OBS: Detta är utgåva 2019.1. Visa senaste utgåvan.

En pensionsförsäkring eller ett avtal om tjänstepension ska avskattas i vissa fall vid en beståndsöverlåtelse eller vid t.ex. förfoganden som sker i strid med bestämmelserna.

Läs också om när inkomsten ska tas upp vid en avskattning.

Vad innebär avskattning?

Att en pensionsförsäkring eller ett avtal om tjänstepension ska avskattas innebär att framräknat värde ska beskattas i inkomstslaget tjänst (10 kap. 3 § 4 IL) eller beskattas enligt bestämmelserna om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (5 § första stycket 6, 6 a, 7 SINK).

En pensionsförsäkring eller ett avtal om tjänstepension som avskattats anses därefter vara en kapitalförsäkring.

Vid en beståndsöverlåtelse

För att en beståndsöverlåtelse inte ska leda till några skattekonsekvenser krävs att överlåtelsen sker till en försäkringsgivare som meddelar pensionsförsäkringar eller att överföringen sker till en sådan del av försäkringsgivarens verksamhet som meddelar pensionsförsäkringar.

Om försäkringsavtalet överlåts till en försäkringsgivare som inte meddelar pensionsförsäkringar ska avskattning ske när ansvaret för försäkringen har övergått på den övertagande försäkringsgivaren. Avskattning ska även ske om försäkringsavtalet överförs till en del av försäkringsgivarens verksamhet som inte meddelar pensionsförsäkringar. Avskattningen ska då ske när försäkringen förs över (58 kap. 19 § IL).

Bestämmelserna om avskattning vid beståndsöverlåtelse gäller för både pensionsförsäkringar och avtal om tjänstepension.

Vid en otillåten ändring, förfogande eller bristande kontrolluppgiftslämning

Utöver de situationer då avskattning ska ske vid beståndsöverlåtelse ska avskattning också ske i följande fall:

 • försäkringsavtalet ändras så att försäkringen inte längre uppfyller alla villkor enligt inkomstskattelagen för en pensionsförsäkring
 • avtalsparterna på annat sätt än genom villkorsändringar förfogar över avtalet i strid med villkoren i inkomstskattelagen för en pensionsförsäkring
 • försäkringsgivaren fullföljer inte sin kontrolluppgiftsskyldighet enligt 58 kap. 16 a § IL, d.v.s. lämnar inte de kontrolluppgifter som ska lämnas enligt 15, 22 och 23 kap. SFL.

Avskattningen ska ske vid den tidpunkt då avtalsändringen eller förfogandet sker eller då kontrolluppgiften rätteligen skulle ha lämnats (58 kap. 19 a § IL). Avskattningsbestämmelsen ska tillämpas även om bestämmelsen i 14 kap. 14 § FAL om förfoganden som är utan verkan kan tillämpas.

Avskattning enligt 58 kap. 19 a § IL gäller för både pensionsförsäkringar och avtal om tjänstepension.

Omfattar försäkringsavtal tecknade efter den 1 februari 2007

Reglerna om avskattning i 58 kap. 19 a-19 c §§ IL gäller bara för en pensionsförsäkring tecknad efter den 1 februari 2007. För äldre avtal där ett förfogande sker i strid med de kvalitativa villkoren eller där försäkringsgivaren brister i kontrolluppgiftslämnandet ska en avskattning inte ske. För sådana avtal gäller principen en gång pensionsförsäkring alltid pensionsförsäkring, jämför RÅ 2007 ref. 49.

Vid en flytt av värdet i en pensionsförsäkring där avtalet har ingåtts före den 2 februari 2007 till en nytecknad pensionsförsäkring kommer den nya pensionsförsäkringen att omfattas av avskattningsbestämmelserna. Vid en beståndsöverlåtelse ska försäkringsavtalen skatterättsligt anses ha ingåtts vid den tidpunkt då ansvaret för försäkringen har övergått på den nya försäkringsgivaren respektive när försäkringen har förts över (övergångsbestämmelserna 9 till SFS 2008:134). Det innebär att alla avtal omfattas av avskattningsbestämmelserna i 58 kap. 19 a-19 c §§ IL efter en beståndsöverlåtelse oavsett när de ursprungligen ingicks.

