OBS: Detta är utgåva 2018.8. Sidan är avslutad 2023.

Här finns översiktlig information om statliga myndigheters rätt till kompensation för ingående skatt.

Staten har inte avdragsrätt för ingående skatt

Staten saknar avdragsrätt för ingående skatt och har inte heller rätt till återbetalning av ingående skatt enligt ML (8 kap. 8 § och 10 kap. 13 § ML). Vissa statliga myndigheter har dock rätt till kompensation för ingående skatt.

För de statliga affärsverkens ekonomiska verksamhet är ML:s allmänna bestämmelser om avdragsrätt tillämpliga, eftersom affärsverken är egna skattesubjekt, skilda från staten.

Kompensationsrätt enligt en särskild förordning

Bestämmelserna om kompensation finns i förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt. Det är Ekonomistyrningsverket (ESV) som utfärdar föreskrifter och allmänna råd för tillämpning av förordningen. Dessa föreskrifter och allmänna råd framgår av EA-boken (Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet), som finns på ESV:s webbplats (www.esv.se). Där har ESV också publicerat sin webbaserade momshandledning för statliga myndigheter.

Syftet med kompensationen är att det ska vara konkurrensneutralt för en myndighet vid valet mellan att köpa in varor och tjänster och att bedriva verksamheten i egen regi. Kompensationen medför att den ingående skatt som debiteras vid upphandling inte blir någon kostnad för den enskilda myndigheten. Därmed får en myndighets egenregiverksamhet inte den konkurrensfördel som annars skulle bli följden av att myndigheten saknar avdragsrätt för ingående skatt.

Vilka myndigheter har rätt till kompensation?

Alla statliga myndigheter har inte rätt till kompensation. De som kan ha denna rätt framgår av den förteckning som ESV löpande upprättar över de myndigheter under regeringen som ingår i den statliga redovisningsorganisationen. Förteckningen finns på ESV:s webbplats (www.esv.se).

De statliga affärsverken finns med i förteckningen. Förordningen om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt gäller emellertid inte affärsverken (1 § förordning 2002:831). Affärsverken Luftfartsverket och Sjöfartsverket har trots detta rätt till kompensation för verksamhet som utgör myndighetsutövning. Detta framgår av 19 § i förordning (2010:184) med instruktion för Luftfartsverket och av regleringsbrev för Sjöfartsverket från regeringen.

ESV ska besluta att en myndighet inte ska omfattas av förordningen, om ESV bedömer att det är viktigare att det råder konkurrensneutralitet på en marknad än att myndigheten har kompensationsrätt. Detta gäller i de fall myndigheten bedriver verksamhet i konkurrens med någon som bedriver ekonomisk verksamhet utan att ha rätt till avdrag eller återbetalning av ingående skatt (2 § förordning 2002:831).

Villkor för kompensation

Följande villkor måste enligt 4 § förordning 2002:831 och ESV:s föreskrifter till 4 § vara uppfyllda för att en myndighet ska ha rätt till kompensation:

  • Inköpet måste vara för myndighetens verksamhet.
  • Inköpet får inte avse utgifter för representation eller liknande ändamål.
  • Den ingående skatten på inköpet får inte omfattas av något avdragsförbud enligt 8 kap. 9 § första stycket 1, 3 eller 4 eller 10, 15 eller 16 § ML.
  • Mervärdesskatten måste ha debiterats eller, vid omvänd skattskyldighet, ha beräknats enligt ML.
  • Om det är säljaren som är skattskyldig för omsättningen enligt ML ska mervärdesskatten vara specificerad i fakturan eller, då förenklad faktura tillämpas, vara möjlig att beräkna.

Skatteverket betalar ut kompensationen efter ansökan

En myndighet som en viss månad har bokfört ingående skatt som ger rätt till kompensation får påföljande månad rekvirera motsvarande belopp från Skatteverket (7 § förordning 2002:831). Detta gäller under förutsättning att det ackumulerade bokförda beloppet uppgår till minst 5 000 kr. Om myndigheten har rätt till kompensation för ett lägre belopp, får den avvakta med rekvisitionen tills beloppet uppgår till minst 5 000 kr. Oavsett belopp, ska en myndighet dock göra en rekvisition minst en gång per år (ESV:s föreskrifter till 7 §). Myndigheten ansöker om utbetalning på blankett SKV 5805.

Skatteverket ska betala ut det rekvirerade beloppet inom 10 dagar från det att rekvisitionen kommit in till Skatteverket. Vid utbetalningen ska Skatteverket redovisa det rekvirerade beloppet mot inkomsttiteln Mervärdesskatt på statsbudgeten (8 och 9 §§ förordning 2002:831).

Det är skattekontoret i Jönköping som handlägger ärenden om myndigheters kompensation för ingående skatt.

Återbetalning av utländsk mervärdesskatt inom EU i vissa fall

Staten kan ha rätt till återbetalning av utländsk mervärdesskatt som en beskattningsbar person i ett annat medlemsland inom EU har debiterat. Det är ytterst den behöriga myndigheten i den återbetalande medlemsstaten som avgör om den sökande har rätt till återbetalning av mervärdesskatten i enlighet med bestämmelserna där. Återbetalningsrätten i den andra medlemsstaten bör bedömas mot bakgrund av mervärdesskattedirektivet och artikel 6 i rådets direktiv 2008/9/EG.

Skatteverket ska vidarebefordra en ansökan om återbetalning via den elektroniska portal som inrättats i Sverige för sådana ansökningar till det andra EU-landet om sökanden under återbetalningsperioden är skattskyldig i egenskap av säljare eller har rätt till viss återbetalning (19 kap. 33 § ML).

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2008/9/EG av den 12 februari 2008 om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat [1]

Lagar & förordningar

  • Förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt [1] [2] [3] [4]
  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]