OBS: Detta är utgåva 2019.1. Sidan är avslutad 2021.

Bestämmelserna om understödsföreningar i 7 kap. 19 § IL har upphört att gälla men tillämpas fortfarande i vissa fall.

Vad är en understödsförening?

En understödsförening har till ändamål att meddela andra personförsäkringar än arbetslöshetsförsäkring, utan att affärsmässigt driva någon försäkringsrörelse. Målgruppen kan vara anställda i vissa företag eller personer tillhörande en viss yrkesgrupp.

Skattskyldighetens omfattning

Understödsföreningar är skattskyldiga bara för inkomster på grund av innehav av sådana fastigheter som inte förvaltas i en livförsäkringsverksamhet, t.ex. en fastighet som används för föreningens administration.

Bestämmelserna om understödsföreningar har upphört

En ny försäkringsrörelselag (2010:2043) har medfört ändrade regler för bl.a. understödsföreningar. Begreppet understödsförening utmönstras och ersätts med försäkringsförening. För dessa föreningar ska lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar tillämpas om inget annat anges.

Reglerna om understödsföreningar i 7 kap. 19 § IL har därför upphört att gälla fr.o.m. 1 april 2011.

Understödsföreningar kan emellertid fortsätta att driva sin verksamhet fram till utgången av juni 2019 enligt de gamla reglerna med stöd av 7 § lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen. För dessa gäller fortfarande den upphävda 7 kap. 19 § IL (SFS 2011:68).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Försäkringsrörelselag (2010:2043) [1]
  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar [1]
  • Lag (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) [1]