OBS: Detta är utgåva 2018.5. Sidan är avslutad 2021.

Bestämmelserna om skattskyldighetens inträde ser olika ut för de olika kategorierna av skattskyldiga. Här kan du läsa om de olika situationer som medför att skattskyldigheten inträder för respektive kategori av skattskyldig.

Skattskyldighetens inträde skiljer sig mellan de olika kategorierna av skattskyldiga

Bestämmelserna om skattskyldighetens inträde finns i 39 § LTS. Bestämmelserna ser olika ut för de olika kategorierna av skattskyldiga.

Godkänd lagerhållare

För den som är godkänd lagerhållare inträder skattskyldig­heten när (39 § 1 LTS)

  • snus eller tuggtobak levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare
  • snus eller tuggtobak tas i anspråk för annat ändamål än försäljning
  • godkännandet som lagerhållare återkallas (gäller då allt snus och tuggtobak som ingår i lagerhållarens lager).

Exempel: lagerhållaren säljer snus och tuggtobak till en kund som inte är godkänd lagerhållare

Lagerhållare A säljer snus och tuggtobak till AB X, som inte är godkänd som lagerhållare. AB X säljer varorna vidare till lagerhållare B. Snuset och tuggtobaken levereras direkt av lagerhållare A till lagerhållare B.

I detta fall ska lagerhållare A redovisa tobaksskatten för snuset och tuggtobaken, eftersom A har levererat varor till en köpare som inte är godkänd lagerhållare (AB X). Att varorna fysiskt har levererats till en adress hos lagerhållare B som AB X anvisat påverkar inte det faktum att skattskyldigheten inträtt för lagerhållare A. Lagerhållare B har dock möjlighet att göra avdrag för skatt på varor för vilka skattskyldigheten tidigare har inträtt.

Exempel: lagerhållaren säljer snus och tuggtobak till en kund som är godkänd lagerhållare

Lagerhållare A säljer snus och tuggtobak till lagerhållare B, men levererar varorna direkt till lagerhållare B:s kund AB X, som inte är godkänd som lagerhållare.

I detta fall inträder inte skattskyldigheten för A, eftersom A har sålt snuset och tuggtobaken till en köpare som är godkänd lagerhållare (B). Det är istället lagerhållare B som ska redovisa skatten, eftersom lagerhållare B har levererat varorna till en köpare som inte är lagerhållare. Att lagerhållare A på lagerhållare B:s uppdrag har utfört transporten av varorna till AB X påverkar inte B:s skattskyldighet.

Ett godkännande som lagerhållare följer av svenska nationella regler och har ingen motsvarighet i andra länder. En svensk lagerhållare som säljer snus eller tuggtobak till en utländsk köpare (som inte är godkänd lagerhållare i Sverige) ska därför alltid redovisa svensk tobaksskatt för varorna. Det finns emellertid möjlighet för lagerhållaren att göra avdrag för skatten under vissa förutsättningar.

Rättsfall: inträder skattskyldighet för en godkänd lagerhållare som levererar snus till ett bolag i Danmark?

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om skatt­skyldighet inträder för en godkänd lagerhållare i Sverige som levererar snus till bolag Y i Danmark. Högsta förvalt­nings­domstolen fastställde Skatterättsnämndens förhands­besked. Skatte­rättsnämnden uttalade att lagerhållaren kommer att leverera snus till bolag Y, som inte är godkänd lagerhållare i Sverige. Skattskyldighet inträder därför för lagerhållaren när det aktuella snuset levereras till bolag Y (RÅ 2007 ref. 55).

Lagerhållare som tar i anspråk snus eller tuggtobak för annat ändamål än försäljning.

Skattskyldigheten inträder för en godkänd lagerhållare när snus eller tuggtobak tas i anspråk för annat ändamål än försäljning (39 § 1 b) LTS). Exempel på händelser som ska utlösa beskattning är att varorna används i lagerhållarens verksamhet, att varuprover ges bort eller att lagerbrister uppkommer genom svinn eller stöld.

Om en godkänd lagerhållare försätts i konkurs

Om en godkänd lagerhållare försätts i konkurs övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för vilka skattskyldighet enligt 39 § 1 LTS inträder efter konkursbeslutet (38 a § LTS).

Skattskyldigheten inträder alltså enligt samma bestämmelser som gäller för godkända lagerhållare.

Den som yrkesmässigt tillverkar varor utan att vara godkänd lagerhållare

För den som är skattskyldig enligt 36 § 2 LTS, d.v.s. den som yrkesmässigt tillverkar snus eller tuggtobak utan att vara godkänd lagerhållare, inträder skattskyldigheten när varorna tillverkas (39 § 2 LTS).

Den som yrkesmässigt för in eller tar emot varor från ett annat EU-land utan att vara godkänd lagerhållare

För den som är skattskyldig enligt 36 § 3 LTS, d.v.s. den som yrkesmässigt för in eller tar emot snus eller tuggtobak från ett annat EU-land utan att vara godkänd lagerhållare, inträder skattskyldigheten när varorna förs in till Sverige (39 § 3 LTS).

Den som använder varor som köpts in skattefritt för annat än avsett ändamål

För den som är skattskyldig enligt 36 § 4 LTS, d.v.s. den som använder snus eller tuggtobak som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten, inträder skatt­skyldigheten när varorna används för annat än avsett ändamål (39 § 4 LTS).

Skatt i samband med import i vissa fall

För den som är skatt­skyldig enligt 37 § LTS, d.v.s. för import av snus och tuggtobak, inträder skatt­skyldig­heten när skyldighet att betala tull enligt tullag­stiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyl­dig­het att betala tull förelegat (39 § 5 LTS).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2007 ref. 55 [1]

Lagar & förordningar