OBS: Detta är utgåva 2019.4. Visa senaste utgåvan.

Makar eller blivande makar kan avtala om sin egendomsordning i äktenskapet genom att upprätta ett äktenskapsförord. De formella kraven för ett äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken och i EU-förordningarna om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden.

Egendom kan bli enskild genom ett äktenskapsförord

Makar eller blivande makar kan i ett äktenskapsförord bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara makens eller makans enskilda egendom (7 kap. 3 § första stycket ÄktB). Ett äktenskapsförord kan omfatta all makarnas egendom eller delar av egendomen. Äktenskapsförordet kan också omfatta bara den ena maken eller makans egendom.

Om makarna vill upphäva ett tidigare äktenskapsförord och därigenom bestämma att den enskilda egendomen återigen ska bli giftorättsgods måste de upprätta ett nytt äktenskapsförord (7 kap. 3 § första stycket ÄktB). Detta anses innebära att makarna inte kan tidsbegränsa eller villkora ett äktenskapsförord. Har makarna t.ex. tidsbegränsat giltigheten av sitt äktenskapsförord får äktenskapsförordet inte registreras (NJA 1970 s. 320).

Formella krav på ett äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och det ska undertecknas av makarna eller av de blivande makarna personligen (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Även om en make eller maka är underårig eller om äktenskapsförordet gäller egendom som till någon del omfattas av förvaltarskap enligt föräldrabalken, ska maken eller makan personligen underteckna förordet. I sådant fall krävs dessutom att förmyndaren eller förvaltaren skriftligen ger sitt samtycke till äktenskapsförordet (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Makarna eller de blivande makarna behöver inte skriva under förordet vid samma tillfälle.

Ett äktenskapsförord med gränsöverskridande följder ska dateras

Om makar gifter sig eller ingår ett lagvalsavtal den 29 januari 2019 eller därefter så blir bestämmelsen om formell giltighet för äktenskapsförord tillämplig om äktenskapsförordet har gränsöverskridande följder (artikel 25 och 69.3 i EU-förordningen om makars förmögenhetsförhållanden, samt rättelsen till förordningen). Detsamma gäller för registrerade partner (artikel 25 och 69.3 i EU-förordningen om registrerade partners förmögenhetsförhållanden, samt rättelsen till förordningen).

Ett äktenskapsförord eller partnerskapsförord som har gränsöverskridande följder ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda makarna eller partnerna (artikel 25.1 i EU-förordningarna om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden). Om vissa omständigheter föreligger ska äktenskapsförordet även registreras av Skatteverket (artikel 25.2­25.3 i EU-förordningarna om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden).

Nytt: 2019-05-31

Ett äktenskapsförord ska dateras även om det inte har gränsöverskridande följder

Från och med den 1 juni 2019 ska ett äktenskapsförord vara daterat även om det inte har gränsöverskridande följder (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB).

Från vilken tidpunkt blir ett äktenskapsförord gällande?

Ett äktenskapsförord mellan blivande makar blir gällande från datumet för giftermålet om det lämnas in för registrering senast inom en månad från det datumet. Ett äktenskapsförord mellan makar blir gällande från den dag då det kommit in till Skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB).

Har en av makarna avlidit innan äktenskapsförordet kommit in till Skatteverket kan äktenskapsförordet bara registreras om det upprättats före vigseln och om det kommit in till Skatteverket inom en månad efter vigseln (RH 1982:117).

Ett äktenskapsförord får ingen verkan förrän det blivit registrerat (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB). Registreringen är däremot inte någon fastställelse av äktenskapsförordet som en skälig och giltig handling (Tottie & Teleman, Äktenskapsbalken En kommentar [8 januari 2019, Zeteo], kommentaren till 7 kap. 3 § ÄktB).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • NJA 1970 s. 320 [1]
  • RH 1982:117 [1]

EU-författningar

  • Rådets förordning (EU) 2016/1103 av den 24 juni 2016 om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om makars förmögenhetsförhållanden [1]
  • Rådets förordning (EU) 2016/1104 av den 24 juni 2016 om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap [1]

Lagar & förordningar

Övrigt

  • Tottie & Teleman, Äktenskapsbalken En kommentar (8 januari 2019, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 3 § ÄktB [1]

Referenser inom äktenskapsregistret