OBS: Detta är utgåva 2018.8. Visa senaste utgåvan.

Andra inkomster som är skattepliktiga är t.ex. dagpenning från en a-kassa och annan inkomst av tjänst som förvärvats genom verksamhet i Sverige.

Ersättning på grund av sjukdom eller olycksfall i arbetet

Ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller annan författning, som betalas ut till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av militärtjänstgöring är skattepliktig (5 § första stycket 8 SINK).

Dagpenning från arbetslöshetskassa

Dagpenning från en arbetslöshetskassa enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring är skattepliktig (5 § första stycket 9 SINK).

Annan inkomst av tjänst som förvärvats genom verksamhet i Sverige

Även annan inkomst av tjänst som förvärvats genom verksamhet i Sverige är skattepliktig (5 § första stycket 10 SINK). Det krävs inte att inkomsten härrör från en anställning eller ett uppdrag. Det ska dock vara fråga om inkomst av tjänst och ersättningen måste ha förvärvats genom verksamhet i Sverige. För att en inkomst ska vara skattepliktig enligt SINK krävs också att en obegränsat skattskyldig skulle ha beskattats för den enligt IL (5 § sista stycket SINK).

Periodiskt understöd och livränta p.g.a. försäkring utan samband med tjänst

Periodiska understöd utgår inte på grund av verksamhet i Sverige och är därför inte skattepliktiga.

Inte heller livräntor som utbetalas på grund av försäkring utan samband med tjänst, t.ex. trafikskadelivräntor, är skattepliktiga.

Royalty

En upphovsrättslig ersättning som räknas som inkomst av tjänst och är en ersättning för själva upphovsrätten (och inte en ersättning för arbete) kan inte ses som en inkomst som förvärvats genom verksamhet i Sverige. En sådan inkomst är inte skattepliktig enligt SINK.

Royalty som ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet kan vara skattepliktig enligt IL.

Läs mer på sidan Royalty.

Socialavgifter som har dragits av tidigare

Till skattepliktig inkomst räknas

  • återfört avdrag för egenavgifter enligt SAL
  • arbetsgivaravgifter och egenavgifter som har satts ned genom ändrad debitering om personen tidigare har fått avdrag för avgifterna
  • avgifter som avses i 62 kap. 6 § IL och som har satts ned genom ändrad debitering om personen tidigare har fått avdrag för avgifterna och dessa inte avser näringsverksamhet (5 § första stycket 11 SINK).

Inkomsten kan vara skattefri på grund av ett skatteavtal

Om en inkomst är undantagen från beskattning på grund av bestämmelser i ett skatteavtal är den undantagen från skatteplikt enligt SINK (6 § 6 SINK).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta [1] [2] [3] [4] [5] [6]
  • Socialavgiftslag (2000:980) [1]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster