OBS: Detta är utgåva 2018.4. Visa senaste utgåvan.

På vilka sätt kan en ekonomisk förening upplösas?

En ekonomisk förening kan upplösas genom

Om föreningen inte anmält någon ändring till Bolagsverket de senaste tio åren och har upphört med sin verksamhet kan den också avföras från Bolagsverkets register (11 kap. 18 § EFL).

Likvidation – avveckla en förenings verksamhet

Syftet med en likvidation är att avveckla föreningens verksamhet och förbereda dess upplösning. En likvidation kan vara antingen frivillig eller ske i form av tvångslikvidation. Föreningens egendom avyttras och omvandlas till pengar i den mån det behövs för att betala föreningens skulder. Därefter ska föreningens kvarvarande tillgångar skiftas ut till medlemmarna. Skiftet kan göras med pengar eller med sakegendom. Om sakegendom skiftas ut anses skiftet skattemässigt ha gjorts med tillgångarnas marknadsvärde (61 kap. 2 § IL). Det innebär att den utdelande föreningen kan komma att uttagsbeskattas. Det vanliga vid likvidationer är att medlen i föreningen skiftas ut antingen successivt under likvidationen, eller i samband med att likvidationen avslutas. När likvidatorn har lagt fram slutredovisningen är föreningen upplöst. Likvidatorn ska genast anmäla detta så att det registreras i föreningsregistret.

Läs mer om likvidation av ekonomiska föreningar under området Skattebetalning & borgenärsarbete.

Bestämmelserna om hur medlemmarna ska beskattas vid en likvidation är generellt utformade och gäller när man likviderar både svenska och utländska föreningar.

Läs om när avyttringstidpunkten infaller och hur man beskattar ägare som är fysiska personer vid föreningens likvidation.

Läs om hur beskattning sker av andelsägare som är juridiska personer vid föreningens likvidation.

Läs om när avyttringstidpunkten infaller och hur beskattning sker vid de förfaranden i USA som kallas Liquidation i Chapter 7 och Reorganization i Chapter 11 Bankruptcy Code.

Konkurs

När en förening har gått i konkurs betalas normalt inga pengar ut till medlemmarna och föreningen anses upplöst när konkursen avslutas. Om konkursen avslutas med överskott ska föreningen träda i likvidation (11 kap. 19 § EFL). Detta innebär att medel kan utskiftas till medlemmarna under likvidationen.

Läs om vilka regler som gäller för föreningar som försätts i konkurs.

Läs om när avyttringstidpunkten infaller för andelar i svenska ekonomiska föreningar i konkurs och för utländska företag i konkurs och hur man beskattar ägare som är fysiska personer vid föreningens konkurs.

Läs om hur beskattning sker av andelsägare som är juridiska personer vid föreningens konkurs.

Fusion – två eller flera ekonomiska föreningar går samman

En fusion innebär att två eller flera ekonomiska föreningar går samman genom att samtliga tillgångar och skulder i en eller flera av föreningarna övertas av en annan förening. Den upphörande föreningens medlemmar blir medlemmar i den övertagande föreningen i och med att fusionen genomförs, och det nominella värdet av deras medlemsinsatser förblir detsamma som i den överlåtande föreningen (prop. 2015/16:4 s. 174). Den eller de överlåtande föreningarna upplöses utan likvidation vid fusionen.

Varken den förening som upphör eller dess medlemmar får i normalfallet något vederlag. En fusion kan medföra att andelsrätternas faktiska värde minskar för medlemmarna i någon av de fusionerade föreningarna. Det förekommer att de medlemmar som drabbas ekonomiskt kompenseras för detta. Sådan kompensation kan lämnas på olika sätt, t.ex. genom att dessa medlemmar under en period får sälja varor till föreningen till ett högre pris, eller får en högre återbäring.

En ekonomisk förening kan också fusioneras med ett helägt dotteraktiebolag genom att bolaget går upp i föreningen.

Läs mer om fusion och vilka beskattningsregler som gäller för övertagande och överlåtande förening vid en kvalificerad fusion.

Läs om när avyttringstidpunkten infaller vid fusion.

Ombilda ekonomisk förening till aktiebolag

En ekonomisk förening kan ombildas till aktiebolag. Föreningens tillgångar kan i allmänhet föras över till ett aktiebolag genom en underprisöverlåtelse utan direkta skattekonsekvenser. Aktier i bolaget som skiftas ut till medlemmarna i föreningen ska i vissa fall inte behandlas som utdelning. Läs om medlemmens beskattning vid Ombildning av ekonomisk förening.

Ombildningen innebär inte att föreningen upphör att existera. Om föreningen ska upplösas måste detta ske på något av de tidigare angivna sätten, vanligen sker detta genom likvidation.

Kompletterande information

Beskattning av medlems utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar i en ekonomisk förening.

Framskjuten beskattning vid andelsbyte.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar [1] [2] [3] [4]

Propositioner

  • Proposition 2015/16:4 Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar [1]