OBS: Detta är utgåva 2019.4. Visa senaste utgåvan.

I vilka fall ska kupongskatt hållas inne och vem ska hålla inne skatten?

Den som för egen eller annans räkning tar emot utdelning ska lämna uppgifter till utbetalaren på fastställt formulär så att denna kan bedöma om den utdelningsberättigade är skattskyldig till kupongskatt eller inte. Om det inte uppenbart framgår av uppgifterna att den utdelningsberättigade inte är skattskyldig ska utbetalaren hålla inne kupongskatt (14 § första stycket KupL).

Vid utbetalning av utdelning i utlandet ska utbetalaren alltid hålla inne kupongskatt (14 § tredje stycket KupL).

Hur mycket kupongskatt ska hållas inne?

Kupongskatt tas ut med 30 procent av utdelningen (5 § KupL).

Begränsningar i skatteuttaget p.g.a. bestämmelser i skatteavtal

Flera av de skatteavtal som Sverige har ingått med andra länder begränsar Sveriges beskattningsrätt.

Skatten kan sättas ned i i samband med att den hålls inne (direktnedsättning) eller genom återbetalning i efterhand. Om aktuellt skatteavtal innehåller bestämmelser om att nedsättning ska ske genom återbetalning kan direktnedsättning inte tillämpas.

Hemvistintyg krävs för direktnedsättning

För att skatten ska få sättas ned i samband med att den hålls inne (direktnedsättning) krävs att den utdelningsberättigade lämnar ett intyg om hemvist till utbetalaren. Hemvistintyget ska vara utfärdat av en myndighet eller av en bank i hemvistlandet.

I fråga om Schweiz tillämpas återbetalning

Bestämmelser om att nedsättning ska ske genom återbetalning finns i skatteavtalet med Schweiz. Den utdelningsberättigade måste då ansöka om återbetalning av kupongskatt.

Nytt: 2019-06-03

Avdrag för omkostnadsbelopp vid utbetalning i samband med likvidation, inlösen och återköp

När en obegränsat skattskyldig fysisk person får en utbetalning i samband med likvidation, inlösen eller återköp håller utbetalaren inte inne någon skatt och när kapitalvinstberäkningen görs får avdrag för omkostnadsbeloppet göras vilket innebär att skatt inte betalas på utbetalningens bruttobelopp. För en begränsat skattskyldig fysisk person ska utbetalaren däremot hålla inne skatt på hela utbetalningen och personen måste ansöka om återbetalning av kupongskatt och får först i samband med det avdrag för omkostnadsbeloppet. Skatteverket anser att denna skillnad inte är förenligt med EU-rätten. Den som ska hålla inne kupongskatt får därför beakta omkostnadsbeloppet redan vid utbetalningen om information om rätt belopp finns hos denna (Skatteverkets ställningstagande om beskattning av utbetalning vid likvidation, inlösen och återköp). Om omkostnadsbeloppet inte har beaktats när skatten hölls inne kan den utdelningsberättigade ansöka om återbetalning.

Nedsättning till fem sjättedelar av underlaget för onoterade andelar

Om det är fråga om utbetalning p.g.a. andelar i ett onoterat bolag har en fysisk person som beskattas enligt IL rätt till nedsättning av det beskattningsbara beloppet till fem sjättedelar (42 kap. 15 a § IL). Någon sådan nedsättning är inte möjlig enligt kupongskattelagen. Skatteverket anser dock att även en begränsat skattskyldig fysisk person, med stöd av EU-rätten, har rätt till en nedsättning av det beskattningsbara beloppet till fem sjättedelar (Skatteverkets ställningstagande om beskattning av utbetalning vid likvidation, inlösen och återköp).

Tidigare:

Avdrag för anskaffningsutgiften på utskiftning vid likvidation för bosatt inom EES

Skatteverket anser att vid uttag av kupongskatt på utskiftning vid likvidation ska avdrag för anskaffningsutgiften medges redan vid utbetalningstillfället när den utdelningsberättigade är bosatt inom EES.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Kupongskattelag (1970:624) [1] [2] [3]

Ställningstaganden

  • Beskattning av utbetalning vid ett bolags likvidation samt vid inlösen och återköp av aktier när mottagaren är en fysisk person som har hemvist i utlandet enligt skatteavtal [1] [2]
  • Likvidation - utbetalning till begränsat skattskyldig [1]