OBS: Detta är utgåva 2019.3. Sidan är avslutad 2023.

Den som omsätter vissa varor och tjänster som är undantagna från skatteplikt kan ha rätt till återbetalning av ingående skatt.

Kvalificerade undantag

Den som saknar avdragsrätt på grund av att omsättningen är undantagen från skatteplikt kan istället ha rätt till återbetalning av ingående skatt (10 kap. 11 § ML). De omsättningar som är undantagna men som ändå medger rätt till återbetalning brukar kallas för kvalificerade undantag.

Återbetalningsrätten har samma omfattning som avdragsrätten enligt 8 kap. ML (10 kap. 13 § ML). Det innebär att avdragsförbuden i 8 kap måste beaktas. Detsamma gäller reglerna om blandad verksamhet i 8 kap. 13 § ML.

10 kap. 11 § första stycket ML

Rätt till återbetalning av ingående skatt finns för den som inom landet i en ekonomisk verksamhet skattefritt omsätter

Motsvarigheten till 10 kap. 11 § första stycket ML finns bl.a. i artikel 169 b i mervärdesskattedirektivet.

10 kap. 11 § andra stycket ML

Rätt till återbetalning finns även för ingående skatt som avser

 • bank- och finansieringstjänster och tjänster som utgör värdepappershandel med undantag för förvaltning av värdepappersfonder mm (3 kap. 9 § ML)
 • försäkringstjänster (3 kap. 10 § ML)
 • sedlar och mynt som är gällande betalningsmedel, dock inte samlarföremål (3 kap. 23 § 1 ML).

Ovanstående gäller dock endast om någon av följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Köparen är en beskattningsbar person som i ett land utanför EU har antingen sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe till vilket tjänsten tillhandahålls eller, om den beskattningsbara personen saknar sådant säte eller etableringsställe i det landet, han är bosatt eller stadigvarande vistas där.
 • Köparen inte är en beskattningsbar person och han är bosatt eller stadigvarande vistas i ett land utanför EU.
 • Omsättningen har ett direkt samband med varor som ska exporteras till ett land utanför EU.

Rättsfall: Skadereglering ansågs ingå i försäkringstjänsten

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att skadereglering var hänförlig till ett försäkringsbolags tillhandahållande av försäkringstjänster och att bolaget hade rätt till återbetalning av ingående skatt som avsåg skaderegleringsverksamheten (RÅ 2007 not. 139).

10 kap. 11 § tredje och fjärde styckena ML

Rätt till återbetalning finns också för ingående skatt avseende inköp och import som görs för omsättning i ett annat EU-land om följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Omsättningen är skattepliktig eller medför återbetalningsrätt motsvarande den som avses i 10 kap. 11 eller 12 § ML i det land där omsättningen görs.
 • Omsättningen skulle ha varit skattepliktig eller skulle ha medfört rätt till återbetalning enligt 10 kap. 11 eller 12 § ML om omsättningen gjorts här i landet.
 • Återbetalningsrätten inte ska utövas genom en ansökan till Skatteverket enligt 10 kap. 1 eller 2 § ML.

Tidigare:

Detta innebär att det krävs att omsättningen är skattepliktig eller skulle ha varit skattepliktig, både i det EU-land där omsättningen görs och här i landet för att återbetalning ska kunna ske.

Nytt: 2019-02-11

Detta innebär att det krävs att omsättningen är skattepliktig eller skulle ha varit skattepliktig, både i det EU-land där omsättningen görs och här i landet för att återbetalning ska kunna ske, jfr C-165/17, Morgan Stanley, punkt 32.

Rätt till återbetalning kan t.ex. finnas om en i Sverige skattskyldig person omsätter en tjänst som ska beskattas i ett annat EU-land genom ett förfarande med omvänd skattskyldighet. Den ingående skatten på de kostnader som den skattskyldige haft avseende omsättningen av tjänsten kan då återfås. Motsvarande gäller även vid överföringar som ska beskattas i ett annat EU-land.

Den som omfattas av skattebefrielse för beskattningsbara personer med liten omsättning har inte rätt till återbetalning av ingående skatt för omsättning som omfattas av skattebefrielsen. Bestämmelserna om skattebefrielse är dock inte tillämpliga på leveranser av varor och tjänster som utförs av en beskattningsbar person som inte är etablerad i den medlemsstat där mervärdesskatt ska betalas (artikel 283 i mervärdesskattedirektivet). Därför har en beskattningsbar person i Sverige som är skattebefriad rätt till återbetalning vid skattepliktiga tillhandhållanden som anses omsatta i ett annat EU-land, prop. 2016/17:1 sid. 407.

Rättsfall: Unionsintern transaktion

EU-domstolen har uttalat att en omsättning som är undantagen från beskattning inom landet och där avdragsrätt saknas, inte kan skapa en återbetalningsrätt av ingående skatt, trots att omsättningen även är undantagen såsom en unionsintern transaktion (C-240/05, Eurodental).

En beskattningsbar person från ett annat land med fast etableringsställe i Sverige

Skatteverket anser att en beskattningsbar person från ett annat land med ett fast etableringsställe i Sverige kan medges återbetalning enligt 10 kap. 11 § ML, trots att de förvärv som den ingående skatten avser inte gäller tillhandahållanden eller leveranser som direkt sker från det fasta etableringsstället.

Återbetalning vid reservregeln

Förvärvsbeskattning kan i vissa fall ske i Sverige även om varan inte transporteras till Sverige från ett annat EU-land. Det gäller vid tillämpning av reservregeln (2 a kap. 2 § 2 och 6 § första och andra stycket ML.

Bestämmelserna i 10 kap. 11 § tredje stycket ML ska tolkas mot bakgrund av artikel 169 a i mervärdesskattedirektivet. Av denna artikel framgår att en återbetalning endast kan medges om transaktionen hade medfört rätt till avdrag om den genomförts i registreringsmedlemsstaten. Eftersom det för rätt till avdrag för inköp inom landet krävs att skatten ska ha ett samband med beskattade transaktioner gäller därför också ett krav på ett samband med beskattade transaktioner för rätt till återbetalning enligt 10 kap. 11 § tredje stycket ML.

EU-domstolen har tolkat mervärdesskattedirektivet när det gäller avdragsrätt respektive återbetalningsrätt vid tillämpning av reservregeln. Domstolen konstaterade att det inte finns någon rätt till omedelbar återbetalning för den skatt som med tillämpning av reservregeln påförts ett företag i medlemsstaten när det inte hade visats att förvärven beskattats i det uppgivna destinationslandet (C-536/08 och C-539/08, X).

Skatteverket anser att återbetalningsrätt normalt inte finns för den skatt som påförts när beskattning har skett enligt reservregeln. Kan det dock med objektiva omständigheter visas att de inköp som skatten avser har ett samband med transaktioner som beskattas i något annat EU-land finns enligt 10 kap. 11 § tredje stycket ML rätt till återbetalning av den påförda skatten. Här kan du läsa mer om rätt till avdrag vid tillämpning av reservregeln.

Motsvarande gäller om det kan visas att de inköp som skatten avser har samband med sådana undantagna transaktioner som medför rätt till återbetalning (s.k. kvalificerade undantag) (10 kap 11 § första stycket ML).

Återbetalningsrätten gäller dock endast under förutsättning att avdragsrätt skulle ha funnits om transaktionen beskattats i Sverige och de krav som anges i 10 kap. 11 § tredje stycket ML är uppfyllda. Det har ingen betydelse om en beskattad transaktion beskattas hos den skattskyldige själv eller hos köparen genom att omvänd skattskyldighet gäller för transaktionen i destinationslandet.

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • EU-dom C-165/17 [1]
 • EU-dom C-240/05 [1]
 • EU-dom C-536/08 och C-539/08 [1]
 • RÅ 2007 not. 139, mål nr 3771-05 [1]

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2] [3]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 [1]

Ställningstaganden

 • Avdrags- eller återbetalningsrätt för mervärdesskatt när beskattning har skett enligt den s.k. reservregeln [1]
 • Återbetalningsrätt till företag med fast etableringsställe i Sverige [1]