OBS: Detta är utgåva 2019.3. Visa senaste utgåvan.

Skattskyldiga ska anmäla nedsatt utländsk skatt inom tre månader. Skatteverket ska sedan ompröva den svenska avräkningen i enlighet med den utländska nedsättningen.

Anmälningsskyldighet för den skattskyldiga

Den skattskyldiga är skyldig att anmäla till Skatteverket om den skatt som hen betalat i utlandet har satts ned efter det att avräkning medgetts (33 kap. 9 § SFL). En sådan anmälan ska göras inom tre månader efter det att den skattskyldiga fick del av det beslut genom vilket den utländska skatten satts ned (33 kap. 11 § SFL). Till anmälan, som ska göras på blankett SKV 2705, ska det utländska beslutet eller en kopia av det bifogas. Blanketten används av både fysiska och juridiska personer.

Nytt: 2019-05-09

Omprövning av avräkningen

Skatteverket ska ompröva den svenska avräkningen i enlighet med den utländska nedsättningen. Omprövningen ska göras senast sex månader från den dag då beslutet om nedsättning i utlandet meddelades (66 kap. 30 § SFL). Sexmånadersgränsen gäller dock bara om den ordinarie tiden för efterbeskattning har passerats, d.v.s. sex år efter beskattningsåret.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar