beskattningsgrundande händelsen enligt mervärdesskattedirektivet. Detta gäller även om en tullskuld har uppstått enligt tullkodex (de förenade målen C-226/14 och C-228/14, Eurogate Distribution och DHL Hub Leipzig).

EU-domstolen kom fram till samma slutsats i två andra mål där också en tullskuld hade påförts av annan anledning än att en faktisk import hade skett (C-571/15, Wallenborn Transports och C-154/16, Latvijas Dzelzcels VAS).

Vem ska betala mervärdesskatt vid import?

Vid import av varor är det den som enligt tullagstiftningen är skyldig att betala tull eller skulle ha varit det om varorna hade varit tullbelagda, som är skattskyldig för mervärdesskatten vid importen (1 kap. 2 § första stycket 6 a–c ML). I mervärdesskattedirektivet finns bestämmelsen i artikel 201.

Detta innebär att en importör som är registrerad till mervärdesskatt ska redovisa mervärdesskatten för importen i en mervärdesskattedeklaration.

 • När en tullskuld uppkommer i Sverige är den skattskyldig som är skyldig att betala tull (punkt 6 a).
 • När en tullskuld inte uppkommer är den skattskyldig som skulle ha varit skyldig att betala tull om importen eller införseln hade varit tullbelagd (punkt 6 b). Det inträffar när en vara inte är belagd med tull eller importen är befriad från tull. Vidare kan detta inträffa när det i skattehänseende är fråga om import men inte är det i tullhänseende, t.ex. då varan förs in till Sverige från ett område som är inom EU:s tullområde men utanför mervärdesskatteområdet, t.ex. Åland.

Ombud

Ett ombud som är solidariskt betalningsansvarigt för tull eller som gentemot Tullverket åtar sig att fullgöra gäldenärens betalningsskyldighet avseende tull, är inte skattskyldigt för mervärdesskatt i de fall Skatteverket är beskattningsmyndighet (1 kap. 2 § första stycket 6 c ML).

Det är importören, d.v.s. den för vars räkning ombudet handlar, som ska redovisa och betala mervärdesskatten till Skatteverket (prop. 2013/14:16 s. 25–27).

Ombud eller annan deklarant än den verkliga importören kan bli tullskyldig

När den som för in varor från ett land utanför EU använder ett tullombud för att lämna en tulldeklaration kan det förekomma att tullombudet av misstag uppger fel importör i tulldeklarationen. Om misstaget upptäcks efter det att varorna frigjorts så anses tullombudet handla i eget namn och för egen räkning enligt tullagstiftningen. Det innebär att tullombudet anses vara deklarant och tullskyldig. Detta gäller även i de fall tullombudet har en giltig fullmakt att företräda den verkliga importören.

Det förekommer också att en person som inte är ett tullombud agerar som deklarant för en importörs räkning utan att detta anges i tulldeklarationen. Även i detta fall anses denna person handla i eget namn och för egen räkning enligt tullagstiftningen. Det gäller även om personen har en giltig fullmakt att företräda den verkliga importören.

Självständig bedömning av vem som är skattskyldig importör

När Skatteverket är beskattningsmyndighet vid import ska det göras en självständig bedömning av vem som är skattskyldig. Detta kan innebära att Skatteverket gör en annan bedömning än Tullverket när det gäller förekomsten av ombudskap vilket innebär att någon annan än deklaranten kan vara skattskyldig.

En självständig bedömning av vem som är skattskyldig ska göras när Skatteverket blir beskattningsmyndighet i följande situationer:

 • När ett tullombud som är mervärdesskatteregistrerad uppger att hen handlar i någon annans namn eller för någon annans räkning i tulldeklarationen utan att ha fullmakt i enlighet med tullkodex att göra detta och därigenom blir deklarant.
 • När en mervärdesskatteregistrerad person som inte är ett tullombud agerar som deklarant för en importörs räkning utan att detta anges i tulldeklarationen.

Vem som är skattskyldig för importen och ska redovisa utgående skatt ska avgöras enligt följande:

 • Den verkliga importören är skattskyldig när det finns ett ombudskap genom någon form av fullmakt där det framgår att importören gett någon annan i uppdrag att införtulla varorna och företräda importören. När den verkliga importören är skattskyldig och redovisar utgående skatt på importen medges avdrag för motsvarande belopp som ingående skatt under förutsättning att importen avser en verksamhet hos importören som medför skattskyldighet.
 • En annan tullskyldig person än den verkliga importören är skattskyldig när det inte finns en fullmakt för personen att företräda importören. Detsamma gäller när den verkliga importören inte är registrerad till mervärdesskatt vid tidpunkten för tulltaxeringsbeslutet (beslutet om fastställande av tull) även om det finns en fullmakt. När en annan person än den verkliga importören är skattskyldig och redovisar utgående skatt på importen medges inte avdrag för motsvarande belopp som ingående skatt (Skatteverkets ställningstagande avsnitt 4.2 Skattskyldig vid import när Skatteverket är beskattningsmyndighet).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • EU-dom C-154/16 [1]
 • EU-dom C-226/14 och C-228/14 [1]
 • EU-dom C-571/15 [1]

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition prop. 2013/14:16 Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import [1] [2] [3]

Ställningstaganden

 • Skattskyldig vid import när Skatteverket är beskattningsmyndighet, mervärdesskatt [1] [2]