OBS: Detta är utgåva 2018.8. Visa senaste utgåvan.

För beslut som överklagas med stöd av lagen om tobaksskatt (LTS) gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt FL. SFL:s bestämmelser om överklagande är tillämpliga på de beslut om skatt på tobak som Skatteverket fattar.

Nytt: 2018-07-01

Den 1 juli trädde den nya förvaltningslagen i kraft. Länkarna till förvaltningslagen på sidan har ändrats och går nu till den nya lagen. I de fall paragrafnumret har ändrats i den nya lagen har även detta justerats. Begreppet ”omprövning” har i förekommande fall bytts ut mot begreppet ”ändring”. Texten har inte ändrats i övrigt. Se sidans tidigare lydelse.

Beslut om skatt enligt LTS överklagas enligt SFL

SFL:s bestämmelser om överklagande är tillämpliga på de beslut om punktskatt på tobak som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i lagen om tobaksskatt, LTS (34 och 34 a §§ LTS). Observera att beslut om återbetalning av skatt enligt 29 eller 30 § LTS ska anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § SFL). Skatteverkets övriga beslut enligt LTS omfattas inte av SFL:s bestämmelser, men dessa beslut kan överklagas med stöd av 41 § LTS.

Vilka beslut får överklagas med stöd av 41 § LTS?

De beslut som kan överklagas med stöd av 41 § LTS är följande.

Vem får överklaga?

Beslut enligt LTS får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige, sökanden och av säljare som avses i 5 § LTS (41 § LTS).

Tiden för överklagande är tre veckor

För beslut som överklagas med stöd av 41 § LTS gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt FL. Tiden för överklagande är därför tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (44 § FL).

Behörig domstol

Beslut enligt LTS får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (41 § LTS).

Beslut av Skatteverket som rör punktskatt och som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Falun (7 a § 2 förordning [1977:937] om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar