OBS: Detta är utgåva 2019.3. Sidan är avslutad 2020.

Den registrerade kan ha rätt till skadestånd för behandling som Skatteverket utför i strid med Skatteverkets brottsdatalag med tillhörande förordning. Det är bestämmelsen om skadestånd som finns i brottsdatalagen som ska tillämpas i dessa fall. Även vid överklagande ska bestämmelserna om överklagande i brottsdatalagen tillämpas.

Skadestånd

Den registrerade har rätt till skadestånd för behandling av personuppgifter som Skatteverket utför i strid med Skatteverkets brottsdatalag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den (5 kap. 2 § Skatteverkets brottsdatalag). Skatteverket ska såsom personuppgiftsansvarig för behandlingen ersätta den registrerade för skada och kränkning av den personliga integriteten som behandlingen av personuppgifter har orsakat. Med skada avses personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada. Med kränkning avses ideell skada som består i att den enskildes integritet kränkts genom behandlingen.

I brottsdatalagen (7 kap. 1 §) finns en bestämmelse som reglerar rätten till skadestånd. I Skatteverkets brottsdatalag (5 kap. 2 §) anges att det är bestämmelsen om skadestånd i brottsdatalagen som ska tillämpas när personuppgifter behandlas i strid med Skatteverkets brottsdatalag eller tillhörande förordning.

Överklagande

Bestämmelser om överklagande regleras inte särskilt i Skatteverkets brottsdatalag. Istället hänvisar Skatteverkets brottsdatalag (5 kap. 3 §) till bestämmelser om överklagande som finns i brottsdatalagen (7 kap. 2 – 4§§).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Brottsdatalag (2018:1177) [1] [2]
  • Lag (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område [1] [2]