OBS: Detta är utgåva 2018.8. Visa senaste utgåvan.

Motions och friskvårdsaktiviteter är skattefria om de riktar sig till företagets hela personal samt är av mindre värde och enklare slag.

Motion och annan friskvård

Nuvarande regler om skattefri motion och annan friskvård är anpassade till dagens sätt att utöva motion. Motionsutövning i form av t.ex. styrketräning och konditionsträning sker ofta på särskilda motionsanläggningar. Arbetsgivaren kan erbjuda sin personal motionsaktiviteter av enklare slag och mindre värde vid motionsanläggningar som ligger skilt från arbetsplatsen. Erbjudandet kan ske i form av naturaförmåner eller i form av friskvårdsbidrag

Skatteverket anser att om arbetsgivaren tillhandahåller en förmån som inte uppfyller kraven på enklare slag eller mindre värde är förmånen skattepliktig. Detta gäller oavsett om arbetsgivaren utgett förmånen som naturaförmån eller genom ett friskvårdsbidrag. Om arbetsgivaren via friskvårdsbidrag erbjudit de anställda förmån av aktiviteter som uppfyller kraven på enklare slag men till ett belopp som överstiger 5 000 kr, ska de anställda beskattas för den del av ersättningen som överstiger 5 000 kr.

Naturaförmån

Förmån av enklare slag av motion eller friskvård som är tillgänglig för alla anställda och som tillhandahålls på arbetsplatsen, i någon annan lokal som arbetsgivaren helt eller delvis disponerar eller i en lokal enligt abonnemang är en skattefri naturaförmån. Exempel på sådana förmåner kan vara möjlighet för personalen att på arbetsplatsen få tillgång till ett gym, massage eller delta i olika friskvårdskurser. Även en friskvårdsförmån som innebär att arbetsgivaren väljer att erbjuda samtliga anställda exempelvis ett gymkort på ett visst angivet gym för enklare motion eller ett simkort på en viss angiven simhall är att jämställa med en skattefri naturaförmån.

Observera att det ska vara arbetsgivaren som bestämmer och tillhandahåller aktiviteterna för att det ska jämställas med en naturaförmån. För att avgöra om en naturaförmån i form av motion- och friskvård uppfyller kraven på enklare slag och mindre värde får en bedömning göras utifrån rättsfallet (HFD 2001 ref. 44) som behandlat frågan om vad som avses med förmån av mindre värde.

Friskvårdsbidrag

Om arbetsgivaren i stället för att själv tillhandahålla naturaförmån av enklare slag av motion- eller friskvård erbjuder de anställda ett visst angivet belopp som de anställda får använda för motions- eller friskvårdsaktiviteter är denna ersättning att betrakta som ett friskvårdsbidrag. För att friskvårdsbidraget ska omfattas av reglerna om skattefrihet krävs att friskvårdsbidraget är tillgängligt med lika stort belopp och på samma villkor för hela personalen.

Vid bedömningen av om en motions- eller friskvårdsaktivitet som utförts inom ramen för ett friskvårdsbidrag är av enklare slag och mindre värde ska i första hand beloppets storlek bedömas men även aktiviteten som sådan har viss betydelse. Enligt Skatteverkets uppfattning utgör ett friskvårdsbidrag för enklare slag av motion och friskvård om 5 000 kr inklusive mervärdesskatt per år och anställd ett mindre värde. Om arbetsgivaren erbjuder de anställda ett högre friskvårdsbidrag än sammanlagt 5 000 kr för motion och friskvård, ska de anställda förmånsbeskattas för det belopp som överstiger 5 000 kr förutsatt att aktiviteten som sådan uppfyller kraven på enklare slag.

Även när arbetsgivaren erbjuder motions- eller friskvårdsaktiviteter genom friskvårdsbidrag ska en bedömning om aktiviteten som sådan är av enklare slag göras. Aktiviteter som kräver att man har tillgång till avancerad eller dyrbar utrustning kan inte anses uppfylla kraven på enklare motions- eller friskvårdsaktivitet. Exempel på sådana aktiviteter är motorsport, fallskärmshoppning och hästkörning.

