Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Dnr: 202 407727-17/111

Kammarrättens i Jönköping dom den 20 september 2017, mål nr 3200-16

Sammanfattning

Avgörande för om en svensk medborgare är obegränsat skattskyldig enligt inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är om han eller hon på grund av sin tjänst vistas utomlands. Bestämmelsens tillämpningsområde kan enligt kammarrättens mening inte inskränkas till att gälla endast utsänd personal.

Skatteverket delar kammarrättens bedömning.

Referat

En svensk medborgare är obegränsat skattskyldig i Sverige om personen vistas utomlands på grund av sin tjänst hos

  • en svensk beskickning hos en utländsk stat,
  • en svensk permanent delegation hos en mellanstatlig organisation eller
  • ett svenskt karriärkonsulat

Det gäller även personer som i övrigt ingår i beskickningens, delegationens eller konsulatets personal. Detsamma gäller en sådan persons make och barn under 18 år, om de bor hos denna person och är svenska medborgare (3 kap. 4 § IL).

A ansåg att hon var begränsat skattskyldig. Hon ansökte därför ursprungligen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta på utbetalning från Sveriges ständiga representation vid Förenta Nationerna (Sveriges FN-representation) i USA. Skatteverket avslog hennes ansökan eftersom hon ansågs vara obegränsat skattskyldig med stöd av 3 kap. 4 § IL. Skatteverket motiverade sammanfattningsvis sitt beslut med att hon i nära anslutning till utresan från Sverige anställdes vid Sveriges FN-representation i USA. Skatteverket ansåg det således inte visat att A flyttat till USA av annan anledning än på grund av anställningen hos Sveriges FN-representation.

Kammarrätten anser att bestämmelsen i 3 kap. 4 § IL gäller bl.a. för svenska medborgare som tillhör en svensk permanent delegation hos en mellanstatlig organisation eller som i övrigt ingår i delegationens personal. Avgörande för om en sådan person är obegränsat skattskyldig enligt bestämmelserna är om han eller hon på grund av sin tjänst vistas utomlands. Bestämmelsens tillämpningsområde kan enligt kammarrättens mening inte inskränkas till att gälla endast utsänd personal.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket delar Kammarrättens bedömning att den aktuella bestämmelsen i IL inte inskränker sig till att gälla endast personal som sänds ut från Sverige.