OBS: Detta är utgåva 2018.5. Visa senaste utgåvan.

Tobaksskatt som har betalats för snus och tuggtobak i Sverige kan i vissa fall återbetalas.

Återbetalning för exporterade varor

Bestämmelserna i 30 § LTS om återbetalning av tobaksskatt för cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak som har exporterats till tredje land ska tillämpas även för snus och tuggtobak (40 § andra stycket LTS).

Här kan du läsa mer om återbetalning av tobaksskatt för cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak som har exporterats till tredje land.

Återbetalning till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i Sverige

Bestämmelserna i 31 d § LTS om återbetalning av tobaksskatt för cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak som har förvärvats av utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i Sverige ska tillämpas även för snus och tuggtobak (40 § andra stycket LTS).

Här kan du läsa mer om återbetalning av tobaksskatt för cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak som har förvärvats av diplomater m.fl.

Återbetalning för tuggtobak som levererats till köpare i andra EU-länder

Den som i Sverige har betalat tobaksskatt för tuggtobak som sedan har levererats till en köpare i ett annat EU-land ska efter ansökan medges återbetalning av tobaksskatten (40 a § första stycket LTS).

Ansökan

Ansökan om återbetalning ska göras skriftligen hos Skatteverket. Ansökan ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och lämnas till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång (40 a § andra stycket LTS).

För att Skatteverket ska medge återbetalning krävs att den sökande visar att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige (40 a § första stycket LTS). Det är den sökande som ska visa detta, t.ex. med en faktura eller ett kvitto där det framgår att priset är inklusive skatt. Att säljaren eller eventuell tidigare leverantör redovisat och betalat skatten till Skatteverket kontrolleras på sedvanligt sätt.

För att Skatteverket ska medge återbetalning krävs även att den sökande visar att tuggtobaken har förts ut ur landet (40 a § första stycket LTS).

Återbetalning medges inte för skattebelopp som understiger 1 500 kr för ett kalenderkvartal (40 a § andra stycket LTS).

En ansökan om återbetalning av skatt på tuggtobak som flyttats till andra EU-länder ska vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (40 a § tredje stycket LTS).

En ansökan om återbetalning som lämnats för en juridisk person anses lämnad av sökanden om det inte är uppenbart att den som lämnade ansökan saknade behörighet att företräda sökanden (40 a § fjärde stycket LTS).

Ingen återbetalning för snus som levererats till köpare i andra EU-länder

Någon möjlighet att få tillbaka tobaksskatt för snus som har levererats till en köpare i ett annat EU-land finns inte i LTS. De närmare skälen till att en sådan återbetalningsmöjlighet inte har införts i LTS återfinns i prop. 2004/05:149 s. 54.

Rättsfall: har en godkänd lagerhållare rätt till återbetalning av tobaksskatt på snus som levereras till Danmark?

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om en godkänd lagerhållare i Sverige har rätt till återbetalning av tobaksskatt på snus som levereras till bolag Y i Danmark. Högsta förvaltnings­domstolen fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked. Skatterättsnämnden uttalade att i 35–40 §§ LTS finns särskilda bestämmelser för tobaksvaror som utgör snus och tuggtobak. Utöver de särskilda bestämmelserna om dessa varor i de nämnda paragraferna anges i 40 § andra stycket att i övrigt tillämpas 30–32 och 34 §§ även i fråga om snus och tuggtobak. I 29 § LTS, som har aktualiserats i ärendet, och i de efter­följande 30–31 d §§ finns vissa bestäm­melser om återbetalning av tobaksskatt. Återbetalning kan enligt den förstnämnda paragrafen ske för skatt som betalats i Sverige för skatte­pliktiga varor som levereras till ett annat EU-land under sådana förhållanden att skatt ska betalas där. Skatterätts­nämnden uttalade vidare att hänvisnings­bestäm­melsen i 40 § andra stycket LTS emellertid inte omfattar åter­betalnings­bestämmelsen i 29 § utan enbart åter­betal­nings­bestämmelserna i 30–31 d §§ LTS. Enligt Skatte­rätts­nämndens bedömning är bestämmelsen om återbetalning i 29 § därför inte tillämplig. Inte heller är bolaget, enligt Skatte­rätts­nämndens bedömning, berättigat till återbetalning enligt någon av bestämmelserna i 30–31 d § LTS (RÅ 2007 ref. 55).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2007 ref. 55 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2004/05:149 Straffrättsliga åtgärder mot skatteundandraganden avseende alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter m.m. [1]