Friskvårdsbidraget kan inte användas för att hyra motionsredskap, exempelvis för att hyra skidor eller betala för att vara medryttare. Om en viss angiven motionsaktivitet, exempelvis deltagande i en skidskola, innebär att man kan få låna utrustning behöver någon fördelning mellan kostnad för motionsaktiviteten och kostnaden för utrustning inte göras. I en sådan situation kan friskvårdsbidraget användas för hela aktiviteten. Friskvårdsbidraget kan inte användas för webbaserade tjänster för motion och friskvård som kan utnyttjas i bostaden och inte heller för enbart teoretiska kurser, exempelvis en kurs i grönt kort för golf eller kurs i ridning. Däremot kan det användas för en kurs som innebär att man under kurstillfället utövar motionen, exempelvis en ridlektion.

Motion med friskvårdscheckar och friskvårdskuponger

Skatteverket anser att en arbetsgivare kan ge personalen möjlighet till enklare slag av motion och annan friskvård genom att ge den anställda s.k. friskvårdscheckar, friskvårdskuponger eller liknande bevis som ger tillträde till en motions- eller friskvårdsanläggning. Det får inte vara fråga om ospecificerade kuponger som i praktiken innebär ett betalningsmedel. Ett system med friskvårdscheckar eller friskvårdskuponger får användas under förutsättning att det är utformat på ett sådant sätt att arbetsgivaren har full insyn över vilket slag av aktivitet som respektive check eller kupong kan användas till av den anställda. Det ska också finnas en möjlighet för arbetsgivaren att följa upp hur de har använts.

Förmånen ska gälla hela personalen

Erbjudande om motion ska rikta sig till företagets hela personal oavsett om erbjudandet sker genom ett friskvårdsbidrag eller genom att arbetsgivaren ger ut exempelvis gymkort. Förmånen måste ges till hela personalen på samma villkor och med samma möjligheter till motion.

Med hela personalen avses samtliga anställda oavsett anställningsvillkor. Det innebär att förmånen blir skattepliktig, om den utformas på ett sådant sätt att den i praktiken begränsar sig till en liten grupp anställda.

Även vikarier och tillfälligt anställda ska omfattas av erbjudande av personalvårdsförmåner. Möjligheten till motion och annan friskvård bör kvarstå även vid frånvaro på grund av sjukskrivning och föräldraledighet. Skattefriheten påverkas däremot inte av om arbetsgivaren inte erbjuder de aktuella förmånerna till anställda som är tjänstlediga på grund av annan anställning eller studier.

Formerna för hur motionen kommer de anställda till del är däremot normalt av underordnad betydelse. Exempelvis kan man tänka sig särskilda arrangemang för tillfälligt anställda, t.ex. i form av klippkort (prop. 2002/03:123 s. 15). Det kan finnas skäl att medge särlösningar för någon med en funktionsnedsättning, som t.ex. innebär att personen kan utöva sin friskvård i bostaden.

Huvudregeln är att alla anställda ska få samma förmån även värdemässigt. En arbetsgivare bör dock i vissa fall kunna erbjuda en begränsad förmån eller ett reducerat friskvårdsbidrag. Det kan som exempel gälla anställda som arbetar deltid eller enbart arbetar tillfälligt som timanställda.

Skatteverket anser att en arbetsgivare bör kunna proportionera friskvårdsbidraget utifrån de anställdas arbetstid. Anställda som t.ex. arbetar deltid till 50 procent kan alltså erbjudas 50 procent av det fulla värdet av bidraget, och samma villkor ska då gälla för hela personalen. Sådan proportionering eller annan fördelning av bidrag kan dock inte göras utifrån kriterier som lönenivå, tjänsteställning eller arbetsort. Inte heller bör minskad arbetstid eller ledighet på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet medföra reducerat friskvårdsbidrag.

En arbetsgivare som har anställda på olika orter och som inte tillämpar friskvårdsbidrag utan i stället erbjuder de anställda andra motionsmöjligheter, t.ex. gym i egna lokaler, bör enligt Skatteverkets uppfattning göra detta på alla orterna men det kan då vara skiftande arrangemang. En arbetsgivare som har personal på arbetsplatser på olika orter, varav enbart några av arbetsplatserna omfattar egna gym eller annat friskvårdsalternativ, bör erbjuda även personalen på de andra orterna någon form av friskvård.

En arbetsgivare kan ersätta en anställds utlägg för utgifter enbart för sådan friskvård som den anställda betalar under anställningstiden, och som matchar motsvarande tid.

Friskvårdsaktiviteter som omfattas av skattefriheten

Skattefriheten omfattar endast motion eller annan friskvård av mindre värde och enklare slag. Hit räknas t.ex. gymnastik, styrketräning, spinning, olika former av dans, bowling, golf och racketsporter som bordtennis, tennis eller squash. Till det skattefria området räknas också vanliga lagidrotter som t.ex. volleyboll, fotboll, handboll, bandy och ishockey. Även personlig tränare som anlitas på exempelvis ett gym, på golfbanan eller i ridhuset omfattas av skattefriheten. Skattefriheten omfattar inte personliga tränare som kommer hem till den anställdas bostad för att hjälpa till med träningen.

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom öppnat upp för att även golf på pay and play-banor och driving range kan omfattas av definitionen av enklare slag av motion. Domstolen skriver bland annat att förutsättningarna för att spela golf, liksom synen på sporten, har förändrats väsentligt sedan slutet av 1980-talet (HFD 2018-01-12, mål nr 4301-17). Det är Skatteverkets uppfattning att även synen på andra sporter såsom ridning, utförsåkning, segling, dykning och kajakpaddling har förändrats under åren och att dessa motionsformer numera inte kan anses falla utanför området ”enklare slag av motion” när arbetsgivaren ger ut förmånen i form av friskvårdsbidrag. Enligt Skatteverkets uppfattning bör även greenfee-avgift vid golfspel godtas. Vissa av dessa motionsformer är dock så dyra att om arbetsgivaren betalar hela årsavgiften för motionen så uppfyller motionen inte längre kraven på mindre värde.

Högsta förvaltningsdomstolens dom innebär inte att friluftsaktiviteter såsom fiske och jakt omfattas av begreppet motion.

Andra former för utövande av friskvård är t.ex. tai chi, qigong, olika former av yoga (även graviditetsyoga), information om stresshantering och s.k. kontorsmassage (prop. 2002/03:123 s.14-15).

Skatteverket anser att det i begreppet kontorsmassage ryms olika behandlingar som är avstressande eller som syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet i exempelvis axlar, armar, nacke eller rygg som kan uppkomma i samband med ensidigt arbete. Förutom vanlig kroppsmassage kan exempelvis nämnas akupressur, akupunktur, kinesiologi, osteopati, zonterapi, rosenterapi, ljusterapi, homeopati och floating rest. Hit räknas även Feldenkraispedagogiken. Till samma kategori hör fotmassage som inte innefattar medicinsk behandling eller pedikyr.

Tillgång till bastu och solarium räknas också till sådan friskvård av enklare slag som omfattas av skattefriheten. Kostrådgivning omfattas av skattefriheten även om den innehåller ett visst mått av individuell rådgivning, liksom kurser om rökavvänjning. Skattefriheten bör dock inte gälla för nikotinprodukter som kursdeltagarna använder under kurstiden och därefter.

Tillträde till frilufts- och strövområden för joggning, stavgång eller vanliga promenader kan också ses som skattefri friskvård, även om sådana områden sällan är avgiftsbelagda.

Som friskvård kan även erbjudas profylaxkurser för blivande föräldrar.

Undantagna friskvårdsaktiviteter

Vissa aktiviteter omfattas inte av skattefriheten. Det gäller sporter som kräver dyrbarare anläggningar, redskap och kringutrustning, som t.ex. fallskärmshoppning, motorsport och hästkörning (jfr prop. 2002/03:123 och SkU 1987/88:8 s.42).

