OBS: Detta är utgåva 2018.7. Sidan är avslutad 2023.

Vinstmarginalbeskattning kan användas vid handel mellan EU-länder, vid överföring från annat EU-land och vid distansförsäljning inom EU under vissa förutsättningar.

Försäljning till annat EU-land

Om en svensk återförsäljare säljer varor till en beskattningsbar person i ett annat EU-land och vid försäljningen tillämpar VMB, är omsättningen inte undantagen från skatteplikt, jfr 9 a kap. 18 § ML. Detta innebär att försäljningen inte ska redovisas i den periodiska sammanställningen. Inte heller får mervärdesskatten anges i fakturan.

Inköp från annat EU-land

Om en svensk beskattningsbar återförsäljare förvärvar begagnade varor m.m. från en beskattningsbar återförsäljare i annat EU-land kan VMB tillämpas vid den efterföljande försäljningen under vissa förutsättningar (9 a kap. 1 § första stycket 2, 3 och 5 ML).

Bestämmelserna om VMB är även tillämpliga då en svensk återförsäljare vidareförsäljer begagnade varor som förvärvats från en säljare i ett annat EU-land som inte är en beskattningsbar person, t.ex. från en privatperson.

Krav på att säljaren tillämpat VMB

För att förvärvskriteriet ska vara uppfyllt vid inköp från en beskattningsbar återförsäljare i annat EU-land krävs att återförsäljaren i det andra landet tillämpat sitt lands motsvarighet till VMB vid försäljningen till den svenske återförsäljaren. Att så är fallet framgår bl.a. genom att säljaren i sin faktura måste ange att han har tillämpat VMB. På så sätt blir det unionsinterna förvärvet undantaget från beskattning i enlighet med 3 kap. 30 f § ML (motsvaras av artikel 4 a och c i mervärdesskattedirektivet).

Om det däremot inte framgår av fakturan att säljaren tillämpat VMB, så ska köparen beskattas för förvärvet i Sverige eftersom leveransen i säljarlandet normalt undantas från skatteplikt vid handel mellan beskattningsbara personer.

För att undgå förvärvsbeskattning i Sverige och kunna använda VMB vid sin återförsäljning är det den svenske återförsäljaren som ska göra sannolikt att förutsättningarna för skattefrihet för förvärvet enligt 3 kap. 30 f § ML är uppfyllda. Läs även om bedömning av om förutsättningarna för VMB är uppfyllda.

När återförsäljaren i det andra EU-landet tillämpar VMB innebär det att utländsk mervärdesskatt tas ut på försäljningen med vinstmarginalen som grund. Den indirekt betalda utländska mervärdesskatten utgör då en del av inköpskostnaden hos den svenske köparen och får därför inverkan på vinstmarginalen vid den efterföljande omsättningen.

Förvärvsbeskattning

En svensk återförsäljare som förvärvar en begagnad vara utan utländsk mervärdesskatt genom att åberopa sitt VAT-nummer får inte tillämpa VMB vid sin vidareförsäljning. Ett sådant förvärv medför att den svenske återförsäljaren ska beskattas enligt ML:s allmänna bestämmelser, d.v.s. förvärvsbeskattning av unionsinternt förvärv i enlighet med bestämmelserna i 2 a kap. ML. På den efterföljande försäljningen ska utgående skatt beräknas enligt de allmänna bestämmelserna med försäljningspriset som underlag.

Förvärvsbeskattning och beskattning av vidareförsäljning enligt ML:s allmänna bestämmelser ska även ske i de fall en säljare i ett annat EU-land öppet debiterat sitt lands mervärdesskatt i fakturan. Förvärvsbeskattning ska också ske i de fall uppgift saknas i fakturan om att säljaren tillämpat sitt lands motsvarighet till VMB även om någon öppen debitering av mervärdesskatt inte skett.

Överföring från annat EU-land

VMB kan tillämpas även vid vidareförsäljning i Sverige av begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter som en återförsäljare transporterat till Sverige utan att varorna bytt ägare. Skatteverket anser att undantaget från skatteplikt för unionsinterna förvärv av vinstmarginalbeskattade varor i 3 kap. 30 f § ML gäller inte bara varor som direkt i anslutning till inköpet transporteras till Sverige utan även varor som en återförsäljare för över, exempelvis från en verksamhet i ett annat EU-land till en verksamhet i Sverige. En förutsättning är att överföringen omfattas av VMB i avgångslandet.

Distansförsäljning

En utländsk företagare i ett annat EU-land som säljer varor till svenska kunder som inte är skattskyldiga till mervärdesskatt, via exempelvis postorderförsäljning, kan enligt bestämmelserna i 5 kap. 2 § första stycket 4 ML i vissa fall anses omsätta varor i Sverige. Så är fallet om den sammanlagda omsättningen här i landet överstiger 320 000 kr under löpande eller föregående kalenderår. Om den utländske företagaren tillämpar sitt lands motsvarighet till 9 a kap. ML, d.v.s. det är fråga om handel med begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter, är bestämmelsen i 5 kap. 2 § första stycket 4 ML inte tillämplig, jfr 9 a kap. 18 § andra stycket ML. Varorna är i sådant fall omsatta i det andra landet.

Motsvarande gäller vid distansförsäljning från Sverige, d.v.s. Sverige är omsättningsland om den svenske återförsäljaren tillämpar VMB även om mottagarlandets omsättningströskel överskrids.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Vinstmarginalbeskattning av begagnade varor som överförs från andra EU-länder [1]