OBS: Detta är utgåva 2018.8. Visa senaste utgåvan.

Speciella bestämmelser gäller för beskattningen av svenska diplomater och annan diplomatisk personal när de arbetar på en svensk beskickning, delegation eller ett konsulat i utlandet. Även deras familjer har speciella regler vid beskattningen.

Obegränsad skattskyldighet

En svensk medborgare är obegränsat skattskyldig i Sverige om personen vistas utomlands på grund av sin tjänst hos

  • en svensk beskickning hos en utländsk stat
  • en svensk permanent delegation hos en mellanstatlig organisation
  • ett svenskt karriärkonsulat

Det gäller även personer som i övrigt ingår i beskickningens, delegationens eller konsulatets personal. Detsamma gäller en sådan persons make och barn under 18 år, om de bor hos denna person och är svenska medborgare (3 kap. 4 § IL). Som obegränsat skattskyldig är man skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige. Kammarrätten ansåg i en dom att denna bestämmelses tillämpningsområde inte inskränks till att gälla endast utsänd personal (se Skatteverkets rättsfallskommentar om obegränsad skattskyldighet vid tjänstgöring hos Sveriges FN-representation).

Personliga tjänare och personer som för en svensk firmas räkning har sänts ut för att utföra arbete i beskickningens eller konsulatets lokaler, räknas inte till representationens personal.

Skatteverket anser att en svensk medborgare som har varit begränsat skattskyldig under sin utlandsvistelse inte blir obegränsat skattskyldig enbart på grund av att han tar ett uppdrag hos någon av de institutioner som räknas upp i 3 kap. 4 § IL.

Skattefria förmåner

Vissa kostnadsersättningar och andra förmåner till statligt anställda med utlandsstationering är skattefria (11 kap. 21 § IL).

I 11 kap. 27 § sista stycket IL finns bestämmelser om skattefri ersättning till personal vid en statlig myndighet för utgifter eller merkostnader till följd av en flytt till eller från en stationeringsort utomlands eller mellan orter i utlandet.

När någon fått kostnadsersättning som är skattefri enligt någon av dessa bestämmelser får man inte avdrag för de utgifter som ersättningen är avsedd att täcka (12 kap. 3 § IL).

Observera att lokalanställd personal vid en svensk beskickning, delegation eller konsulat i utlandet omfattas av SINK (6 § 5 SINK).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3] [4] [5]
  • Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta [1]

Rättsfallskommentarer

  • KRNJ, mål nr 3200-16; obegränsad skattskyldighet vid tjänstgöring hos Sveriges FN-representation [1]

Ställningstaganden

  • Är svensk medborgare alltid obegränsat skattskyldig p.g.a. bestämmelserna i 3 kap. 4 § IL? [1]