OBS: Detta är utgåva 2019.3. Sidan är avslutad 2019.

Hur handel mellan fler än tre parter ska beskattas får bedömas i varje enskilt fall.

Inga regler om förenklat förfarande

I de fall fler parter än tre ingår i en kedja med försäljningar i flera led finns inga regler om förenklat förfarande motsvarande de som gäller vid trepartshandel.

De allmänna bestämmelserna i beskattningsordningen gäller, vilket kan medföra ökade administrativa skyldigheter för såväl inblandade ”mellanmän” som för skattemyndigheterna.

En del av kedjan skulle dock kunna utgöra en trepartshandel om förutsättningarna var uppfyllda. Det kan även vara så att synsättet vad gäller s.k. ”oäkta” trepartshandel blir tillämpligt på en del av kedjan.

Hur beskattningen ska utföras i samband med fyrpartshandel (eller vid handel mellan ännu flera parter) är för närvarande inte helt klarlagt utom vad gäller omsättning av en vara som är placerad i skatteupplag, tillfälligt lager, tullager, frizon eller frilager. Det finns anledning anta att det inom EU görs olika för att uppnå det avsedda beskattningsresultatet, alltså beskattning i varans destinationsland.

Bedömning i varje enskilt fall

Skatteverket anser att en bedömning måste ske i varje enskilt fall vid unionsintern omsättning i fler led än två, d.v.s. mellan fler än tre parter, eftersom det inte finns några regler för förenklade förfaranden i dessa situationer. Syftet är att försöka utforma konstellationer som utgör sådan tvåparts- eller trepartshandel som regleras i 2 a kap. ML. En ledstjärna är att det måste finnas en betryggande kontroll av att beskattning sker i destinationslandet. En sådan kontroll kräver att parterna lämnar uppgifter i en periodisk sammanställning.

Exempel: varorna finns i Sverige när transaktionerna påbörjas

Förutsättningar:

 • SE1 i Sverige säljer en vara till svenska SE2.
 • SE2 säljer varan vidare till DE i Tyskland.
 • DE säljer den till BE i Belgien.
 • Varan sänds direkt från SE1 till BE.
 • Samtliga parter är beskattningsbara personer som är registrerade till mervärdesskatt i respektive hemland.

Omsättningen mellan SE2, DE och BE får anses uppfylla kraven för trepartshandel. Transporten får anses hänförlig till omsättningen mellan SE2 och DE eftersom DE gör ett unionsinternt förvärv i Belgien. SE 2 omsätter varorna i Sverige eftersom transporten till köparen påbörjas här (5 kap. 2 § första stycket 1 ML). Omsättningen är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a § ML.

Ingen transport kan knytas till omsättningen mellan SE1 och SE2. Omsättningen är därmed gjord i Sverige (5 kap. 3 § ML) och är inte undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a § ML. (Se Skatteverkets ställningstagande Gemenskapsintern försäljning i flera led.)

Exempel: Sverige är destinationsland för varan och sista företaget i kedjan finns i Sverige

Förutsättningar:

 • BE i Belgien säljer en vara till DE i Tyskland.
 • DE säljer varan till DK i Danmark.
 • DK säljer den till SE i Sverige.
 • Varan sänds från Belgien direkt till Sverige.
 • Samtliga parter är beskattningsbara personer och registrerade till mervärdesskatt i respektive hemland.

SE:s redovisning styrs av den faktura han eller hon får från DK.

Om DK behandlar försäljningen till SE som en vanlig tvåpartshandel, d.v.s. i fakturan anger sitt och SE:s VAT-nummer (11 kap. 8 § 4 ML) och inte debiterar någon mervärdesskatt, bör SE redovisa detta som ett unionsinternt förvärv. Bestämmelserna om förvärvsbeskattning vid tvåpartshandel återfinns i 1 kap. 2 § första stycket 5 och 2 a kap. 2 § 1 och 3 § första stycket 3 ML.

Om däremot DK anser sig vara mellanman i en trepartshandel, d.v.s. anger detta i fakturan, bör transaktionen betraktas som en sådan. SE ska därmed beskattas för den efterföljande omsättningen enligt 1 kap. 2 § första stycket 4 ML.

Exempel: Sverige är destinationsland för varan och de två sista företagen i kedjan finns i Sverige

Förutsättningar:

 • DE i Tyskland säljer en vara till DK i Danmark.
 • DK säljer den vidare till SE1 i Sverige.
 • SE 1 säljer den till SE2 i Sverige.
 • Varan transporteras direkt från Tyskland till SE2 i Sverige.
 • Samtliga parter är beskattningsbara personer och registrerade till mervärdesskatt i respektive hemland.

Omsättningarna mellan DE, DK och SE1 uppfyller kraven för trepartshandel. DK är mellanman i transaktionskedjan och gör ett unionsinternt förvärv i Sverige som undantas från beskattning enligt 3 kap. 30 b § ML. DK:s vidareomsättning till SE1 är en omsättning i Sverige som SE1 blir skattskyldig för (1 kap. 2 § första stycket 4 ML).

Transporten ska anses hänförlig till den omsättning som sker mellan DE och DK, eftersom DK gör ett unionsinternt förvärv i Sverige. SE1:s försäljning till SE2 får därmed ses som en omsättning inom landet (5 kap. 3 § ML). SE1 ska därför debitera SE2 mervärdesskatt. Denna hantering stämmer överens med utgången i EU domstolens dom i mål C 245/04, EMAG Handel Eder. (Se Skatteverkets ställningstagande Gemenskapsintern omsättning i flera led.)

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

 • Gemenskapsintern omsättning i flera led [1] [2] [3]