Till denna kategori kan även hänföras fritidsaktiviteter som mer har karaktär av hobby- och naturupplevelser, såsom exempelvis agility, forsränning, fiske och jakt,

Subvention av aktiviteter som inte innebär motion i betydelsen fysisk träning omfattas inte av skattefriheten. Exempel på detta är pistolskytte, bridge, schack och körsång (körsång på arbetsplatsen kan dock räknas som en vanlig personalvårdsförmån). Inte heller webbtjänster som erbjuder olika tjänster inom motion- eller friskvård som de anställda kan ta del av utanför arbetsplatsen omfattas av skattefriheten.

En aktivitet som inte anses som en skattefri motions- eller friskvårdsaktivitet kan ändå vara en skattefri personalvårdsförmån, om den erbjuds vid ett enstaka tillfälle som vid en personalutflykt eller teambildning. Detta kan då gälla t.ex. forsränning eller kanotpaddling.

En motions- eller friskvårdsaktivitet som kostar mer än 1 000 kr inklusive mervärdesskatt för ett enstaka tillfälle kan inte anses som en aktivitet av enklare slag och mindre värde. Om arbetsgivaren ersätter en sådan aktivitet, oavsett om det sker genom en betalning direkt till arrangören eller genom att den anställda utnyttjar sitt friskvårdsbidrag, ska den anställda beskattas för förmånen.

Idrottsutrustning

En förmån som innebär att arbetsgivaren lånar ut idrottsredskap eller annan utrustning av mindre värde och enklare slag, t.ex. gångstavar, är skattefri för den anställda.

Om arbetsgivaren lånar ut dyrbarare idrottsredskap som den anställda dessutom kan ta med hem till bostaden uppkommer en skattepliktig förmån.

Klädutrustning av mindre värde och enklare slag, som t.ex. t-shirtar och enklare träningsoveraller, som är försedd med arbetsgivarens reklamtryck bör anses som en skattefri förmån (SKV A 2017:25).

Om arbetsgivaren däremot bekostar dyrbarare klädutrustning eller träningsskor är förmånen skattepliktig.

Skatteverket anser att förmån av fri träningsutrustning kan vara skattefri såsom en förmån av begränsat värde för vissa yrkeskategorier, där krav ställs på att den anställda genom träning på arbetstid håller sig i fysiskt trim för att klara av fysiskt krävande arbete . Så är t.ex. fallet inom Försvarsmakten, Räddningstjänsten och Polisen. Skattefriheten gäller för utrustning som är anpassad till den bedrivna verksamheten, t.ex. särskilda träningsskor, under förutsättning att förmånen har ett mindre värde för den anställda.

Entréavgifter, startavgifter och medlemsavgifter

Entréavgifter till idrottsevenemang är skattepliktiga förmåner om arbetsgivaren betalar dem.

Om arbetsgivaren betalar personliga startavgifter i tävlingar är förmånen skattepliktig för den anställda.

Skatteverket anser däremot att om arbetsgivaren betalar avgifter för anmälan av lag till tävlingar uppkommer ingen skattepliktig förmån för dem som deltar. Om arbetsgivaren har gjort en gruppanmälan till en motionstävling kan denna godtas även om evenemanget saknar en särskild tävlingsklass för lag. Förutsättningen är dock att motionen är av enklare slag (löpning, cykling, längdskidåkning m.m.) och att erbjudandet om deltagande riktar sig till alla anställda.

Skatteverket anser vidare att om arbetsgivaren betalar en anställds medlemsavgift i en idrottsförening eller liknande uppkommer en skattepliktig förmån för den anställda.

Referenser på sidan

Allmänna råd

  • Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2018 [1]

Domar & beslut

  • HFD 2018-01-12, mål nr 4301-17 [1]
  • RÅ 2001 ref. 44 [1]

Propositioner

  • Proposition 2002/03:123 Beskattning av vissa förmåner [1] [2] [3]

Ställningstaganden

  • Friskvårdsbidrag – när de anställda själva får välja [1] [2]
  • Friskvårdsbidrag – proportionering utifrån arbetstid [1]
  • Medlemsavgift – skattefri motionsförmån? [1]
  • Motion och annan friskvård med användning av checkar [1]
  • Skattefri motion och annan friskvård [1] [2]
  • Skattefri träningsutrustning [1]