OBS: Detta är utgåva 2018.7. Visa senaste utgåvan.

Reglerna om att lämna arbetsgivardeklaration på individnivå från den 1 juli 2018 gäller bara vissa företag. För övriga kommer reglerna att gälla från 1 januari 2019.

Nya regler om redovisning per betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationen

Från och med redovisningsperiod januari 2019 ska en arbetsgivardeklaration även innehålla uppgifter om betalnings­mottagaren (på individnivå), bland annat den ersättning som betalats ut till betalningsmottagaren och hur stort skatteavdrag som gjorts för betalningsmottagarens räkning (26 kap. 19 a § SFL).

Företag som har 16 anställda eller fler och som ska föra personalliggare ska tillämpa reglerna från 1 juli 2018

Reglerna om redovisning per betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationen ska tillämpas redan från den 1 juli 2018 för uppgiftsskyldiga som ska föra personalliggare enligt 39 kap. 11 och 11 a §§ SFL och som vid ikraftträdandet har fler än 16 anställda eller fler (punkt 2 övergångsbestämmelserna till SFL). Den som omfattas av reglerna från den 1 juli 2018 ska fortsätta lämna uppgift per betalningsmottagare även om antalet anställda eller andra förutsättningar skulle förändras vid ett senare datum. Vid beräkning av hur många anställda ett företag har ingår även företagsledare, tjänstlediga och tillfälligt anställda per den 1 juli 2018. Om företaget först efter den 1 juli 2018 får 16 anställda eller fler, tillämpas bestämmelserna om redovisning per betalningsmottagare från och med den 1 januari 2019 (Skatteverkets ställningstagande Arbetsgivardeklaration på individnivå – företag som ska redovisa från den 1 juli 2018).

För övriga uppgiftsskyldiga tillämpas bestämmelserna om redovisning per betalningsmottagare från och med redovisningsperiod januari 2019.

Restaurang-, frisör- och tvätteriverksamhet

Företag som den 1 juli 2018 har 16 anställda eller fler och bedriver restaurang-, frisör- eller tvätteriverksamhet och är skyldiga att redovisa personal i personalliggaren den 1 juli 2018, ska från och med redovisningsperiod juli 2018 redovisa per betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationen. Redovis­ning per betalningsmottagare ska göras för samtliga anställda, d.v.s. även för de anställda som inte ska antecknas i personalliggaren.

Byggverksamhet

Företag som den 1 juli 2018 har 16 anställda eller fler och bedriver byggverksamhet som omfattas av SNI-kod (Standard för Svensk Näringsgrensindelning) i avdelning F 41 ”Byggverk­samhet, byggande av hus” och som är skyldiga att föra elektronisk personalliggare den 1 juli 2018 ska från och med redovisningsperiod juli 2018 redovisa per betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationen. Redovisning per betalningsmottagare ska göras för samtliga anställda, d.v.s. även för de anställda som inte ska antecknas i personalliggaren.

En representant kan lämna arbetsgivardeklaration

Skatteverket kan efter ansökan från alla delägare i ett enkelt bolag eller i ett partrederi registrera en representant. Representanten ska redovisa och betala in arbetsgivaravgifter och skatteavdrag för verksamheten (5 kap. 2 § SFL).

Föreläggande om att lämna arbetsgivardeklaration

Om den som är skyldig att deklarera inte lämnar någon deklaration, får Skatteverket förelägga om att denne ska komma in med en deklaration (37 kap. 2 § SFL). Föreläggandet får under tiden 1 juli 2018–31 december 2018 inte bara avse komplettering av arbetsställenummer (punkt 3 övergångsbestämmelserna till SFL).

En skriftlig upplysning räcker om man inte har betalat ut ersättning eller gjort skatteavdrag

Man behöver inte lämna någon arbetsgivardeklaration för redovisningsperioder där det inte har betalas ut någon ersättning eller gjorts skatteavdrag. Den registrerade måste dock skriftligen upplysa Skatteverket om detta (26 kap. 3 § andra stycket SFL). Undantaget att lämna en skriftlig upplysning i stället för en arbetsgivardeklaration gäller också för en utbetalare (näringsidkare) och som i egenskap av privatperson kan lämna en förenklad arbetsgivardeklaration.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Arbetsgivardeklaration på individnivå – företag som ska redovisa från den 1 juli 2018 [1]