Områden: Förvaltningsrätt & förfarande, Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete, Socialavgifter

Datum: 2006-04-28

Dnr: 131 233241-06/111

1 Sammanfattning

Om arbetsgivaren betalar den anställdes medlemsavgift i föreningar utgör detta en skattepliktig förmån för den anställde. Detta gäller även om medlemsavgiften i föreningen utgör en nödvändig förutsättning för att utöva enklare slag av motion.

2 Bakgrund och frågeställning

Det är numera vanligt förekommande att arbetsgivaren betalar den anställdes avgifter till föreningar som erbjuder möjlighet till enklare slag av motion. En förutsättning för att den anställde ska få delta i motionsaktiviteten är att denne är medlem i föreningen. Frågan som har uppkommit är om arbetsgivarens utlägg för medlemsavgiften i föreningen utgör skattefri personalvårdsförmån.

3 Gällande rätt m.m.

Av innehållet i 11 kap. 11–12 §§ inkomstskattelagen (1999:1229, IL) framgår att enklare slag av motion räknas som skattefri personalvårdsförmån om förmånen är av mindre värde och erbjudandet om förmånen riktas till alla anställda.

I 9 kap. 2 § IL anges att avgifter till föreningar och andra sammanslutningar som den skattskyldige är medlem i inte får dras av.

I Skatteverkets meddelanden SKV M 2005:28 avsnitt 3.6.1 anges att som motion av enklare slag räknas t.ex. gymnastik, styrketräning, bowling och olika racketsporter. Till det skattefria området räknas också vanliga lagidrotter som t.ex. volleyboll, fotboll, handboll och bandy.

I samma avsnitt anges också att kontanta utlägg i form av medlemsavgifter i föreningar utgör skattepliktiga förmåner för den anställde om arbetsgivaren betalar dem.

4 Skatteverkets bedömning

Enligt uppgift tillämpas olika rutiner i föreningarna när det gäller betalningar från medlemmarna för motionsaktiviteter. I en del föreningar skickas en separat räkning till medlemmen på medlemsavgiften och avgiften för motionen (t.ex. terminskort) debiteras för sig. I en del andra föreningar debiteras medlemsavgiften på samma gång som avgiften för motionen. I dessa fall anges det på fakturan eller annan liknande handling att av ersättningen avser en viss del medlemsavgift i föreningen. I några fall där betalningen till föreningen avser både medlemsavgift och ersättning för motionsaktivitet specificeras inte på verifikationen vad betalningen avser.

Medlemsavgiften i en förening som erbjuder motion av enklare slag kan också i en del fall ge medlemmen förmåner i form av möjlighet till elitidrottande, betalda personliga startavgifter och deltagande i olika föreningsaktiviteter som inte utgör skattefri motion.

Av Skatteverkets meddelanden framgår att det är en skattepliktig förmån om arbetsgivaren betalar en medlemsavgift i en förening. Det är således viktigt att särskilja medlemsavgifter och betalning för utövande av motion.

I normalfallet fattas beslut om medlemsavgift i en förening på årsmötet. I dessa fall framgår det av årsmötesprotokollet medlemsavgiftens storlek. Detta innebär att det i normalfallet kan utläsas om ersättningen till föreningen avser annat än själva medlemsavgiften.

Om arbetsgivaren ersätter den anställdes utlägg för medlemsavgift i föreningar utgör detta en skattepliktig förmån även om medlemskapet i sig innebär en nödvändig förutsättning för att utöva motionen.

Om arbetsgivaren även ersatt den anställdes utlägg till föreningen för motionsaktiviteter kan denna ersättning utgöra skattefri personalvårdsförmån om förutsättningarna i 11 kap. 11–12 §§ IL är uppfyllda.