Avskattning med eller utan uppräkning

Huvudregeln är att det skattepliktiga beloppet vid avskattning är det kapital som hänför sig till försäkringen multiplicerat med talet 1,5 (58 kap. 19 a § andra stycket IL).

Avskattning kan ske utan uppräkning på den skattskyldigas begäran om det finns synnerliga skäl (58 kap. 19 c § IL). Enligt bestämmelsen ska det vid den bedömningen beaktas om skälen för avskattning beror på åtgärder som den skattskyldiga saknat rättslig möjlighet att förhindra.

En uppräkning ska alltid ske om avskattningen sker enligt 58 kap. 19 § IL, d.v.s. vid en beståndsöverlåtelse som sker i strid mot bestämmelsen, se ovan.

Undantag från avskattning

Avskattning ska inte ske i de fall en försäkringsgivare för ett enstaka år inte lämnar sådana kontrolluppgifter som ska lämnas för en pensionsförsäkring. Undantaget gäller för de kontrolluppgifter som ska lämnas senast den 31 januari året efter beskattningsåret om försäkringsgivaren eller den försäkrade själv kommer in med uppgifter från försäkringsgivaren om försäkringen senast den 31 maj samma år (58 kap. 19 b § första stycket IL). En förutsättning för att avskattning ska underlåtas är alltså att försäkringstagaren eller den försäkrade själv lämnar sådana uppgifter som skulle ha lämnats av försäkringsgivaren. De uppgifter som lämnas ska vara utgivna av försäkringsgivaren t.ex. årsbesked eller liknande (prop. 2007/08:55 s. 99).

Vad som menas med enstaka år har beskrivits med ett exempel i förarbetena, se prop. 2007/08:55 s. 99.

Möjligheten för den försäkrade att läka den uppkomna avskattningssituationen genom att själv komma in med uppgifter från försäkringsgivaren gäller inte för de kontrolluppgifter som ska lämnas enligt 22 kap. 9-11 §§ SFL. De kontrolluppgifterna ska lämnas senast 14 dagar efter den händelse som har medfört skyldigheten att lämna kontrolluppgiften, såsom kontrolluppgift vid flytt.

Om kapitalet i en pensionsförsäkring flyttas samma år som försäkringsgivaren inte lämnat de kontrolluppgifter som ska lämnas senast den 31 januari året efter beskattningsåret och försäkringsgivaren underlåter att lämna en kontrolluppgift för flytten ska avskattning inte ske även om kontrolluppgiften om flytt ska lämnas enligt 22 kap. 9 § SFL (58 kap. 19 b andra stycket IL).

Avskattning enligt ILP

Om ett försäkringsavtal som tecknats enligt de regler som gällde 1975 och tidigare efter utgången av 1976 ändras eller förmånstagare sätts in eller överlåtelse sker i strid mot de bestämmelser som infördes genom SFS 1975:1347 ska avskattning ske (2 kap. 12 och 13 §§ ILP). Denna avskattning innebär att mot försäkringen svarande premiereserv och övriga tillgodohavanden (i princip motsvarande ett tekniskt återköpsvärde och återbäring) vid tidpunkten för ändringen respektive överlåtelsen anses som utbetald på grund av försäkringen. Beloppet är skattepliktigt under det beskattningsår då ändringen respektive överlåtelsen sker. Försäkringen anses behålla sin karaktär av pensionsförsäkring trots att avskattning har skett (prop. 1975/76:31 s. 141).

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • RÅ 2007 ref. 49 [1]

Lagar & förordningar

 • Försäkringsavtalslag (2005:104) [1]
 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
 • Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta [1]
 • Lag (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229) [1]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

 • Proposition 2007/08:55 Nya skatteregler för pensionsförsäkring, m.m. [1] [2]

Övrigt

 • proposition 1975/76:31 [1]